داوران 1400

 

اسامی داوران فصلنامه پژوهشنامه بیمه در سال 1400
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی / سمت / سازمان لینک پابلونز
1 محسن  ابراهیمی دانشیار علوم اقتصادی دانشگاه تهران https://publons.com/researcher/1893775/mohsen-ebrahimi/ 
2 آرمان احمدی زاد استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان  
3 محمد طاهر احمدی شادمهری دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/3195836/mohammad-taher-ahmadi-shadmehri/
4 فرزاد اسکندری دانشیار گروه علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی  
5 عباس افلاطونی استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان https://publons.com/researcher/1925455/abbas-aflatooni/
6 مصطفی السان دانشیار گروه حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشگاه شهیدبهشتی  
7 حمید الهوئی نظری استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه تهران  
8 هانیه آرزمجو  استادیار پژوهشگاه نیرو https://publons.com/researcher/2218400/hanieh-arazmjoo/
9 مانی آرمان  استادیارگروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس https://publons.com/researcher/1940793/mani-arman/
10 رافیک باغومیان استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی  
11 علیرضا بحیرایی استادیار گروه آموزشی ریاضی دانشگاه سمنان https://publons.com/researcher/1506983/alireza-bahiraie/
12 احسان بهرامی سامانی دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی  
13 آرش تحریری استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  
14 ابوالقاسم توحیدی نیا استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران  
15 فیض الله جعفری استادیار حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان  
16 بهمن حاجی پور دانشیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی https://publons.com/researcher/1642609/bahman-hajipour/
17 سیروس حیدری استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/1819077/siroos-heidari/
18 مهدی خادمی  استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی https://publons.com/researcher/4237449/mehdi-khademi-gerashi/
19 محمد خدابخشی دانشیار گروه علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی https://publons.com/researcher/2577939/mohammad-khodabakhshi/
20 آمنه خدیور دانشیار گروه مدیریت سیستم‌ها دانشگاه الزهرا  
21 اسماعیل خرم استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر https://publons.com/researcher/4300792/esmaile-khorram/
22 محمدعلی خورسندیان دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/1819823/mohammad-ali-khorsandian/
23 بهناز خوش طینت استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا  
24 علی دولتی دانشیار دانشکده علوم ریاضی بخش آمار دانشگاه یزد  
25 محمدجواد زارع بهنمیری استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه قم  
26 نگین سنگری استادیار رشته مدیریت منابع انسانی دانشگاه الزهرا https://publons.com/researcher/3563163/negin-sangari/
27 رضا شافعی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان (سنندج) https://publons.com/researcher/1957536/reza-shafiei/
28 باقر شاملو دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
29 مهدی شامی زنجانی دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران  
30 الهام شریعتی استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا https://publons.com/researcher/4282788/elham-shariati/
31 شیرین شعاعی استادیار گروه بیم‌سنجی دانشگاه شهید بهشتی  
32 صابر شیبانی دانشیار رشته اقتصاد توسعه دانشگاه شهید بهشتی  
33 مهدی صالحی دانشیار گروه آموزشی حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/692806/mahdi-salehi/
34 محسن صفری دانشیار گروه آموزشی حقوق دانشگاه تهران  
35 علی صفری استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان https://publons.com/researcher/1373912/ali-safari/
36 ناصر صنوبر دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد  و مدیریت دانشگاه تبریز  
37 اکبر طالب پور دانشیار رشته جامعه شناسی توسعه اقتصادی دانشگاه الزهرا https://publons.com/researcher/3536168/akbar-talebpour/
38 اکبر عالم تبریز استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی  
39 عباس علیمرادی شریف آبادی استادیار گروه حسابداری دانشگاه صنعت نفت  
40 علیرضا فضل زاده دانشیار  گروه مدیریت دانشگاه تبریز  
41 میترا قنبرزاده استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشکده بیمه  https://publons.com/researcher/4085023/mitra-ghanbarzadeh/
42 عباس کریمی استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران https://publons.com/researcher/?name=abbas%20karimi
43 اکرم کهنسال  استادیار گروه آمار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین https://publons.com/researcher/1861694/akram-kohansal/
44 وحید ماجد استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران https://publons.com/researcher/2764687/vahid-majed/
45 کیومرث مترجم استادیار گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس  
46 عادل محمدپور دانشیار گروه آموزشی آمار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر https://publons.com/researcher/2008119/adel-mohammadpour/
47 علی نقی مشایخی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف  
48 خدیجه مظفری استادیار رشته حقوق خصوصی دانشگاه الزهرا https://publons.com/researcher/3561671/khadijeh-mozafari/
49 محمد مهدی مظفری استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی قزوین  
50 علیرضا مقدم استادیار دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان  
51 فرشید مهردوست شهرستانی دانشیار علوم ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه گیلان  
52 میثم موسایی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  
53 ویدا ورهرامی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی  
54 محمد وصال استادیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف https://publons.com/researcher/2969136/mohammad-vesal/
55 حسن یولایی استادیار رشته مدیریت دولتی دانشگاه تهران Www.Publons.com/researcher/4413499/hasan-boudlaie
56 شاهین طیار پژوهشگر پژوهشکده بیمه و راهبر میز تخصصی مطالعات مدیریتی بیمه https://publons.com/researcher/4698642/shahin-tayar
57 سیدجواد میرقاسمی دکتری حقوق عمومی، مدیر کل امور حقوقی بیمه مرکزی ایران https://publons.com/researcher/4710719/seyed-javad-mirghasemi