راهنمای داوران

از داوران محترم تقاضا می‌شود، انجام داوری برای نشریه فصلنامه پژوهشنامه بیمه را در پروفایل Publons خود ثبت نمایند.

راهنمای ثبت نام در Publons را از اینجا دانلود کنید.