نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثرات خارجی منفی بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمۀ عمر [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 107-128]
 • ادعای کلاهبردارانه بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمۀ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمۀ شخص ثالث -خسارات بدنی) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 23-42]
 • ارزیابی کارایی ارزیابی روند کارایی محصولات شرکتهای بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (مورد مطالعه: رشته‌های بیمۀ آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 1-20]
 • استنباط بیزی مدل‌بندی توأم استوار داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق رشته‌های بیمۀ بدنه و بیمۀ شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمۀ ایرانی: یک روش بیزی [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 85-107]
 • اوراق مرتبط با بیمه مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 5-6]

ب

 • بیمه الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • بیمه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش (مطالعۀ موردی: صنعت بیمۀ ایران) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 85-105]
 • بیمه بررسی نقش تعدیل‌گری ماکیاول‌گرایی بر رابطۀ بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • بیمه‌گر نوآوریها و تحولات قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 81-100]
 • بیمه‌گر مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر رانندۀ مسبب حادثه [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 101-120]
 • بیمه‌های زندگی اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه‌های زندگی با استفاده از روش دیماتل فازی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 43-62]
 • بیمۀ تکمیلی درمان طراحی خدمت بیمۀ تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ریسک شرکتهای بیمه در ارائۀ این خدمت [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 21-42]
 • بیمۀ درمانی عوامل مؤثر بر احتمال سطوح متفاوت تقاضای (رضایت از) بیمۀ درمانی (مطالعۀ موردی: شهرهای شیراز و ارسنجان) [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 105-125]
 • بیمۀ عمر الگوی خوشه‌بندی مشتریان بیمۀ عمر (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 45-64]
 • بیمۀ عمر بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمۀ عمر [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 107-128]

پ

 • پایداری طرح بازنشستگی بررسی پایداری طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی با استفاده از رویکرد تلفیقی نگاشت‌شناختی فازی و پویایی سیستمی [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 81-104]
 • پویایی سیستمی بررسی پایداری طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی با استفاده از رویکرد تلفیقی نگاشت‌شناختی فازی و پویایی سیستمی [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 81-104]

ت

 • تأمین اجتماعی طراحی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی: رویکرد نظریۀ مبنایی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 63-79]
 • تاکتیکی و استراتژیک شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش (مطالعۀ موردی: صنعت بیمۀ ایران) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 85-105]
 • تحلیل پوششی داده‌ها استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها- تصمیم‌گیری چندشاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه در ایران [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • تحلیل پوششی داده‌ها بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی صنعت بیمۀ‎ ایران [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 23-40]
 • تحلیل علل و آثار شکست طراحی خدمت بیمۀ تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ریسک شرکتهای بیمه در ارائۀ این خدمت [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 21-42]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها- تصمیم‌گیری چندشاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه در ایران [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • تصمیم‌گیری عملیاتی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش (مطالعۀ موردی: صنعت بیمۀ ایران) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 85-105]
 • تقلب بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمۀ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمۀ شخص ثالث -خسارات بدنی) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 23-42]
 • تقلب مشتری بررسی نقش تعدیل‌گری ماکیاول‌گرایی بر رابطۀ بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • توزیعهای آمیخته- مقیاس مدل‌بندی توأم استوار داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق رشته‌های بیمۀ بدنه و بیمۀ شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمۀ ایرانی: یک روش بیزی [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 85-107]
 • تولید ناخالص داخلی واقعی اثر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعۀ بیمۀ زندگی ایران: رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 1-22]

ج

 • جبران خسارت نوآوریها و تحولات قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 81-100]

ح

 • حادثۀ رانندگی نوآوریها و تحولات قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 81-100]
 • حاکمیت شرکتی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی صنعت بیمۀ‎ ایران [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 23-40]
 • حاکمیت شرکتی و توانگری مالی الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • حاکمیت مالی طراحی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی: رویکرد نظریۀ مبنایی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 63-79]
 • حذف موردی مدل‌بندی توأم استوار داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق رشته‌های بیمۀ بدنه و بیمۀ شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمۀ ایرانی: یک روش بیزی [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 85-107]
 • حسن‌نیت تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 109-130]
 • حق‌بیمۀ سرانۀ زندگی اثر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعۀ بیمۀ زندگی ایران: رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 1-22]
 • حوادث رانندگی مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر رانندۀ مسبب حادثه [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 101-120]

خ

 • خسارات بدنی مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر رانندۀ مسبب حادثه [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 101-120]
 • خودارزیابی ریسک و توانگری مالی الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • خوشه‌بندی الگوی خوشه‌بندی مشتریان بیمۀ عمر (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 45-64]

د

 • داده‌کاوی الگوی خوشه‌بندی مشتریان بیمۀ عمر (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 45-64]
 • داده‌کاوی استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی برای جذب نمایندگان صدور در صنعت بیمه (مقاله به علت عدم رعایت اصول پژوهشی و اخلاقی، فاقد اعتبار است) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 131-147]
 • دارنده نوآوریها و تحولات قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 81-100]
 • درخت تصمیم بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمۀ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمۀ شخص ثالث -خسارات بدنی) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 23-42]
 • دیماتل فازی اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه‌های زندگی با استفاده از روش دیماتل فازی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 43-62]

ذ

 • ذخیره‌سازی تصادفی ادعا‏ه پیش‌بینی مخاطره‌های بیمۀ غیرزندگی با استفاده از مدل ذخیره‌سازی زیان جمعی [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 59-80]
 • ذخیره‌سازی خسارات معوق مدل‌بندی توأم استوار داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق رشته‌های بیمۀ بدنه و بیمۀ شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمۀ ایرانی: یک روش بیزی [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 85-107]

ر

 • رانندۀ مسبب حادثه مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر رانندۀ مسبب حادثه [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 101-120]
 • رده‌بندی بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمۀ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمۀ شخص ثالث -خسارات بدنی) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 23-42]
 • رضایت بیمه‌شده تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 109-130]
 • رضایت مشتری بررسی و سنجش سطح رضایت‌مندی مشتریان شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ ایران [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 23-44]
 • رضایت مشتریان بررسی ارتباط بین رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتریان بر قصد ترک خرید (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 63-84]
 • رفتار شهروندی بررسی ارتباط بین رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتریان بر قصد ترک خرید (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 63-84]
 • رفتار مشارکتی بررسی ارتباط بین رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتریان بر قصد ترک خرید (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 63-84]
 • رگرسیون موازی عوامل مؤثر بر احتمال سطوح متفاوت تقاضای (رضایت از) بیمۀ درمانی (مطالعۀ موردی: شهرهای شیراز و ارسنجان) [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 105-125]
 • روش تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی روند کارایی محصولات شرکتهای بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (مورد مطالعه: رشته‌های بیمۀ آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 1-20]
 • رویکرد رگرسیون انتقال ملایم اثر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعۀ بیمۀ زندگی ایران: رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 1-22]
 • ریسک پاسخگویی طراحی خدمت بیمۀ تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ریسک شرکتهای بیمه در ارائۀ این خدمت [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 21-42]

ز

 • زیان‌دیده نوآوریها و تحولات قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 81-100]

س

 • سوءنیت تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 109-130]
 • سواپ فاجعه مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 5-6]
 • سیستم های تصمیم‌گیری هوشمند استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی برای جذب نمایندگان صدور در صنعت بیمه (مقاله به علت عدم رعایت اصول پژوهشی و اخلاقی، فاقد اعتبار است) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 131-147]

ش

 • شبکۀ عصبی عوامل مؤثر بر احتمال سطوح متفاوت تقاضای (رضایت از) بیمۀ درمانی (مطالعۀ موردی: شهرهای شیراز و ارسنجان) [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 105-125]
 • شبکۀعصبی بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمۀ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمۀ شخص ثالث -خسارات بدنی) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 23-42]
 • شرکتهای بیمه بررسی و سنجش سطح رضایت‌مندی مشتریان شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ ایران [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 23-44]

ص

 • صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر رانندۀ مسبب حادثه [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 101-120]
 • صنعت بیمه بررسی و سنجش سطح رضایت‌مندی مشتریان شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ ایران [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 23-44]
 • صنعت بیمه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز در صنعت بیمه (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای ) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]

ط

 • طرح بازنشستگی خصوصی بررسی پایداری طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی با استفاده از رویکرد تلفیقی نگاشت‌شناختی فازی و پویایی سیستمی [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 81-104]

ع

 • عدم استقبال اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه‌های زندگی با استفاده از روش دیماتل فازی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 43-62]
 • عوامل اساسی اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه‌های زندگی با استفاده از روش دیماتل فازی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 43-62]
 • عوامل کلیدی موفقیت شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش (مطالعۀ موردی: صنعت بیمۀ ایران) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 85-105]

ق

 • قصد ترک خرید بررسی ارتباط بین رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتریان بر قصد ترک خرید (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 63-84]

ک

 • کارایی استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها- تصمیم‌گیری چندشاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه در ایران [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • کارایی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی صنعت بیمۀ‎ ایران [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 23-40]
 • کارایی نسبی استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها- تصمیم‌گیری چندشاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه در ایران [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]

گ

 • گسترش عملکرد کیفیت فازی طراحی خدمت بیمۀ تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ریسک شرکتهای بیمه در ارائۀ این خدمت [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 21-42]

م

 • ماشین بردار پشتیبان بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمۀ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمۀ شخص ثالث -خسارات بدنی) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 23-42]
 • ماکیاول‌گرایی بررسی نقش تعدیل‌گری ماکیاول‌گرایی بر رابطۀ بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • محصولات شرکتهای بیمه ارزیابی روند کارایی محصولات شرکتهای بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (مورد مطالعه: رشته‌های بیمۀ آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 1-20]
 • مخاطرۀ اخلاقی تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 109-130]
 • مخاطرۀ اخلاقی بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمۀ عمر [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 107-128]
 • مخاطرۀ اخلاقی بررسی نقش تعدیل‌گری ماکیاول‌گرایی بر رابطۀ بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • مخاطرۀ بیمۀ غیرزندگی‏ پیش‌بینی مخاطره‌های بیمۀ غیرزندگی با استفاده از مدل ذخیره‌سازی زیان جمعی [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 59-80]
 • مدل ذخیره‌سازی زیان جمعی پیش‌بینی مخاطره‌های بیمۀ غیرزندگی با استفاده از مدل ذخیره‌سازی زیان جمعی [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 59-80]
 • مدل رضایت مشتری بررسی و سنجش سطح رضایت‌مندی مشتریان شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ ایران [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 23-44]
 • مدل لوجیت تعمیم‌یافته عوامل مؤثر بر احتمال سطوح متفاوت تقاضای (رضایت از) بیمۀ درمانی (مطالعۀ موردی: شهرهای شیراز و ارسنجان) [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 105-125]
 • مدل‌های تصادفی و روش حل عددی مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 5-6]
 • مدیریت دانش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش (مطالعۀ موردی: صنعت بیمۀ ایران) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 85-105]
 • مدیریت ریسک بنگاه الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • مشتریان بیمۀ عمر الگوی خوشه‌بندی مشتریان بیمۀ عمر (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 45-64]

ن

 • نارضایتی مشتری بررسی نقش تعدیل‌گری ماکیاول‌گرایی بر رابطۀ بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • نظریۀ مبنایی طراحی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی: رویکرد نظریۀ مبنایی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 63-79]
 • نظم عمومی تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 109-130]
 • نظم عمومی بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمۀ عمر [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 107-128]
 • نفع قابل بیمه بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمۀ عمر [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 107-128]
 • نقاط بالقوه شکست طراحی خدمت بیمۀ تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ریسک شرکتهای بیمه در ارائۀ این خدمت [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 21-42]
 • نگاشت‌شناختی فازی بررسی پایداری طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی با استفاده از رویکرد تلفیقی نگاشت‌شناختی فازی و پویایی سیستمی [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 81-104]
 • نوآوری شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز در صنعت بیمه (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای ) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]
 • نوآوری باز شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز در صنعت بیمه (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای ) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]

و

 • واحدهای تصمیم‌گیرنده ارزیابی روند کارایی محصولات شرکتهای بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (مورد مطالعه: رشته‌های بیمۀ آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 1-20]
 • واگرایی کولبک -لیب‌لر مدل‌بندی توأم استوار داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق رشته‌های بیمۀ بدنه و بیمۀ شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمۀ ایرانی: یک روش بیزی [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 85-107]

ه

 • هوشمندی کسب‌وکار شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش (مطالعۀ موردی: صنعت بیمۀ ایران) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 85-105]