نمایه کلیدواژه ها

ا

 • احساس مؤثربودن الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگیهای فروش بیمه در استان خراسان رضوی [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 21-40]
 • ارزش در معرض ریسک محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 83-102]
 • ارزش‎گذاری مشتریان مدل‎سازی پیش‎بینی رویگردانی مشتریان صنعت بیمه (مطالعۀ موردی) [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 85-106]
 • ارزیاب خسارت مفهوم و ماهیت شیوه‌های حل اختلاف موضوع قانون بیمۀ اجباری (20/2/1395) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 85-104]
 • ارزیابی عملکرد ارائۀ چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه با رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه (روش پرامتی غنی‌شده) [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • استاندارد حسابداری شمارۀ 28 نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیرآن برحقوق متقابل ذی‌نفعان اصلی (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) در صنعت بیمه [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 65-84]
 • اطلاعات نامتقارن تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از مدلهای لوجیت [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 43-64]
 • اعتبار اثر بیمۀ ‌صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 41-60]
 • الگوریتم ژنتیک محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 83-102]
 • انفال بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفت و گاز [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 85-106]

ب

 • بانک- بیمه شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های اتحاد بانکها و بیمه‌ها در شکل‌گیری «بانک- بیمه» [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • بیمه بیمۀ مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 65-84]
 • بیمه مفهوم و ماهیت شیوه‌های حل اختلاف موضوع قانون بیمۀ اجباری (20/2/1395) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 85-104]
 • بیمه تکافل بررسی مبانی حقوقی بازتوزیع مازاد بیمۀ تکافل [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 107-126]
 • بیمه عمر تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از مدلهای لوجیت [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 43-64]
 • بیمه‌های اشخاص برآورد کششهای تقاضای بیمه‌های اشخاص و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 1-20]
 • بیمه‌های غیرعمر‌ ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎ [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 41-60]
 • بیمۀ اتومبیل تأملی بر عوامل مؤثر بر ایجاد رضایت یا نارضایتی در مشتریان حقیقی بیمه‌های اتومبیل: موردی از کاربرد روش تداعی [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 61-84]
 • بیمۀ اجباری مهم‌ترین نوآوریهای قانون «بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ سال 1395» [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 103-122]
 • بیمۀ تأمین اجتماعی بررسی عوامل دینامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمه‌شده با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها (مطالعۀ موردی: بیمۀ تأمین اجتماعی) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 21-42]
 • بیمۀ چاه‌های نفت و گاز بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفت و گاز [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 85-106]
 • بیمۀ درمان فرضیه تقاضای القایی پزشکان در ایران: تاثیر تراکم پزشکان بر هزینه درمان [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 1-19]
 • بیمۀ صادراتی اثر بیمۀ ‌صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 41-60]
 • بیمۀ عمر مدل‌سازی پویای وضعیت بیمه‌های عمر در ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 43-64]

پ

 • پویایی‌شناسی سیستمها بررسی عوامل دینامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمه‌شده با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها (مطالعۀ موردی: بیمۀ تأمین اجتماعی) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 21-42]
 • پویایی‌شناسی سیستمها مدل‌سازی پویای وضعیت بیمه‌های عمر در ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 43-64]
 • پیشگویی ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎ [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 41-60]

ت

 • تأمین مالی صادرات اثر بیمۀ ‌صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 41-60]
 • تحلیل بقا ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎ [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 41-60]
 • تحلیل و پیش‎بینی رویگردانی مدل‎سازی پیش‎بینی رویگردانی مشتریان صنعت بیمه (مطالعۀ موردی) [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 85-106]
 • تصمیم‌گیری چند شاخصه ارائۀ چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه با رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه (روش پرامتی غنی‌شده) [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های اتحاد بانکها و بیمه‌ها در شکل‌گیری «بانک- بیمه» [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • تغییرات رفاهی برآورد کششهای تقاضای بیمه‌های اشخاص و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 1-20]
 • تقاضای القایی فرضیه تقاضای القایی پزشکان در ایران: تاثیر تراکم پزشکان بر هزینه درمان [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 1-19]
 • توابع مفصل محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 83-102]
 • توانگری مالی رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکت های بیمه [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 23-42]
 • توانگری مالی محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 83-102]
 • توانگری مالی نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیرآن برحقوق متقابل ذی‌نفعان اصلی (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) در صنعت بیمه [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 65-84]
 • توانمندسازی الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگیهای فروش بیمه در استان خراسان رضوی [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 21-40]
 • توانمندسازی روانشناختی بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 107-126]

ح

 • حقوق ذی‌نفعان بیمه نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیرآن برحقوق متقابل ذی‌نفعان اصلی (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) در صنعت بیمه [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 65-84]
 • حقوق مدنی بررسی مبانی حقوقی بازتوزیع مازاد بیمۀ تکافل [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 107-126]
 • حل اختلاف مفهوم و ماهیت شیوه‌های حل اختلاف موضوع قانون بیمۀ اجباری (20/2/1395) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 85-104]

خ

 • خسارت مهم‌ترین نوآوریهای قانون «بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ سال 1395» [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 103-122]
 • خودتوسعه‌ای کارکنان تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندۀ خودتوسعه‌ای کارکنان شرکت بیمۀ پارسیان [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 63-82]

د

 • داده‌های پانلی فرضیه تقاضای القایی پزشکان در ایران: تاثیر تراکم پزشکان بر هزینه درمان [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 1-19]
 • داده‌های تابلویی اثر بیمۀ ‌صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 41-60]
 • دارنده مهم‌ترین نوآوریهای قانون «بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ سال 1395» [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 103-122]
 • داوری مفهوم و ماهیت شیوه‌های حل اختلاف موضوع قانون بیمۀ اجباری (20/2/1395) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 85-104]

ذ

 • ذخایر فنی نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیرآن برحقوق متقابل ذی‌نفعان اصلی (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) در صنعت بیمه [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 65-84]
 • ذخیرۀ خسارت ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎ [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 41-60]

ر

 • رتبه‌بندی ارائۀ چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه با رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه (روش پرامتی غنی‌شده) [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • رضایت مشتری تأملی بر عوامل مؤثر بر ایجاد رضایت یا نارضایتی در مشتریان حقیقی بیمه‌های اتومبیل: موردی از کاربرد روش تداعی [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 61-84]
 • رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط برآورد کششهای تقاضای بیمه‌های اشخاص و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 1-20]
 • رهبری اصیل بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 107-126]
 • روش تداعی تأملی بر عوامل مؤثر بر ایجاد رضایت یا نارضایتی در مشتریان حقیقی بیمه‌های اتومبیل: موردی از کاربرد روش تداعی [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 61-84]
 • رویگردانی مشتری مدل‎سازی پیش‎بینی رویگردانی مشتریان صنعت بیمه (مطالعۀ موردی) [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 85-106]
 • ریسک بازار محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 83-102]
 • ریسک و نااطمینانی برآورد کششهای تقاضای بیمه‌های اشخاص و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 1-20]

س

 • سطح ‌خرد ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎ [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 41-60]
 • سهم بازار مدل‌سازی پویای وضعیت بیمه‌های عمر در ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 43-64]
 • سود نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیرآن برحقوق متقابل ذی‌نفعان اصلی (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) در صنعت بیمه [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 65-84]
 • سیاستهای تبلیغاتی بررسی عوامل دینامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمه‌شده با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها (مطالعۀ موردی: بیمۀ تأمین اجتماعی) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 21-42]
 • سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل برآورد کششهای تقاضای بیمه‌های اشخاص و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 1-20]

ش

 • شبیه‌سازی رایانه‌ای مدل‌سازی پویای وضعیت بیمه‌های عمر در ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 43-64]
 • شرکت بیمه تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندۀ خودتوسعه‌ای کارکنان شرکت بیمۀ پارسیان [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 63-82]
 • شرکتهای بیمه ارائۀ چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه با رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه (روش پرامتی غنی‌شده) [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]

ص

 • صادرات اثر بیمۀ ‌صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 41-60]
 • صنعت بیمه مدل‎سازی پیش‎بینی رویگردانی مشتریان صنعت بیمه (مطالعۀ موردی) [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 85-106]
 • صنعت بیمه بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 107-126]
 • صنعت بیمه الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگیهای فروش بیمه در استان خراسان رضوی [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 21-40]

ض

 • ضریب خسارت رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکت های بیمه [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 23-42]
 • ضریب نفوذ بیمۀ عمر عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر توسعۀ بیمۀ عمر، مطالعۀ مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته در طول دورۀ 1985-2014: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]

ف

 • فرایند پواسون ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎ [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 41-60]
 • فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های اتحاد بانکها و بیمه‌ها در شکل‌گیری «بانک- بیمه» [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • فضای مجازی بیمۀ مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 65-84]

ک

 • کژگزینی تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از مدلهای لوجیت [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 43-64]
 • کژمنشی تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از مدلهای لوجیت [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 43-64]
 • کشور‌های توسعه‌یافته عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر توسعۀ بیمۀ عمر، مطالعۀ مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته در طول دورۀ 1985-2014: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]

گ

 • گشتاورهای تعمیم‌یافته عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر توسعۀ بیمۀ عمر، مطالعۀ مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته در طول دورۀ 1985-2014: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]

م

 • مازاد بیمه تکافل بررسی مبانی حقوقی بازتوزیع مازاد بیمۀ تکافل [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 107-126]
 • متغیرهای مالی رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکت های بیمه [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 23-42]
 • مخاطرات امنیت اطلاعات و ارتباطات بیمۀ مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 65-84]
 • مخاطرات مجازی بیمۀ مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 65-84]
 • مدل‌سازی پویا مدل‌سازی پویای وضعیت بیمه‌های عمر در ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 43-64]
 • مدلهای گارچ محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 83-102]
 • مدیریت نیروی انسانی الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگیهای فروش بیمه در استان خراسان رضوی [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 21-40]
 • مزیت رقابتی بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 107-126]
 • معادن باطنی بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفت و گاز [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 85-106]
 • معادن ظاهری بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفت و گاز [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 85-106]
 • موانع رفتاری شناسایی و اولویت‌‌‌بندی موانع پیاده‌سازی نظام بیمۀ سلامت بر اساس نظریۀ سه‌شاخگی (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 105-123]
 • موانع زمینه‌ای شناسایی و اولویت‌‌‌بندی موانع پیاده‌سازی نظام بیمۀ سلامت بر اساس نظریۀ سه‌شاخگی (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 105-123]
 • موانع ساختاری شناسایی و اولویت‌‌‌بندی موانع پیاده‌سازی نظام بیمۀ سلامت بر اساس نظریۀ سه‌شاخگی (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 105-123]
 • میادین و چاه‌های نفت و گاز بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفت و گاز [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 85-106]

ن

 • نسبت پزشک به جمعیت فرضیه تقاضای القایی پزشکان در ایران: تاثیر تراکم پزشکان بر هزینه درمان [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 1-19]
 • نسبت ترکیبی رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکت های بیمه [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 23-42]
 • نظام بیمۀ سلامت شناسایی و اولویت‌‌‌بندی موانع پیاده‌سازی نظام بیمۀ سلامت بر اساس نظریۀ سه‌شاخگی (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 105-123]
 • نظریۀ ارزش فرین محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 83-102]
 • نظریۀ زمینه‌ای تأملی بر عوامل مؤثر بر ایجاد رضایت یا نارضایتی در مشتریان حقیقی بیمه‌های اتومبیل: موردی از کاربرد روش تداعی [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 61-84]

و

 • وسیلۀ نقلیه مهم‌ترین نوآوریهای قانون «بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ سال 1395» [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 103-122]

ه

 • هزینه‌های درمانی بررسی عوامل دینامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمه‌شده با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها (مطالعۀ موردی: بیمۀ تأمین اجتماعی) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 21-42]
 • هزینۀ بهداشت و درمان خانوار فرضیه تقاضای القایی پزشکان در ایران: تاثیر تراکم پزشکان بر هزینه درمان [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 1-19]
 • هم‌افزایی شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های اتحاد بانکها و بیمه‌ها در شکل‌گیری «بانک- بیمه» [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • هوش سازمانی تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندۀ خودتوسعه‌ای کارکنان شرکت بیمۀ پارسیان [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 63-82]
 • هیئت مفهوم و ماهیت شیوه‌های حل اختلاف موضوع قانون بیمۀ اجباری (20/2/1395) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 85-104]

ی

 • یادگیری سازمانی تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندۀ خودتوسعه‌ای کارکنان شرکت بیمۀ پارسیان [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 63-82]