نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • اجارة هواپیما حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره هواپیما در بیمه‌های هوایی: بررسی الحاقیه بیمه‌نامه AVN67B [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 147-173]
 • اجرا تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت‌ بیمه و ارائه الگوی مناسب [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 121-145]
 • ارزش ویژه نام‌ونشان تجاری عوامل مؤثر بر ارزش ویژه نام‌ونشان تجاری از منظر مشتریان [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 97-120]
 • ارزشیابی تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت‌ بیمه و ارائه الگوی مناسب [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 121-145]
 • اعتماد آنلاین تأثیر اعتماد آنلاین بر استفاده بیمه‌گذاران از خدمات [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 25-50]
 • الحاقیه قرارداد اجاره حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره هواپیما در بیمه‌های هوایی: بررسی الحاقیه بیمه‌نامه AVN67B [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 147-173]
 • الگوهای آموزش و بهسازی نیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی کارکنان یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشی آنها براساس مدل استاندارد مهارت [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 51-69]

ب

 • برنامه‌ریزی تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت‌ بیمه و ارائه الگوی مناسب [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 121-145]
 • بیمه بررسی مرور زمان در بیمه‌های بازرگانی [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 97-112]
 • بیمه عمر عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • بیمه عمر بررسی اثربخشی روش های فروش بیمه عمر [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 71-95]
 • بیمه مسئولیت رفتار تغییر برند در شرکت‌های بیمه با رویکرد روان‌شناسی مصرف‌کننده [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 113-137]
 • بیمه‌های بازرگانی بررسی مرور زمان در بیمه‌های بازرگانی [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 97-112]
 • بیمه هوایی حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره هواپیما در بیمه‌های هوایی: بررسی الحاقیه بیمه‌نامه AVN67B [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 147-173]

ت

ح

 • حق‌بیمه عایدشده بیمه باربری بررسی رابطه بیمه‌های دریایی (کشتی و باربری) با رشد اقتصادی ایران بااستفاده از الگوی خودتوضیح برداری [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 1-27]
 • حق‌بیمه عایدشده بیمه کشتی بررسی رابطه بیمه‌های دریایی (کشتی و باربری) با رشد اقتصادی ایران بااستفاده از الگوی خودتوضیح برداری [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 1-27]

خ

 • خدمات الکترونیک تأثیر اعتماد آنلاین بر استفاده بیمه‌گذاران از خدمات [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 25-50]
 • خصوصیات شخصیت مصرف‌کننده رفتار تغییر برند در شرکت‌های بیمه با رویکرد روان‌شناسی مصرف‌کننده [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 113-137]

د

 • درآمد سرانه عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]

ر

 • رشد اقتصادی بررسی رابطه بیمه‌های دریایی (کشتی و باربری) با رشد اقتصادی ایران بااستفاده از الگوی خودتوضیح برداری [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 1-27]
 • رفتار تغییر برند رفتار تغییر برند در شرکت‌های بیمه با رویکرد روان‌شناسی مصرف‌کننده [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 113-137]
 • روابط درک‌شده رفتار تغییر برند در شرکت‌های بیمه با رویکرد روان‌شناسی مصرف‌کننده [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 113-137]
 • روش های فروش بررسی اثربخشی روش های فروش بیمه عمر [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 71-95]
 • ریسک‌پذیری اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 71-95]

س

 • ساختار بازار مقایسه فرضیه ساختار- رفتار- عملکرد با فرضیة ساختار کارا، در صنعت بیمه ایران [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 29-49]
 • سودآوری مقایسه فرضیه ساختار- رفتار- عملکرد با فرضیة ساختار کارا، در صنعت بیمه ایران [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 29-49]

ش

 • شایستگی شغلی نیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی کارکنان یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشی آنها براساس مدل استاندارد مهارت [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 51-69]
 • شرکت بیمه خصوصی اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 71-95]

ص

 • صنعت بیمه مقایسه فرضیه ساختار- رفتار- عملکرد با فرضیة ساختار کارا، در صنعت بیمه ایران [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 29-49]

ض

 • ضعف خدمات رفتار تغییر برند در شرکت‌های بیمه با رویکرد روان‌شناسی مصرف‌کننده [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 113-137]

ع

 • عملکرد اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 71-95]

ف

 • فرایند آموزش تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت‌ بیمه و ارائه الگوی مناسب [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 121-145]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) ارزیابی عملکرد شعب یک شرکت بیمه با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تکنیک‌های MADMفازی [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 51-69]
 • فروش مشارکتی بررسی اثربخشی روش های فروش بیمه عمر [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 71-95]
 • فروش مشاوره ای بررسی اثربخشی روش های فروش بیمه عمر [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 71-95]

ک

گ

 • گرایش کارآفرینانه اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 71-95]

م

 • مدل VAR عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • مدل استاندارد مهارت نیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی کارکنان یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشی آنها براساس مدل استاندارد مهارت [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 51-69]
 • مرور زمان بررسی مرور زمان در بیمه‌های بازرگانی [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 97-112]
 • مرور زمان قانونی بررسی مرور زمان در بیمه‌های بازرگانی [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 97-112]
 • مرور زمان قراردادی بررسی مرور زمان در بیمه‌های بازرگانی [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 97-112]

ن

 • نرخ پس‌انداز عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • نوآوری اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 71-95]
 • نیازسنجی تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت‌ بیمه و ارائه الگوی مناسب [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 121-145]
 • نیازسنجی آموزشی نیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی کارکنان یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشی آنها براساس مدل استاندارد مهارت [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 51-69]

و