نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنتولوژی استروالدر مقایسۀ مدلهای کسب‌وکار صنعت بیمه براساس آنتولوژی استروالدر (مطالعۀ موردی: شرکتهای بیمۀ ایران و سامان در استان گیلان با رویکرد کمّی) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 61-79]

ا

 • احتمالات حدی برآورد احتمال و تحلیل تداوم بیمه‌‌پردازی اختیاری در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد زنجیر‌های مارکوف (مطالعۀ موردی: شعبۀ دو تأمین اجتماعی همدان) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 103-121]
 • ارتباط‌گریزی شناسایی عوامل موثر بر ارتباط گریزی نماینده های بیمه ایران بر اساس طرح آمیخته انتخاب مشارکت کننده [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 45-66]
 • ارزیابی ریسک ارزیابی ریسک بیمه‌شدگان سیگاری در قراردادهای بیمۀ عمر و سرمایه با استفاده از سیستمهای اسنتتاج فازی [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 93-116]
 • ارزیابی عملکرد ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • اصل جبران کامل خسارت بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمه مضاعف [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 117-138]
 • اطلاعات نامتقارن اثر اقدامات احتیاطی بر بازار [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 25-44]
 • اقتصاد درحال‌توسعه اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعۀ مالی بازار بیمۀ عمر [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 81-101]
 • انتخاب دارای مزیت تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 105-127]
 • انتخاب مساعد اثر اقدامات احتیاطی بر بازار [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 25-44]
 • انتخاب نامساعد تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 105-127]
 • انتخاب نامساعد اثر اقدامات احتیاطی بر بازار [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 25-44]
 • اندازۀ شرکت بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 73-92]
 • اوراق بهادار بیمه‌ای بررسی‌ فقهی اوراق بهادار بیمه‌ای (با رویکرد موضوع‌شناختی) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 123-138]
 • اوراق ‌بهادارسازی بیمه بررسی‌ فقهی اوراق بهادار بیمه‌ای (با رویکرد موضوع‌شناختی) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 123-138]
 • اوراق حوادث فاجعه‌آمیز مطالعۀ موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه‌آمیز (تحلیل سناریو) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 81-103]

ب

 • بازار بیمۀ عمر اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعۀ مالی بازار بیمۀ عمر [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 81-101]
 • بازار رقابتی مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 21-39]
 • بازده بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای با رویکرد شارپ [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 111-127]
 • بازدۀ داراییها بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 73-92]
 • بازی همکارانه مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 21-39]
 • بررسی فقهی بررسی‌ فقهی اوراق بهادار بیمه‌ای (با رویکرد موضوع‌شناختی) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 123-138]
 • بررسی فقهی مطالعۀ موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه‌آمیز (تحلیل سناریو) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 81-103]
 • بهینۀ پرتفوی بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای با رویکرد شارپ [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 111-127]
 • بورس اوراق بهادار تبیین عوامل کلیدی در رتبه‌بندی شرکتهای بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شاخص تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 47-60]
 • بیمه مقایسۀ مدلهای کسب‌وکار صنعت بیمه براساس آنتولوژی استروالدر (مطالعۀ موردی: شرکتهای بیمۀ ایران و سامان در استان گیلان با رویکرد کمّی) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 61-79]
 • بیمه مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 21-39]
 • بیمه بیمۀ مسئولیت ناشی از حوادث هسته‌ای و خسارات تحت پوشش آن [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 67-87]
 • بیمه‌پردازی اختیاری برآورد احتمال و تحلیل تداوم بیمه‌‌پردازی اختیاری در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد زنجیر‌های مارکوف (مطالعۀ موردی: شعبۀ دو تأمین اجتماعی همدان) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 103-121]
 • بیمه گذار بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمه مضاعف [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 117-138]
 • بیمه گر بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمه مضاعف [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 117-138]
 • بیمه مضاعف بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمه مضاعف [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 117-138]
 • بیمۀ بدنۀ اتومبیل اثر اقدامات احتیاطی بر بازار [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 25-44]
 • بیمۀ بیکاری ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 89-110]
 • بیمۀ حوادث برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • بیمۀ درمان تکمیلی بررسی رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران بیمۀ درمان تکمیلی (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 57-79]
 • بیمۀ زندگی آثار توسعه‌ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • بیمۀ عمر ارزیابی کیفیت خدمات بیمۀ عمر در ایران: کاربردی از مدل تلفیقی فازی سروکوال-کانو [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 25-46]
 • بیمۀ عمر و پس‌انداز تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 105-127]
 • بیمۀ عمر و سرمایه ارزیابی ریسک بیمه‌شدگان سیگاری در قراردادهای بیمۀ عمر و سرمایه با استفاده از سیستمهای اسنتتاج فازی [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 93-116]

ت

 • تأمین اجتماعی برآورد احتمال و تحلیل تداوم بیمه‌‌پردازی اختیاری در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد زنجیر‌های مارکوف (مطالعۀ موردی: شعبۀ دو تأمین اجتماعی همدان) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 103-121]
 • تأمین اجتماعی ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 89-110]
 • تحلیل پنجره‌ای اندازه‌گیری کارایی شرکتهای بیمۀ منتخب با استفاده از مدلهای دومرحله‌ای همراه با تحلیل پنجره‌ای در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کارایی شرکتهای بیمۀ منتخب با استفاده از مدلهای دومرحله‌ای همراه با تحلیل پنجره‌ای در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • تحلیل سناریو مطالعۀ موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه‌آمیز (تحلیل سناریو) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 81-103]
 • تعادل بازی مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 21-39]
 • تقاضا برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • تقریب تیمز محاسبۀ احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه با استفاده از تقریب تیمز [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 41-56]
 • تمایل به پرداخت بررسی رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران بیمۀ درمان تکمیلی (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 57-79]
 • توسعه آثار توسعه‌ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • توسعۀ مالی اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعۀ مالی بازار بیمۀ عمر [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 81-101]

چ

 • چشم‌انداز خوشه‌بندی و بررسی تطبیقی سند چشم‌انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف شرکتهای بیمۀ بین‌المللی و داخلی با رویکرد متن‌کاوی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]

ح

 • حاکمیت شرکتی ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • حق‌بیمۀ آستانه تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 105-127]

خ

 • خسارات هسته‌ای بیمۀ مسئولیت ناشی از حوادث هسته‌ای و خسارات تحت پوشش آن [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 67-87]
 • خسارت اقتصادی محض بیمۀ مسئولیت ناشی از حوادث هسته‌ای و خسارات تحت پوشش آن [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 67-87]
 • خوشه‌بندی خوشه‌بندی و بررسی تطبیقی سند چشم‌انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف شرکتهای بیمۀ بین‌المللی و داخلی با رویکرد متن‌کاوی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]

د

 • داده‌کاوی ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 89-110]
 • داده‌های ترکیبی بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 73-92]
 • دانش مشتری تأثیر دانش مشتری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت بازاریابی در شرکتهای بیمه [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 49-72]
 • درخت تصمیم ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 89-110]

ر

 • رتبه‌بندی تبیین عوامل کلیدی در رتبه‌بندی شرکتهای بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شاخص تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 47-60]
 • رضایت قیمتی بررسی رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران بیمۀ درمان تکمیلی (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 57-79]
 • رفتار سازمانی شناسایی عوامل موثر بر ارتباط گریزی نماینده های بیمه ایران بر اساس طرح آمیخته انتخاب مشارکت کننده [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 45-66]
 • رهیافت داده‌های پانلی اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعۀ مالی بازار بیمۀ عمر [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 81-101]
 • روش آمیخته شناسایی عوامل موثر بر ارتباط گریزی نماینده های بیمه ایران بر اساس طرح آمیخته انتخاب مشارکت کننده [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 45-66]
 • روش ارزیابی مشروط بررسی رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران بیمۀ درمان تکمیلی (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 57-79]
 • روش داده‌های پانلی برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • روش کمترین توانهای دوم جزئی بررسی رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران بیمۀ درمان تکمیلی (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 57-79]
 • ریسک بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای با رویکرد شارپ [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 111-127]
 • ریسک بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمه مضاعف [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 117-138]
 • ریسک پزشکی در بیمۀ عمر و سرمایه ارزیابی ریسک بیمه‌شدگان سیگاری در قراردادهای بیمۀ عمر و سرمایه با استفاده از سیستمهای اسنتتاج فازی [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 93-116]
 • ریسک تجاری ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • ریسک تقلب ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 89-110]
 • ریسک مالی ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]

ز

 • زنجیرمارکوف برآورد احتمال و تحلیل تداوم بیمه‌‌پردازی اختیاری در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد زنجیر‌های مارکوف (مطالعۀ موردی: شعبۀ دو تأمین اجتماعی همدان) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 103-121]

س

 • سامانۀ استنتاج فازی ارزیابی ریسک بیمه‌شدگان سیگاری در قراردادهای بیمۀ عمر و سرمایه با استفاده از سیستمهای اسنتتاج فازی [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 93-116]
 • سرمایۀ اجتماعی آثار توسعه‌ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • سروکوال ارزیابی کیفیت خدمات بیمۀ عمر در ایران: کاربردی از مدل تلفیقی فازی سروکوال-کانو [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 25-46]
 • سهم بازار مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 21-39]

ش

 • شبکه‌های عصبی ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 89-110]
 • شرکتهای بیمه ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • شرکتهای بیمه بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 73-92]
 • شرکتهای بیمه اندازه‌گیری کارایی شرکتهای بیمۀ منتخب با استفاده از مدلهای دومرحله‌ای همراه با تحلیل پنجره‌ای در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • شرکتهای بیمه‌ای تبیین عوامل کلیدی در رتبه‌بندی شرکتهای بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شاخص تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 47-60]
 • شعبۀ دو تأمین اجتماعی همدان برآورد احتمال و تحلیل تداوم بیمه‌‌پردازی اختیاری در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد زنجیر‌های مارکوف (مطالعۀ موردی: شعبۀ دو تأمین اجتماعی همدان) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 103-121]

ض

 • ضریب خسارت بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 73-92]
 • ضریب ریسک ارزیابی ریسک بیمه‌شدگان سیگاری در قراردادهای بیمۀ عمر و سرمایه با استفاده از سیستمهای اسنتتاج فازی [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 93-116]

ط

 • طرح تشریحی انتخاب مشارکت‌کننده شناسایی عوامل موثر بر ارتباط گریزی نماینده های بیمه ایران بر اساس طرح آمیخته انتخاب مشارکت کننده [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 45-66]

ع

 • عدم‌النفع بیمۀ مسئولیت ناشی از حوادث هسته‌ای و خسارات تحت پوشش آن [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 67-87]
 • علیت غیرخطی آثار توسعه‌ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • عملکرد سازمانی تأثیر دانش مشتری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت بازاریابی در شرکتهای بیمه [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 49-72]
 • عملکرد مالی بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 73-92]
 • عوامل کلیدی تبیین عوامل کلیدی در رتبه‌بندی شرکتهای بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شاخص تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 47-60]
 • عوامل معافیت بیمۀ مسئولیت ناشی از حوادث هسته‌ای و خسارات تحت پوشش آن [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 67-87]

ف

 • فرایند پواسون مرکب محاسبۀ احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه با استفاده از تقریب تیمز [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 41-56]
 • فرایندهای دومرحله‌ای اندازه‌گیری کارایی شرکتهای بیمۀ منتخب با استفاده از مدلهای دومرحله‌ای همراه با تحلیل پنجره‌ای در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • فرمول ورشکستگی مجانبی کرامر محاسبۀ احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه با استفاده از تقریب تیمز [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 41-56]
 • فناوری اطلاعات ارزیابی ریسک بیمه‌شدگان سیگاری در قراردادهای بیمۀ عمر و سرمایه با استفاده از سیستمهای اسنتتاج فازی [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 93-116]

ق

 • قابلیت بازاریابی تأثیر دانش مشتری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت بازاریابی در شرکتهای بیمه [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 49-72]

ک

 • کارایی اندازه‌گیری کارایی شرکتهای بیمۀ منتخب با استفاده از مدلهای دومرحله‌ای همراه با تحلیل پنجره‌ای در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • کانو ارزیابی کیفیت خدمات بیمۀ عمر در ایران: کاربردی از مدل تلفیقی فازی سروکوال-کانو [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 25-46]
 • کشش درآمدی تقاضا برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • کنترل فساد اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعۀ مالی بازار بیمۀ عمر [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 81-101]
 • کیفیت خدمات ارزیابی کیفیت خدمات بیمۀ عمر در ایران: کاربردی از مدل تلفیقی فازی سروکوال-کانو [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 25-46]

م

 • مأموریت سازمانی خوشه‌بندی و بررسی تطبیقی سند چشم‌انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف شرکتهای بیمۀ بین‌المللی و داخلی با رویکرد متن‌کاوی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • متن‌کاوی خوشه‌بندی و بررسی تطبیقی سند چشم‌انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف شرکتهای بیمۀ بین‌المللی و داخلی با رویکرد متن‌کاوی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • مدل شارپ بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای با رویکرد شارپ [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 111-127]
 • مدل کسب‌وکار مقایسۀ مدلهای کسب‌وکار صنعت بیمه براساس آنتولوژی استروالدر (مطالعۀ موردی: شرکتهای بیمۀ ایران و سامان در استان گیلان با رویکرد کمّی) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 61-79]
 • مدل معادلات ساختاری تأثیر دانش مشتری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت بازاریابی در شرکتهای بیمه [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 49-72]
 • مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر دانش مشتری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت بازاریابی در شرکتهای بیمه [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 49-72]

ن

 • نظریۀ بازی مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 21-39]
 • نظریۀ فازی ارزیابی کیفیت خدمات بیمۀ عمر در ایران: کاربردی از مدل تلفیقی فازی سروکوال-کانو [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 25-46]
 • نظریۀ مطلوبیت انتظاری تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 105-127]

و

 • ورشکستگی محاسبۀ احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه با استفاده از تقریب تیمز [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 41-56]