نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ادراکات سنجش و ارزیابی رضایت‎مندی مشتریان بیمه‌های زندگی [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 87-119]
 • ارزش ­های فرهنگی شناسایی و تبیین ارزش‌های فرهنگ سازمانی جانشین‌پرور در صنعت بیمه ایران‌ [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 59-86]
 • انتظارات سنجش و ارزیابی رضایت‎مندی مشتریان بیمه‌های زندگی [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 87-119]

ب

 • بیمه زندگی بررسی اثر رژیم‌های ریسک‌ سیاسی، اقتصادی و مالی در ‏تقاضای ‏بیمه‌های زندگی [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 9-38]
 • بیمه‌گر مبنای تعهد دارنده و بیمه‌گر خودرو در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 12-145]

ت

 • تابع لاجیت بررسی اثر رژیم‌های ریسک‌ سیاسی، اقتصادی و مالی در ‏تقاضای ‏بیمه‌های زندگی [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 9-38]
 • تبعیت مسئولیت مبنای تعهد دارنده و بیمه‌گر خودرو در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 12-145]
 • تعهد به مراقبت مبنای تعهد دارنده و بیمه‌گر خودرو در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 12-145]

ج

 • جانشین ­پروری شناسایی و تبیین ارزش‌های فرهنگ سازمانی جانشین‌پرور در صنعت بیمه ایران‌ [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 59-86]

ح

 • حسابرسی داخلی ‌نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک جامع شرکت های بیمه در ایران [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 147-170]

د

 • دارنده مبنای تعهد دارنده و بیمه‌گر خودرو در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 12-145]

ر

 • رضایت‎مندی مشتری سنجش و ارزیابی رضایت‎مندی مشتریان بیمه‌های زندگی [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 87-119]
 • روش بهترین-بدترین شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه پارسیان) [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 3-57]
 • ریسک کشوری بررسی اثر رژیم‌های ریسک‌ سیاسی، اقتصادی و مالی در ‏تقاضای ‏بیمه‌های زندگی [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 9-38]

ش

 • شرکت بیمه‌ ‌نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک جامع شرکت های بیمه در ایران [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 147-170]

ص

 • صنعت بیمه شناسایی و تبیین ارزش‌های فرهنگ سازمانی جانشین‌پرور در صنعت بیمه ایران‌ [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 59-86]
 • صنعت بیمه شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه پارسیان) [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 3-57]

ع

 • عدالت توزیعی مبنای تعهد دارنده و بیمه‌گر خودرو در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 12-145]

ف

 • فرصت­ های کارآفرینی شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه پارسیان) [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 3-57]
 • فرهنگ سازمانی شناسایی و تبیین ارزش‌های فرهنگ سازمانی جانشین‌پرور در صنعت بیمه ایران‌ [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 59-86]

م

 • مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی بررسی اثر رژیم‌های ریسک‌ سیاسی، اقتصادی و مالی در ‏تقاضای ‏بیمه‌های زندگی [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 9-38]
 • مدل سرکوال سنجش و ارزیابی رضایت‎مندی مشتریان بیمه‌های زندگی [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 87-119]
 • مدیریت ریسک جامع ‌نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک جامع شرکت های بیمه در ایران [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 147-170]
 • معیار ارزیابی فرصت شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه پارسیان) [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 3-57]