نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آخرین بازمانده‏ کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 61-84]
 • آزادی اقتصادی تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 37-65]
 • آزمون معادلات ساختاری مدلی برای سنجش سطح رضایت‌مندی بیمه‌گذاران شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 189-211]
 • آگاهی از نام‌ونشان تجاری عوامل مؤثر بر ارزش ویژه نام‌ونشان تجاری از منظر مشتریان [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 97-120]
 • آگاهی از نام و نشان تجاری اثر ارزش ویژه نام و نشان تجاری شرکت‌های بیمه بر واکنش بیمه‌گذاران [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 81-104]
 • آلودگی نفتی بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی‌های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 269-303]
 • آموزش ضمن‌‌خدمت بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن‌خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 35-60]
 • آنتولوژی استروالدر مقایسۀ مدلهای کسب‌وکار صنعت بیمه براساس آنتولوژی استروالدر (مطالعۀ موردی: شرکتهای بیمۀ ایران و سامان در استان گیلان با رویکرد کمّی) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 61-79]
 • آینده ­پژوهی مرور نظام‌مند مطالعات آینده پژوهی بیمه های اتومبیل [(مقالات آماده انتشار)]
 • آیین‌نامۀ شمارۀ ۷۴ بیمۀ تکمیلی درمان آیا سیاست‌گذاری باعث کاهش کژگزینی در بیمۀ درمان بنگاه‌های کوچک می‌شود؟ [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 23-41]

ا

 • اتلاف بیمة مرهونه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 105-125]
 • اثرات خارجی منفی بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمۀ عمر [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 107-128]
 • اثر تقویمی محاسبه ضرایب ریسک دارایی در توانگری مالی مؤسسات بیمه با استفاده از ارزش در معرض خطر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 127-154]
 • اجارة هواپیما حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره هواپیما در بیمه‌های هوایی: بررسی الحاقیه بیمه‌نامه AVN67B [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 147-173]
 • اجرا تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت‌ بیمه و ارائه الگوی مناسب [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 121-145]
 • اجرایی کردن راهبرد الگوی رابطه قابلیت اجرا با اثربخشی راهبرد (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 213-236]
 • احتمالات حدی برآورد احتمال و تحلیل تداوم بیمه‌‌پردازی اختیاری در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد زنجیر‌های مارکوف (مطالعۀ موردی: شعبۀ دو تأمین اجتماعی همدان) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 103-121]
 • احساس مؤثربودن الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگیهای فروش بیمه در استان خراسان رضوی [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 21-40]
 • ادراکات سنجش و ارزیابی رضایت‎مندی مشتریان بیمه‌های زندگی [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 87-119]
 • ادعای کلاهبردارانه بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمۀ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمۀ شخص ثالث -خسارات بدنی) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 23-42]
 • ارائۀ اطلاعات مطالعۀ تطبیقی نقش حسن‌نیت بیمه‌گر در انعقاد عقد بیمه (حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 119-138]
 • ارتباط‌گریزی شناسایی عوامل موثر بر ارتباط گریزی نماینده های بیمه ایران بر اساس طرح آمیخته انتخاب مشارکت کننده [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 45-66]
 • ارزش‌آفرینی برند مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد" [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 9-36]
 • ارزش¬درمعرض¬خطر محاسبه ضرایب ریسک دارایی در توانگری مالی مؤسسات بیمه با استفاده از ارزش در معرض خطر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 127-154]
 • ارزش در معرض ریسک محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 83-102]
 • ارزش در معرض ریسک تعیین سرمایۀ بهینه در شرکتهای بیمه بر اساس مدل‌سازی داخلی نسبت توانگری مالی و روش هزینه – فایده [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • ارزش در معرض ریسک (VaR) ارائه روشی جدید برای محاسبۀ ضریب‌ریسک بازار مدل توانگری مالی صنعت بیمۀ ایران: رویکرد ARDL-GARCH [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 9-37]
 • ارزش دوره عمر مشتری مدلی برای شناسایی نمایندگی‌های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم‌شده [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 111-136]
 • ارزش دوره عمر مشتری تخصیص بهینه منابع بازاریابی کوتاه مدت بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • ارزش طول عمر مشتری طراحی و پیاده‌سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع با استفاده از رویکرد ارزش مشتری در صنعت بیمۀ ایران [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 21-40]
 • ارزش‎گذاری مشتریان مدل‎سازی پیش‎بینی رویگردانی مشتریان صنعت بیمه (مطالعۀ موردی) [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 85-106]
 • ارزش ­های فرهنگی شناسایی و تبیین ارزش‌های فرهنگ سازمانی جانشین‌پرور در صنعت بیمه ایران‌ [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 59-86]
 • ارزش‌های موردانتظار خوشه‌بندی مشتریان بیمه‌ بر اساس ارزش‌های مورد انتظار [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 137-163]
 • ارزش ویژه نام‌ونشان تجاری عوامل مؤثر بر ارزش ویژه نام‌ونشان تجاری از منظر مشتریان [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 97-120]
 • ارزش ویژه نام و نشان تجاری اثر ارزش ویژه نام و نشان تجاری شرکت‌های بیمه بر واکنش بیمه‌گذاران [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 81-104]
 • ارزش ویژۀ برند مشتری‌‌محور طراحی سنجۀ اندازه‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌محور در صنعت بیمه: پژوهش ترکیبی [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 41-60]
 • ارزشیابی تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت‌ بیمه و ارائه الگوی مناسب [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 121-145]
 • ارزیاب خسارت مفهوم و ماهیت شیوه‌های حل اختلاف موضوع قانون بیمۀ اجباری (20/2/1395) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 85-104]
 • ارزیابی بر پایه متغیرهای کمکی اصلاح‌شده اثر آزادسازی نظام تعرفه بر کارایی شرکت‌های بیمه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 1-26]
 • ارزیابی ریسک ارزیابی ریسک بیمه‌شدگان سیگاری در قراردادهای بیمۀ عمر و سرمایه با استفاده از سیستمهای اسنتتاج فازی [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 93-116]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 101-123]
 • ارزیابی عملکرد ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • ارزیابی عملکرد ارائۀ چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه با رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه (روش پرامتی غنی‌شده) [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • ارزیابی فرصت کارآفرینی طراحی الگوی ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 179-200]
 • ارزیابی کارایی ارزیابی روند کارایی محصولات شرکتهای بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (مورد مطالعه: رشته‌های بیمۀ آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 1-20]
 • استاندارد نگرشی بر ضرورت‌های مقررات‌گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 237-263]
 • استاندارد 28 حسابداری اثر اجرای استاندارد 28 حسابداری و افزایش مطالبات بر حد توانگری شرکت‌های بیمه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]
 • استاندارد حسابداری شمارۀ 28 نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیرآن برحقوق متقابل ذی‌نفعان اصلی (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) در صنعت بیمه [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 65-84]
 • استراتژی اقیانوس آبی بررسی استراتژی‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 187-214]
 • استراتژی ترکیبی اثر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران: نقش استراتژی‌های ترکیبی رقابتی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 211-234]
 • استنباط بیزی مدل‌بندی توأم استوار داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق رشته‌های بیمۀ بدنه و بیمۀ شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمۀ ایرانی: یک روش بیزی [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 85-107]
 • اصلاحات بازنشستگی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تسهیل اجرای سیستم بازنشستگی چندلایه [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 183-209]
 • اصل جبران کامل خسارت بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمه مضاعف [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 117-138]
 • اصل ماکسیمم آنتروپی معرفی دو روش جدید برای تعیین حق‌بیمه‌ نسبی در سیستم پاداش- جریمه‌ ایران [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 125-153]
 • اطلاعات نامتقارن اثر پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش‌سوزی بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی یک شرکت بیمه) [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 33-52]
 • اطلاعات نامتقارن بررسی اثر ریسک‌گریزی بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر مطالعۀ موردی (بازار بیمۀ عمر ایران) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 61-75]
 • اطلاعات نامتقارن اثر اقدامات احتیاطی بر بازار [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 25-44]
 • اطلاعات نامتقارن تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از مدلهای لوجیت [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 43-64]
 • اعتبار اثر بیمۀ ‌صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 41-60]
 • اعتباریابی متقابل عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 53-94]
 • اعتماد طراحی سنجۀ اندازه‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌محور در صنعت بیمه: پژوهش ترکیبی [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 41-60]
 • اعتماد آنلاین تأثیر اعتماد آنلاین بر استفاده بیمه‌گذاران از خدمات [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 25-50]
 • اعتماد به برند تعیین مولفه های کاربردی و سمبلیک برند و بررسی تأثیر آن در رفتار شهروندی برند با تاکید بر نقش میانجی اعتماد به برند (مورد مطالعه: کارکنان بیمه شهر ایلام) [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 197-233]
 • اعتماد مشتری به شرکت رابطه رفتار اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری بیمه‌‌گذاران در بیمه‌های عمر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 127-151]
 • اعتماد میان‌سازمانی رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان‌سازمانی با عملکرد سازمانی (شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای) [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 163-182]
 • افشاء تعهد افشای پیش قراردادی بیمه‌گذار در حقوق ایران و انگلیس [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • افشای اطلاعات اساسی مسئولیت مدنی بیمه‌گذار نقض‌کننده حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد بیمه [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 95-120]
 • اقتصاد ایران رابطه میان مخارج بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 147-170]
 • اقتصاد درحال‌توسعه اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعۀ مالی بازار بیمۀ عمر [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 81-101]
 • اقتصاد نئوکلاسیک تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک در شرکت‌های بیمه‌ با تمرکز بر بیمه درمان تکمیلی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • اقیانوس آبی تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت‌ بیمه‌ای [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 79-115]
 • اقیانوس قرمز تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت‌ بیمه‌ای [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 79-115]
 • الحاقیه قرارداد اجاره حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره هواپیما در بیمه‌های هوایی: بررسی الحاقیه بیمه‌نامه AVN67B [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 147-173]
 • الگوریتم‎ EM‎‏ تحلیل پاسخ‌های شمارشی طولی برای تعداد ادعاهای خسارت با تعداد صفر زیاد در پرتفوی بیمه شخص ثالث کشور ایران [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 177-194]
 • الگوریتم ژنتیک حذف اثر منفی تورم از بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری به کمک سبد پولی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 51-74]
 • الگوریتم ژنتیک محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 83-102]
 • الگوسازی ساختاری تفسیری الگویی برای کنترل راهبردی در شرایط گسست محیطی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 53-78]
 • الگوهای آموزش و بهسازی نیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی کارکنان یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشی آنها براساس مدل استاندارد مهارت [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 51-69]
 • الگویVAR رابطه میان مخارج بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 147-170]
 • الگوی چهار اقدامی بررسی استراتژی‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 187-214]
 • الگوی یکپارچه تغییرات سازمانی عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 215-240]
 • امتیازدهی اعتباری امتیازدهی اعتباری مشتریان با استفاده از تحلیل پوششی داده‏ها و تحلیل ممیز در محیط فازی (مطالعۀ موردی: یک شرکت لیزینگ وابسته به یک بانک خصوصی) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 43-64]
 • امکان‌سنجی ارزیابی امکان‌سنجی مدل‌های بیمه- بانک از دیدگاه خبرگان [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 53-74]
 • امید به زندگی برآورد و پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر در ایران با استفاده از مدل لی-کارتر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 1-25]
 • انتخاب دارای مزیت تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 105-127]
 • انتخاب مساعد اثر اقدامات احتیاطی بر بازار [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 25-44]
 • انتخاب مساعد پویا بررسی اثر ریسک‌گریزی بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر مطالعۀ موردی (بازار بیمۀ عمر ایران) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 61-75]
 • انتخاب نامساعد وجود انتخاب نامساعد در بیمه عمر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 27-54]
 • انتخاب نامساعد اثر پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش‌سوزی بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی یک شرکت بیمه) [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 33-52]
 • انتخاب نامساعد تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 105-127]
 • انتخاب نامساعد اثر اقدامات احتیاطی بر بازار [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 25-44]
 • انتخاب نامساعد پویا بررسی اثر ریسک‌گریزی بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر مطالعۀ موردی (بازار بیمۀ عمر ایران) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 61-75]
 • انتظارات سنجش و ارزیابی رضایت‎مندی مشتریان بیمه‌های زندگی [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 87-119]
 • اندازه شرکت اثر مالکیت بانکی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌ [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 27-50]
 • اندازه و شدت خسارت‌‌ها تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 1-31]
 • اندازۀ شرکت بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 73-92]
 • انفال بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفت و گاز [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 85-106]
 • اهداف راهبردی الگوی رابطه قابلیت اجرا با اثربخشی راهبرد (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 213-236]
 • اهرم مالی اثر مالکیت بانکی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌ [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 27-50]
 • اوراق­‌بهادار بیمه‌­ای ریسک‌های بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی در بازار سرمایه و صنعت بیمه ایران و راهکارهایی جهت پوشش آن‌ها [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 209-240]
 • اوراق بهادار بیمه‌ای بررسی‌ فقهی اوراق بهادار بیمه‌ای (با رویکرد موضوع‌شناختی) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 123-138]
 • اوراق ‌بهادارسازی بیمه بررسی‌ فقهی اوراق بهادار بیمه‌ای (با رویکرد موضوع‌شناختی) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 123-138]
 • اوراق حوادث فاجعه‌آمیز مطالعۀ موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه‌آمیز (تحلیل سناریو) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 81-103]
 • اوراق مرتبط با بیمه مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 5-6]
 • اوراق مرتبط با بیمه مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 47-77]
 • اوراق مرگ‌ومیر بررسی انتشار اوراق مرگ و میر در ایران و قیمت‌گذاری آن [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 123-156]
 • اولویت‌بندی اولویت‌بندی شاخصهای عملکردی یک شرکت بیمه‌ای با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیارۀ خاکستری [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 65-84]
 • ایران بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 67-92]
 • ایفای دین بیمة مهریه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 163-188]

ب

 • بازار بیمۀ عمر اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعۀ مالی بازار بیمۀ عمر [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 81-101]
 • بازار رقابتی مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 21-39]
 • بازارگرایی راهبردی مفهوم‌پردازی بازارگرایی راهبردی و رابطه آن با عملکرد صنعت بیمه ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 71-103]
 • بازارهای مالی رفتار مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه بورسی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]
 • بازاریابی چریکی بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت‌های کارکردی برند و قابلیت اعتبار [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 85-104]
 • بازاریابی رابطه‌مند طراحی الگوی وفاداری مشتریان بیمه اتومبیل شرکت‎های بیمه با تأکید بر نقش پیوندهای بازاریابی رابطه‏مند [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 67-88]
 • بازاریابی رابطه‌مند استراتژیک بهبود وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه‌مند استراتژیک (مطالعه موردی : شرکت‌های بیمه‌ وابسته به بانک‌ها) [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 153-176]
 • بازخرید بررسی اثر ریسک‌گریزی بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر مطالعۀ موردی (بازار بیمۀ عمر ایران) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 61-75]
 • بازخرید بیمة عمر مدل پارادایمی عوامل مؤثر در بازخرید بیمه‌های عمر در ایران [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 63-95]
 • بازخرید بیمه عمر بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بازده بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای با رویکرد شارپ [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 111-127]
 • بازدهی و تلاطم تحلیل رابطۀ بین شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور با شاخص قیمت سایر صنایع در بورس (رویکرد CCC-GARCH و GJR-GARCH) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • بازدۀ داراییها بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 73-92]
 • بازی همکارانه مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 21-39]
 • بازی‌وارسازی ‌خوشه‌بندی مشتریان بیمه بر اساس تکنیک‌های داده‌کاوی جهت استفاده در تکنیک‌های بازی‌وارسازی [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 125-161]
 • بانک- بیمه شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های اتحاد بانکها و بیمه‌ها در شکل‌گیری «بانک- بیمه» [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • باورمندی خطی محاسبۀ حق‌بیمۀ نسبی یک سیستم نرخ‌گذاری‌شده براساس مدل پواسون آماسیده در دو نقطه [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 9-29]
 • بخش­‌بندی بخش‌بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی دو مرحله‌ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز) [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بخش‌بندی بازار خوشه‌بندی مشتریان بیمه‌ بر اساس ارزش‌های مورد انتظار [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 137-163]
 • بخش‌بندی بازار بخش‌بندی بازار بیمه‌نامه بدنه خودرو یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه‌ای ایران [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 93-122]
 • بخش­بندی مشتریان ‌خوشه‌بندی مشتریان بیمه بر اساس تکنیک‌های داده‌کاوی جهت استفاده در تکنیک‌های بازی‌وارسازی [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 125-161]
 • بخش‌بندی مشتریان مدلی برای شناسایی نمایندگی‌های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم‌شده [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 111-136]
 • بخش‌بندی مشتریان طراحی و پیاده‌سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع با استفاده از رویکرد ارزش مشتری در صنعت بیمۀ ایران [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 21-40]
 • بردار ویژه ارزیابی اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 171-196]
 • بررسی انطباق ارزیابی ریسک و بررسی انطباق با قواعد کسب‌وکار در بیمه با کمک تکنیک فرایندکاوی مطالعه موردی: فرایند خسارت بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بررسی فقهی بررسی‌ فقهی اوراق بهادار بیمه‌ای (با رویکرد موضوع‌شناختی) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 123-138]
 • بررسی فقهی مطالعۀ موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه‌آمیز (تحلیل سناریو) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 81-103]
 • برنامه‌ریزی تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت‌ بیمه و ارائه الگوی مناسب [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 121-145]
 • برنامه‌‌ریزی ریاضی مثبت مدل‌سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 155-185]
 • برنامه‌های ماندگاری تخصیص بهینه منابع بازاریابی کوتاه مدت بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • برنج مدل‌سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 155-185]
 • برندسازی کارفرما تدوین و ارائه الگوی برند کارفرما در شرکت‌های بیمه [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 157-184]
 • برند کاربردی تعیین مولفه های کاربردی و سمبلیک برند و بررسی تأثیر آن در رفتار شهروندی برند با تاکید بر نقش میانجی اعتماد به برند (مورد مطالعه: کارکنان بیمه شهر ایلام) [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 197-233]
 • برند نمادین تعیین مولفه های کاربردی و سمبلیک برند و بررسی تأثیر آن در رفتار شهروندی برند با تاکید بر نقش میانجی اعتماد به برند (مورد مطالعه: کارکنان بیمه شهر ایلام) [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 197-233]
 • بلوغ الکترونیکی ارزیابی سطح بلوغ الکترونیکی در صنعت بیمه (مطالعة مقایسه‌ای نمایندگی‌های بیمة بورسی و غیر بورسی در ایران) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 109-130]
 • بهبود فرایند ارزیابی ریسک و بررسی انطباق با قواعد کسب‌وکار در بیمه با کمک تکنیک فرایندکاوی مطالعه موردی: فرایند خسارت بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بهبود مستمر رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان‌سازمانی با عملکرد سازمانی (شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای) [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 163-182]
 • بهینه سازی یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینه سازی سبد دارایی ها در قراردادهای بیمه عمر بر مبنای تعهدات بیمه گر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 55-80]
 • بهینه سازی حذف اثر منفی تورم از بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری به کمک سبد پولی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 51-74]
 • بهینه‌سازی استوار تجزیه‌وتحلیل اثر لغو انحصار ورود بر کارایی شرکت‌های بیمه ایرانی [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 25-51]
 • بهینه¬سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری حد بهینه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه شامل دارایی-های ریسکی و غیرریسکی با استفاده از مدل مارکویتز (مطالعه موردی یک شرکت بیمه‌) [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 1-19]
 • بهینه‌سازی دو هدفه تخصیص بهینه منابع بازاریابی کوتاه مدت بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بهینۀ پرتفوی بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای با رویکرد شارپ [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 111-127]
 • بورس ارزیابی سطح بلوغ الکترونیکی در صنعت بیمه (مطالعة مقایسه‌ای نمایندگی‌های بیمة بورسی و غیر بورسی در ایران) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 109-130]
 • بورس اوراق بهادار تبیین عوامل کلیدی در رتبه‌بندی شرکتهای بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شاخص تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 47-60]
 • بوم استراتژی بررسی استراتژی‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 187-214]
 • بیع غیر منقول بیمه مالکیت [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 185-214]
 • بیگانگی از کار اثر رهبری تحول‌آفرین بر بیگانگی از کار [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 89-112]
 • بیمة الکترونیک ارزیابی سطح بلوغ الکترونیکی در صنعت بیمه (مطالعة مقایسه‌ای نمایندگی‌های بیمة بورسی و غیر بورسی در ایران) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 109-130]
 • بیمة حوادث بیمة مهریه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 163-188]
 • بیمة عمر بیمة مهریه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 163-188]
 • بیمة عمر مدل پارادایمی عوامل مؤثر در بازخرید بیمه‌های عمر در ایران [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 63-95]
 • بیمة مسئولیت مدنی بیمه‌ دیه در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 121-143]
 • بیمه بررسی مرور زمان در بیمه‌های بازرگانی [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 97-112]
 • بیمه جایگاه بیمه‌ در پایداری کسب‌و‌کارهای خرد: شواهدی تجربی از کسب و‌کارهای کوچک ایجادشده توسط صندوق مهر امام رضا (ع) [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 57-78]
 • بیمه حد بهینه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه شامل دارایی-های ریسکی و غیرریسکی با استفاده از مدل مارکویتز (مطالعه موردی یک شرکت بیمه‌) [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 1-19]
 • بیمه اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • بیمه رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی با تأکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 153-179]
 • بیمه اثر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران: نقش استراتژی‌های ترکیبی رقابتی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 211-234]
 • بیمه خوشه‌بندی مشتریان بیمه‌ بر اساس ارزش‌های مورد انتظار [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 137-163]
 • بیمه امکان‌سنجی پیاده‌سازی هوش‌تجاری در صنعت بیمه [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 165-187]
 • بیمه نگرشی بر ضرورت‌های مقررات‌گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 237-263]
 • بیمه عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 53-94]
 • بیمه رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه براساس نسبت‌‌ها و متغیرهای مالی بااستفاده از روش‌های‌‌ تصمیم‌گیری ‌‌چندشاخصه (MADM) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 85-108]
 • بیمه بیمة مرهونه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 105-125]
 • بیمه مقایسۀ مدلهای کسب‌وکار صنعت بیمه براساس آنتولوژی استروالدر (مطالعۀ موردی: شرکتهای بیمۀ ایران و سامان در استان گیلان با رویکرد کمّی) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 61-79]
 • بیمه مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 21-39]
 • بیمه بیمۀ مسئولیت ناشی از حوادث هسته‌ای و خسارات تحت پوشش آن [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 67-87]
 • بیمه بیمۀ مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 65-84]
 • بیمه مفهوم و ماهیت شیوه‌های حل اختلاف موضوع قانون بیمۀ اجباری (20/2/1395) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 85-104]
 • بیمه الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • بیمه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش (مطالعۀ موردی: صنعت بیمۀ ایران) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 85-105]
 • بیمه بررسی نقش تعدیل‌گری ماکیاول‌گرایی بر رابطۀ بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • بیمه نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 105-122]
 • بیمه اعتبارسنجی قاعده مرور زمان در بیمه‌های مربوط به وسایل نقلیه(با بررسی فقهی) [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بیمه تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک در شرکت‌های بیمه‌ با تمرکز بر بیمه درمان تکمیلی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • بیمه کاربرد موافقتنامه‌های جامع بیمه‌ای در پوشش ریسک‌های عملیات بالادستی نفت و گاز [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 159-183]
 • بیمه بیمه مالکیت [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 185-214]
 • بیمه ارزیابی ریسک و بررسی انطباق با قواعد کسب‌وکار در بیمه با کمک تکنیک فرایندکاوی مطالعه موردی: فرایند خسارت بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بیمه تعهد افشای پیش قراردادی بیمه‌گذار در حقوق ایران و انگلیس [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بیمه ‌خوشه‌بندی مشتریان بیمه بر اساس تکنیک‌های داده‌کاوی جهت استفاده در تکنیک‌های بازی‌وارسازی [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 125-161]
 • بیمه‌ صحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقهی [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 73-100]
 • بیمه اجباری بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی‌های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 269-303]
 • بیمه اجباری مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه در قانون جدید بیمه اجباری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بیمه اسلامی بررسی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی بیمه اسلامی (تکافل) در سطح بیمه میهن [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 163-198]
 • بیمه اشخاص ثالث نقد فرا تقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلّظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 185-208]
 • بیمه الکترونیک به‌کارگیری تکنولوژی تجارت سیار در صنعت بیمه ایران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 47-72]
 • بیمه ایران گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 43-63]
 • بیمه- بانک ارزیابی امکان‌سنجی مدل‌های بیمه- بانک از دیدگاه خبرگان [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 53-74]
 • بیمه بدنه خودرو بخش‌بندی بازار بیمه‌نامه بدنه خودرو یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه‌ای ایران [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 93-122]
 • بیمه‌پردازی اختیاری برآورد احتمال و تحلیل تداوم بیمه‌‌پردازی اختیاری در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد زنجیر‌های مارکوف (مطالعۀ موردی: شعبۀ دو تأمین اجتماعی همدان) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 103-121]
 • بیمه تکافل بررسی مبانی حقوقی بازتوزیع مازاد بیمۀ تکافل [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 107-126]
 • بیمه تکافل بررسی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی بیمه اسلامی (تکافل) در سطح بیمه میهن [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 163-198]
 • بیمه جامع پروژه کاربرد موافقتنامه‌های جامع بیمه‌ای در پوشش ریسک‌های عملیات بالادستی نفت و گاز [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 159-183]
 • بیمه درمان بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 67-92]
 • بیمه رایج بررسی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی بیمه اسلامی (تکافل) در سطح بیمه میهن [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 163-198]
 • بیمه زندگی شناسایی نهادها و کسب‌وکارهای پشتیبان مورد نیاز، جهت توسعه بیمه زندگی ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 103-127]
 • بیمه زندگی رابطه بین توسعه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه‌ها [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 21-46]
 • بیمه زندگی اثر بیمه زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 137-162]
 • بیمه زندگی بررسی اثر رژیم‌های ریسک‌ سیاسی، اقتصادی و مالی در ‏تقاضای ‏بیمه‌های زندگی [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 9-38]
 • بیمه شخص ثالث رضایت بیمه‌گذاران از خدمات بیمه شخص ثالث [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 79-104]
 • بیمه شخص ثالث مطالبه دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مقصر از محل بیمه‌نامه شخص ثالث [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 113-135]
 • بیمه شخص ثالث مقایسه سیستم جدید و قدیم پاداش-جریمه بیمه شخص ثالث ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 9-32]
 • بیمه عرضه آب الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 125-146]
 • بیمه‌ عمر طراحی الگوی ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 179-200]
 • بیمه عمر عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • بیمه عمر بررسی اثربخشی روش های فروش بیمه عمر [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 71-95]
 • بیمه عمر وجود انتخاب نامساعد در بیمه عمر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 27-54]
 • بیمه عمر یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینه سازی سبد دارایی ها در قراردادهای بیمه عمر بر مبنای تعهدات بیمه گر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 55-80]
 • بیمه عمر تحلیل فقهی و حقوقی ماهیت قرارداد بیمه عمر و ادله مشروعیت آن [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 155-178]
 • بیمه عمر رابطه رفتار اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری بیمه‌‌گذاران در بیمه‌های عمر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 127-151]
 • بیمه عمر تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از مدلهای لوجیت [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 43-64]
 • بیمه عمر مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد" [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 9-36]
 • بیمه عمر بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بیمه عمر اثر شوک های سلامت بر مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 9-41]
 • بیمه عمر‌ صحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقهی [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 73-100]
 • بیمه غیرزندگی رابطه بین توسعه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه‌ها [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 21-46]
 • بیمه‌گذار مسئولیت مدنی بیمه‌گذار نقض‌کننده حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد بیمه [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 95-120]
 • بیمه‌گذار قاعده قائم‌مقامی در حقوق بیمه [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 241-267]
 • بیمه‌گذار مطالعۀ تطبیقی نقش حسن‌نیت بیمه‌گر در انعقاد عقد بیمه (حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 119-138]
 • بیمه گذار بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمه مضاعف [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 117-138]
 • بیمه‌گذاران اثر ارزش ویژه نام و نشان تجاری شرکت‌های بیمه بر واکنش بیمه‌گذاران [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 81-104]
 • بیمه‌گذار عمر بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بیمه‌گر قاعده قائم‌مقامی در حقوق بیمه [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 241-267]
 • بیمه‌گر مطالعۀ تطبیقی نقش حسن‌نیت بیمه‌گر در انعقاد عقد بیمه (حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 119-138]
 • بیمه‌گر نوآوریها و تحولات قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 81-100]
 • بیمه‌گر مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر رانندۀ مسبب حادثه [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 101-120]
 • بیمه‌گر شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در فرآیند کیفری [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 215-242]
 • بیمه‌گر مبنای تعهد دارنده و بیمه‌گر خودرو در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 12-145]
 • بیمه گر بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمه مضاعف [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 117-138]
 • بیمه محصولات کشاورزی الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 125-146]
 • بیمه محصولات کشاورزی مدل‌سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 155-185]
 • بیمه مسئولیت رفتار تغییر برند در شرکت‌های بیمه با رویکرد روان‌شناسی مصرف‌کننده [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 113-137]
 • بیمه مضاعف بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمه مضاعف [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 117-138]
 • بیمه‌نامة اتومبیل ‌ارائة راهکاری برای تعرفه‌گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده‌کاوی (مورد مطالعه: بیمة شخص ثالث) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • بیمه‌نامه عمر جامع حذف اثر منفی تورم از بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری به کمک سبد پولی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 51-74]
 • بیمه­ های اتومبیل مرور نظام‌مند مطالعات آینده پژوهی بیمه های اتومبیل [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیمه های اجتماعی رابطه میان مخارج بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 147-170]
 • بیمه‌های اشخاص برآورد کششهای تقاضای بیمه‌های اشخاص و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 1-20]
 • بیمه‌های بازرگانی بررسی مرور زمان در بیمه‌های بازرگانی [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 97-112]
 • بیمه‌های بازنشستگی خصوصی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تسهیل اجرای سیستم بازنشستگی چندلایه [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 183-209]
 • بیمه‌های‌زندگی دیالکتیک تردید و اعتماد در رفتار خرید بیمه‌زندگی «تحقیقی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد» [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 43-88]
 • بیمه‌های زندگی اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه‌های زندگی با استفاده از روش دیماتل فازی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 43-62]
 • بیمه‌های غیرعمر‌ ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎ [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 41-60]
 • بیمه هوایی حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره هواپیما در بیمه‌های هوایی: بررسی الحاقیه بیمه‌نامه AVN67B [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 147-173]
 • بیمه‌‌ی تمام‌‌خطر تحلیل حقوقی بیمه‌‌نامه‌‌‌ ولکار [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 233-267]
 • بیمۀ اتومبیل تأملی بر عوامل مؤثر بر ایجاد رضایت یا نارضایتی در مشتریان حقیقی بیمه‌های اتومبیل: موردی از کاربرد روش تداعی [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 61-84]
 • بیمۀ اجباری مهم‌ترین نوآوریهای قانون «بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ سال 1395» [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 103-122]
 • بیمۀ اجباری بررسی انتقادی دعوای جانشینی در بیمۀ اجباریِ حوادث ناشی از وسایل نقلیه [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 106-123]
 • بیمۀ الکترونیک شناسایی و اهمیت‌سنجی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری بیمه‌نامه‌های الکترونیک در صنعت بیمه (مطالعۀ چند شرکت بیمه‌ای) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 52-71]
 • بیمۀ بدنۀ اتومبیل اثر اقدامات احتیاطی بر بازار [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 25-44]
 • بیمۀ بیکاری ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 89-110]
 • بیمۀ تأمین اجتماعی نحوۀ رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 77-95]
 • بیمۀ تأمین اجتماعی بررسی عوامل دینامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمه‌شده با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها (مطالعۀ موردی: بیمۀ تأمین اجتماعی) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 21-42]
 • بیمۀ تجاری «معرفی منصفانۀ» جایگزین «تعهد به افشا» در بیمه‏ های تجاری [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 88-105]
 • بیمۀ تکمیلی درمان طراحی خدمت بیمۀ تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ریسک شرکتهای بیمه در ارائۀ این خدمت [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 21-42]
 • بیمۀ تهاجمی بیمۀ مالکیت فکری: گذار از بیمه‌نامه‌های عام و سنتی به بیمه‌نامه‌های خاص و نوین [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 97-118]
 • بیمۀ جامع مسئولیت مدنی بیمۀ مالکیت فکری: گذار از بیمه‌نامه‌های عام و سنتی به بیمه‌نامه‌های خاص و نوین [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 97-118]
 • بیمۀ چاه‌های نفت و گاز بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفت و گاز [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 85-106]
 • بیمۀ حوادث برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • بیمۀ درمان فرضیه تقاضای القایی پزشکان در ایران: تاثیر تراکم پزشکان بر هزینه درمان [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 1-19]
 • بیمۀ درمان تکمیلی بررسی رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران بیمۀ درمان تکمیلی (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 57-79]
 • بیمۀ درمان گروهی آیا سیاست‌گذاری باعث کاهش کژگزینی در بیمۀ درمان بنگاه‌های کوچک می‌شود؟ [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 23-41]
 • بیمۀ درمانی عوامل مؤثر بر احتمال سطوح متفاوت تقاضای (رضایت از) بیمۀ درمانی (مطالعۀ موردی: شهرهای شیراز و ارسنجان) [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 105-125]
 • بیمۀ دریایی بررسی حقوقی ماهیت، ساختار و نحوۀ شکل‌گیری کلوپهای بیمۀ حمایت و غرامت در عرصۀ داخلی و بین‌المللی [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 85-103]
 • بیمۀ دفاعی بیمۀ مالکیت فکری: گذار از بیمه‌نامه‌های عام و سنتی به بیمه‌نامه‌های خاص و نوین [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 97-118]
 • بیمۀ زلزله تحلیل اثر بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی: با رویکرد ‌پویایی‌شناسی سیستم (مطالعۀ موردی شهر تهران) [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 123-171]
 • بیمۀ زندگی آثار توسعه‌ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • بیمۀ زندگی آسیب‌‌شناسی فرآیند مدیریت خسارات بیمۀ زندگی با استفاده از تکنیک FMEA: مطالعۀ موردی یک شرکت بیمه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 30-51]
 • بیمۀ زندگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عوامل مؤثر ‌‌در‌ توسعۀ مالی با تأکید ‌‌بر ‌‌بیمه‌های زندگی (مطالعۀ تطبیقی ‌ایران ‌و کشورهای توسعه‌یافته) [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 9-45]
 • بیمۀ صادراتی اثر بیمۀ ‌صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 41-60]
 • بیمۀ عمر ارزیابی کیفیت خدمات بیمۀ عمر در ایران: کاربردی از مدل تلفیقی فازی سروکوال-کانو [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 25-46]
 • بیمۀ عمر مدل‌سازی پویای وضعیت بیمه‌های عمر در ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 43-64]
 • بیمۀ عمر الگوی خوشه‌بندی مشتریان بیمۀ عمر (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 45-64]
 • بیمۀ عمر بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمۀ عمر [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 107-128]
 • بیمۀ عمر و پس‌انداز تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 105-127]
 • بیمۀ عمر و سرمایه ارزیابی ریسک بیمه‌شدگان سیگاری در قراردادهای بیمۀ عمر و سرمایه با استفاده از سیستمهای اسنتتاج فازی [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 93-116]
 • بیمۀ عمر و سرمایه‌گذاری تأثیر کیفیت خدمات بیمه‌ای بر قصد خرید بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری با نقش میانجی تجربیات خریدهای پیشین در یک شرکت بیمه‌ای [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 72-87]
 • بیمۀ مالکیت فکری بیمۀ مالکیت فکری: گذار از بیمه‌نامه‌های عام و سنتی به بیمه‌نامه‌های خاص و نوین [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 97-118]
 • بیمۀ مسئولیت حرفه‎ای حسابداران رسمی راهبردهایی برای توسعۀ بیمۀ مسئولیت حرفه‌ای حسابداران رسمی در ایران [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 155-187]

پ

 • پاندمی کرونا‌‌ ‌اثرات ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 91-124]
 • پایداری اشتغال جایگاه بیمه‌ در پایداری کسب‌و‌کارهای خرد: شواهدی تجربی از کسب و‌کارهای کوچک ایجادشده توسط صندوق مهر امام رضا (ع) [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 57-78]
 • پایداری طرح بازنشستگی بررسی پایداری طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی با استفاده از رویکرد تلفیقی نگاشت‌شناختی فازی و پویایی سیستمی [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 81-104]
 • پایش محیط الگویی برای کنترل راهبردی در شرایط گسست محیطی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 53-78]
 • پرتفوی سرمایه‌گذاری ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 101-123]
 • پرسش‌نامه اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]
 • پوشش ریسک ریسک‌های بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی در بازار سرمایه و صنعت بیمه ایران و راهکارهایی جهت پوشش آن‌ها [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 209-240]
 • پویایی سیستمی بررسی پایداری طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی با استفاده از رویکرد تلفیقی نگاشت‌شناختی فازی و پویایی سیستمی [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 81-104]
 • پویایی‌شناسی سیستم تحلیل اثر بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی: با رویکرد ‌پویایی‌شناسی سیستم (مطالعۀ موردی شهر تهران) [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 123-171]
 • پویایی‌شناسی سیستمها بررسی عوامل دینامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمه‌شده با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها (مطالعۀ موردی: بیمۀ تأمین اجتماعی) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 21-42]
 • پویایی‌شناسی سیستمها مدل‌سازی پویای وضعیت بیمه‌های عمر در ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 43-64]
 • پیش قراردادی تعهد افشای پیش قراردادی بیمه‌گذار در حقوق ایران و انگلیس [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • پیشگویی ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎ [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 41-60]

ت

 • تأثیر دادرسی کیفری بر بیمه‌گر شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در فرآیند کیفری [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 215-242]
 • تأمین اجتماعی برآورد احتمال و تحلیل تداوم بیمه‌‌پردازی اختیاری در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد زنجیر‌های مارکوف (مطالعۀ موردی: شعبۀ دو تأمین اجتماعی همدان) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 103-121]
 • تأمین اجتماعی ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 89-110]
 • تأمین اجتماعی طراحی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی: رویکرد نظریۀ مبنایی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 63-79]
 • تأمین مالی صادرات اثر بیمۀ ‌صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 41-60]
 • تئوری CAPM ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 101-123]
 • تابع زیان محاسبۀ حق‌بیمۀ نسبی یک سیستم نرخ‌گذاری‌شده براساس مدل پواسون آماسیده در دو نقطه [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 9-29]
 • تابع لاجیت بررسی اثر رژیم‌های ریسک‌ سیاسی، اقتصادی و مالی در ‏تقاضای ‏بیمه‌های زندگی [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 9-38]
 • تاپسیس فازی ‌‌شناسایی و اولویت بندی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 199-233]
 • تاکتیکی و استراتژیک شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش (مطالعۀ موردی: صنعت بیمۀ ایران) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 85-105]
 • تبعیت مسئولیت مبنای تعهد دارنده و بیمه‌گر خودرو در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 12-145]
 • تجارت الکترونیک به‌کارگیری تکنولوژی تجارت سیار در صنعت بیمه ایران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 47-72]
 • تجارت سیار به‌کارگیری تکنولوژی تجارت سیار در صنعت بیمه ایران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 47-72]
 • تجزیه‌وتحلیل عملکرد تجزیه‌وتحلیل اثر لغو انحصار ورود بر کارایی شرکت‌های بیمه ایرانی [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 25-51]
 • تجزیه‌وتحلیل عملکرد اثر آزادسازی نظام تعرفه بر کارایی شرکت‌های بیمه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 1-26]
 • تجزیه ویژه‌ مقدار‏ مقایسه روش تحلیل مجموعه‌ مقادیر تکین در پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر با روش‌هایی از خانواده لی-کارتر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 23-51]
 • تجمیع ریسک‌ها تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 21-42]
 • تحلیل بقا ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎ [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 41-60]
 • تحلیل پنجره‌ای اندازه‌گیری کارایی شرکتهای بیمۀ منتخب با استفاده از مدلهای دومرحله‌ای همراه با تحلیل پنجره‌ای در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • تحلیل پوششی داده‌ها اثر آزادسازی نظام تعرفه بر کارایی شرکت‌های بیمه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 1-26]
 • تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کارایی شرکتهای بیمۀ منتخب با استفاده از مدلهای دومرحله‌ای همراه با تحلیل پنجره‌ای در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • تحلیل پوششی داده‌ها استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها- تصمیم‌گیری چندشاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه در ایران [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • تحلیل پوششی داده‌ها بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی صنعت بیمۀ‎ ایران [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 23-40]
 • تحلیل پوششی داده¬ها تجزیه‌وتحلیل اثر لغو انحصار ورود بر کارایی شرکت‌های بیمه ایرانی [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 25-51]
 • تحلیل پوششی داده‏ها/ تحلیل ممیز امتیازدهی اعتباری مشتریان با استفاده از تحلیل پوششی داده‏ها و تحلیل ممیز در محیط فازی (مطالعۀ موردی: یک شرکت لیزینگ وابسته به یک بانک خصوصی) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 43-64]
 • تحلیل دسته‌بندی چندگانه (MCA) اثر عوامل کمّی و کیفی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشور [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 37-66]
 • تحلیل سلسله‌ مراتبی طراحی و پیاده‌سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع با استفاده از رویکرد ارزش مشتری در صنعت بیمۀ ایران [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 21-40]
 • تحلیل سلسله مراتبی تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 1-31]
 • تحلیل سناریو مطالعۀ موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه‌آمیز (تحلیل سناریو) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 81-103]
 • تحلیل عاملی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تسهیل اجرای سیستم بازنشستگی چندلایه [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 183-209]
 • تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 53-94]
 • تحلیل علل و آثار شکست طراحی خدمت بیمۀ تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ریسک شرکتهای بیمه در ارائۀ این خدمت [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 21-42]
 • تحلیل مجموعه‌ مقادیر تکین مقایسه روش تحلیل مجموعه‌ مقادیر تکین در پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر با روش‌هایی از خانواده لی-کارتر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 23-51]
 • تحلیل محتوا عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 215-240]
 • تحلیل مضمون ‌‌شناسایی و اولویت بندی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 199-233]
 • تحلیل و پیش‎بینی رویگردانی مدل‎سازی پیش‎بینی رویگردانی مشتریان صنعت بیمه (مطالعۀ موردی) [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 85-106]
 • تداعی نام‌ونشان تجاری عوامل مؤثر بر ارزش ویژه نام‌ونشان تجاری از منظر مشتریان [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 97-120]
 • تصمیم‌گیری چند شاخصه ارائۀ چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه با رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه (روش پرامتی غنی‌شده) [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های اتحاد بانکها و بیمه‌ها در شکل‌گیری «بانک- بیمه» [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها- تصمیم‌گیری چندشاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه در ایران [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • تصمیم‌گیری چندمعیارۀ خاکستری اولویت‌بندی شاخصهای عملکردی یک شرکت بیمه‌ای با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیارۀ خاکستری [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 65-84]
 • تصمیم‌گیری عملیاتی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش (مطالعۀ موردی: صنعت بیمۀ ایران) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 85-105]
 • تصویر اجتماعی برند طراحی سنجۀ اندازه‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌محور در صنعت بیمه: پژوهش ترکیبی [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 41-60]
 • تعادل بازی مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 21-39]
 • تعداد ادعای خسارت تحلیل پاسخ‌های شمارشی طولی برای تعداد ادعاهای خسارت با تعداد صفر زیاد در پرتفوی بیمه شخص ثالث کشور ایران [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 177-194]
 • تعداد تصادفات رانندگی اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]
 • تعرفه‌گذاری پویا ‌ارائة راهکاری برای تعرفه‌گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده‌کاوی (مورد مطالعه: بیمة شخص ثالث) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • تعطیل حق اعتبارسنجی قاعده مرور زمان در بیمه‌های مربوط به وسایل نقلیه(با بررسی فقهی) [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • تعمیم نام و نشان تجاری اثر ارزش ویژه نام و نشان تجاری شرکت‌های بیمه بر واکنش بیمه‌گذاران [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 81-104]
 • تعهد به افشا «معرفی منصفانۀ» جایگزین «تعهد به افشا» در بیمه‏ های تجاری [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 88-105]
 • تعهد به مراقبت مبنای تعهد دارنده و بیمه‌گر خودرو در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 12-145]
 • تعهد به معرفی‏ منصفانه «معرفی منصفانۀ» جایگزین «تعهد به افشا» در بیمه‏ های تجاری [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 88-105]
 • تعهد به نفع ثالث بیمة مهریه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 163-188]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 153-180]
 • تعهد عاطفی بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 153-180]
 • تعهد عاطفی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی با تأکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 153-179]
 • تعهد نسبت به نام تجاری بهبود وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه‌مند استراتژیک (مطالعه موردی : شرکت‌های بیمه‌ وابسته به بانک‌ها) [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 153-176]
 • تغلیظ دیه نقد فرا تقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلّظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 185-208]
 • تغییرات رفاهی برآورد کششهای تقاضای بیمه‌های اشخاص و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 1-20]
 • تغییرات نهادی تجزیه‌وتحلیل اثر لغو انحصار ورود بر کارایی شرکت‌های بیمه ایرانی [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 25-51]
 • تقاضا برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • تقاضای القایی فرضیه تقاضای القایی پزشکان در ایران: تاثیر تراکم پزشکان بر هزینه درمان [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 1-19]
 • تقاضای بیمه تأثیر کیفیت خدمات بیمه‌ای بر قصد خرید بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری با نقش میانجی تجربیات خریدهای پیشین در یک شرکت بیمه‌ای [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 72-87]
 • تقاضای بیمه عمر اثر عوامل کمّی و کیفی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشور [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 37-66]
 • تقریب تیمز محاسبۀ احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه با استفاده از تقریب تیمز [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 41-56]
 • تقصیر نحوۀ رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 77-95]
 • تقلب بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمۀ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمۀ شخص ثالث -خسارات بدنی) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 23-42]
 • تقلب مشتری بررسی نقش تعدیل‌گری ماکیاول‌گرایی بر رابطۀ بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • تکافل نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 105-122]
 • تکنیک تحلیل حالات و اثرات خطا آسیب‌‌شناسی فرآیند مدیریت خسارات بیمۀ زندگی با استفاده از تکنیک FMEA: مطالعۀ موردی یک شرکت بیمه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 30-51]
 • تلف بیمة مرهونه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 105-125]
 • تمایل به پرداخت بررسی رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران بیمۀ درمان تکمیلی (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 57-79]
 • تمرکز اثر مقررات‌زدایی صنعت بیمه بر ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه از دیدگاه مدیران و معاونین [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 105-126]
 • توابع مفصل تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 21-42]
 • توابع مفصل محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 83-102]
 • توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 21-42]
 • توانگری تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بر توانگری شرکت های بیمه [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 39-61]
 • توانگری مالی اولویت‌بندی سیستم‌های مختلف نظارت بر توانگری شرکت‌های بیمه با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 1-31]
 • توانگری مالی نسبت‌های مالی مؤثر بر سلامت مالی شرکت‌های بیمه در ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 181-201]
 • توانگری مالی رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکت های بیمه [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 23-42]
 • توانگری مالی محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 83-102]
 • توانگری مالی نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیرآن برحقوق متقابل ذی‌نفعان اصلی (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) در صنعت بیمه [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 65-84]
 • توانگری مالی تعیین سرمایۀ بهینه در شرکتهای بیمه بر اساس مدل‌سازی داخلی نسبت توانگری مالی و روش هزینه – فایده [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • توانگری مالی ارائه روشی جدید برای محاسبۀ ضریب‌ریسک بازار مدل توانگری مالی صنعت بیمۀ ایران: رویکرد ARDL-GARCH [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 9-37]
 • توانگری مالی رفتار مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه بورسی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]
 • توانمندسازی الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگیهای فروش بیمه در استان خراسان رضوی [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 21-40]
 • توانمندسازی روانشناختی بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 107-126]
 • توانمندی کارکنان بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن‌خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 35-60]
 • توانمندی‌های سازمانی اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 125-152]
 • تورم حذف اثر منفی تورم از بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری به کمک سبد پولی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 51-74]
 • توزیع آماسیده-صفر‏ تحلیل پاسخ‌های شمارشی طولی برای تعداد ادعاهای خسارت با تعداد صفر زیاد در پرتفوی بیمه شخص ثالث کشور ایران [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 177-194]
 • توزیع پواسون آماسیده محاسبۀ حق‌بیمۀ نسبی یک سیستم نرخ‌گذاری‌شده براساس مدل پواسون آماسیده در دو نقطه [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 9-29]
 • توزیع سلامت پنهان بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 67-92]
 • توزیع فاز- نوع کاربرد مدل‌های فاز- نوع در مدل‌بندی مرگ‌ومیر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]
 • توزیعهای آمیخته- مقیاس مدل‌بندی توأم استوار داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق رشته‌های بیمۀ بدنه و بیمۀ شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمۀ ایرانی: یک روش بیزی [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 85-107]
 • توزیع‌های آمیخته‌ نامتناهی باورمندی بیزی و بولمان در توزیع‌های آمیخته [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 19-36]
 • توسعه آثار توسعه‌ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • توسعۀ مالی اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعۀ مالی بازار بیمۀ عمر [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 81-101]
 • توصیه خرید نام و نشان تجاری اثر ارزش ویژه نام و نشان تجاری شرکت‌های بیمه بر واکنش بیمه‌گذاران [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 81-104]
 • توقیفی نبودن‌ صحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقهی [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 73-100]
 • تولید ملی اثر بیمه زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 137-162]
 • تولید ناخالص داخلی واقعی اثر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعۀ بیمۀ زندگی ایران: رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 1-22]

ث

 • ثبت بیمه مالکیت [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 185-214]

ج

 • جانشین­‌پروری شناسایی و تبیین رفتارهای مشاهده‌پذیر فرهنگ جانشین‌پروری در صنعت بیمه ایران [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • جانشین ­پروری شناسایی و تبیین ارزش‌های فرهنگ سازمانی جانشین‌پرور در صنعت بیمه ایران‌ [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 59-86]
 • جبران خسارت نوآوریها و تحولات قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 81-100]
 • جبران خسارت بررسی انتقادی دعوای جانشینی در بیمۀ اجباریِ حوادث ناشی از وسایل نقلیه [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 106-123]
 • جبران خسارت مطالعۀ تطبیقی تأثیر فورس‌ماژور در جبران خسارات ناشی از وسایل ‌نقلیه توسط بیمه‌گر و صندوق ‌تأمین ‌خسارت‌های ‌بدنی در قوانین بیمة اجباری [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 129-153]
 • جبران خسارت مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه در قانون جدید بیمه اجباری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • جدول داده- ستانده استان تهران ارزیابی اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 171-196]
 • جذب مبتنی بر شایستگی مدل شایستگی فروشندگان بیمه برای تحقق مدیریت مبتنی بر شایستگی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 95-124]
 • جریان نقد عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با تأکید بر سیاست تقسیم سود و جریانات نقدی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 209-230]
 • جمعیتی و نهادی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال‌توسعه منتخب [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 61-83]
 • جنایات شبه عمد نقد فرا تقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلّظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 185-208]

چ

 • چشم‌انداز خوشه‌بندی و بررسی تطبیقی سند چشم‌انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف شرکتهای بیمۀ بین‌المللی و داخلی با رویکرد متن‌کاوی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]

ح

 • حادثة غیر‌مترقبه مطالعۀ تطبیقی تأثیر فورس‌ماژور در جبران خسارات ناشی از وسایل ‌نقلیه توسط بیمه‌گر و صندوق ‌تأمین ‌خسارت‌های ‌بدنی در قوانین بیمة اجباری [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 129-153]
 • حادثه طبیعی تأثیر اصول و قواعد حقوق بیمه برای اثبات مسئولیت مدنی در قبال بلایای طبیعی [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 79-97]
 • حادثۀ رانندگی نوآوریها و تحولات قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 81-100]
 • حادثۀ منشأ دعوی تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316 [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 189-219]
 • حاکمیت شرکتی ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • حاکمیت شرکتی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی صنعت بیمۀ‎ ایران [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 23-40]
 • حاکمیت شرکتی تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بر توانگری شرکت های بیمه [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 39-61]
 • حاکمیت شرکتی ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 235-264]
 • حاکمیت شرکتی ‌‌شناسایی و اولویت بندی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 199-233]
 • حاکمیت شرکتی و توانگری مالی الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • حاکمیت مالی طراحی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی: رویکرد نظریۀ مبنایی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 63-79]
 • حداقل مربعات غیرخطی بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 67-92]
 • حد توانگری اثر اجرای استاندارد 28 حسابداری و افزایش مطالبات بر حد توانگری شرکت‌های بیمه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]
 • حذف موردی مدل‌بندی توأم استوار داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق رشته‌های بیمۀ بدنه و بیمۀ شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمۀ ایرانی: یک روش بیزی [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 85-107]
 • حسابرسی داخلی ‌نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک جامع شرکت های بیمه در ایران [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 147-170]
 • حسن‌نیت مسئولیت مدنی بیمه‌گذار نقض‌کننده حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد بیمه [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 95-120]
 • حسن‌نیت تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 109-130]
 • حسن نیت مطالعۀ تطبیقی نقش حسن‌نیت بیمه‌گر در انعقاد عقد بیمه (حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 119-138]
 • حقایق اساسی «معرفی منصفانۀ» جایگزین «تعهد به افشا» در بیمه‏ های تجاری [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 88-105]
 • حق‌بیمه اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]
 • حق‌بیمه باورمندی بیزی و بولمان در توزیع‌های آمیخته [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 19-36]
 • حق‌بیمه اثر عوامل کمّی و کیفی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشور [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 37-66]
 • حق بیمه ‌ارائة راهکاری برای تعرفه‌گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده‌کاوی (مورد مطالعه: بیمة شخص ثالث) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • حق‌بیمه باورمندی باورمندی بیزی و بولمان در توزیع‌های آمیخته [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 19-36]
 • حق‌بیمه‌ بیزی باورمندی بیزی و بولمان در توزیع‌های آمیخته [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 19-36]
 • حق‌بیمه سرانه اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • حق‌بیمه عایدشده بیمه باربری بررسی رابطه بیمه‌های دریایی (کشتی و باربری) با رشد اقتصادی ایران بااستفاده از الگوی خودتوضیح برداری [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 1-27]
 • حق‌بیمه عایدشده بیمه کشتی بررسی رابطه بیمه‌های دریایی (کشتی و باربری) با رشد اقتصادی ایران بااستفاده از الگوی خودتوضیح برداری [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 1-27]
 • حق‌بیمه‌‌ نسبی معرفی دو روش جدید برای تعیین حق‌بیمه‌ نسبی در سیستم پاداش- جریمه‌ ایران [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 125-153]
 • حق بیمه­ نسبی مقایسه سیستم جدید و قدیم پاداش-جریمه بیمه شخص ثالث ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 9-32]
 • حق‌بیمۀ آستانه تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 105-127]
 • حق‌بیمۀ سرانۀ زندگی اثر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعۀ بیمۀ زندگی ایران: رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 1-22]
 • حق‌بیمۀ نسبی محاسبۀ حق‌بیمۀ نسبی یک سیستم نرخ‌گذاری‌شده براساس مدل پواسون آماسیده در دو نقطه [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 9-29]
 • حق مالکیت بیمه مالکیت [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 185-214]
 • حقوق بیمه تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316 [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 189-219]
 • حقوق دینی مطالعه تطبیقی ماهیت نفع بیمه‌پذیر در بیمه‌های خسارت در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 195-222]
 • حقوق ذی‌نفعان بیمه نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیرآن برحقوق متقابل ذی‌نفعان اصلی (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) در صنعت بیمه [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 65-84]
 • حقوق عینی مطالعه تطبیقی ماهیت نفع بیمه‌پذیر در بیمه‌های خسارت در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 195-222]
 • حقوق مدنی بررسی مبانی حقوقی بازتوزیع مازاد بیمۀ تکافل [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 107-126]
 • حکمرانی خوب ‌‌شناسایی و اولویت بندی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 199-233]
 • حل اختلاف مفهوم و ماهیت شیوه‌های حل اختلاف موضوع قانون بیمۀ اجباری (20/2/1395) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 85-104]
 • حمل‌و‌نقل مرور نظام‌مند مطالعات آینده پژوهی بیمه های اتومبیل [(مقالات آماده انتشار)]
 • حوادث رانندگی مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر رانندۀ مسبب حادثه [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 101-120]

خ

 • خانواده GARCH طراحی مدلی نوین برای اندازه‌گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه برپایة رهیافت مارکوف [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 97-127]
 • خدمات الکترونیک تأثیر اعتماد آنلاین بر استفاده بیمه‌گذاران از خدمات [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 25-50]
 • خدمات بیمه‌ای مدلی برای سنجش سطح رضایت‌مندی بیمه‌گذاران شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 189-211]
 • خدمات ترکیبی بانک و بیمه تأثیر وفاداری عاطفی و منافع درک‌شدة مشتریان از طریق نگرش آنان بر قصد استفاده از خدمات ترکیبی بانک و بیمه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 65-84]
 • خسارات بدنی مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر رانندۀ مسبب حادثه [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 101-120]
 • خسارات هسته‌ای بیمۀ مسئولیت ناشی از حوادث هسته‌ای و خسارات تحت پوشش آن [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 67-87]
 • خسارت مهم‌ترین نوآوریهای قانون «بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ سال 1395» [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 103-122]
 • خسارت اقتصادی محض بیمۀ مسئولیت ناشی از حوادث هسته‌ای و خسارات تحت پوشش آن [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 67-87]
 • خصوصیات شخصیت مصرف‌کننده رفتار تغییر برند در شرکت‌های بیمه با رویکرد روان‌شناسی مصرف‌کننده [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 113-137]
 • خطر مطالعه‌ تطبیقی ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه در حقوق ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 75-101]
 • خطر مطالعه تطبیقی ماهیت نفع بیمه‌پذیر در بیمه‌های خسارت در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 195-222]
 • خطر بیمۀ مالکیت فکری: گذار از بیمه‌نامه‌های عام و سنتی به بیمه‌نامه‌های خاص و نوین [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 97-118]
 • خلاقیت سازمانی رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 33-56]
 • خودارزیابی ریسک و توانگری مالی الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • خودتوسعه‌ای کارکنان تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندۀ خودتوسعه‌ای کارکنان شرکت بیمۀ پارسیان [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 63-82]
 • خودرگرسیونی برداری ‌اثرات ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 91-124]
 • خوشه‌بندی خوشه‌بندی و بررسی تطبیقی سند چشم‌انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف شرکتهای بیمۀ بین‌المللی و داخلی با رویکرد متن‌کاوی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • خوشه‌بندی الگوی خوشه‌بندی مشتریان بیمۀ عمر (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 45-64]
 • خوشه‌بندی بخش‌بندی بازار بیمه‌نامه بدنه خودرو یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه‌ای ایران [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 93-122]
 • خوشه‌بندی دو مرحله‌­ای مقیاس‌پذیر بخش‌بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی دو مرحله‌ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز) [دوره 35، شماره 2، 1399]

د

 • داده‌انبار ‌ارائة راهکاری برای تعرفه‌گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده‌کاوی (مورد مطالعه: بیمة شخص ثالث) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • داده‌کاوی ‌ارائة راهکاری برای تعرفه‌گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده‌کاوی (مورد مطالعه: بیمة شخص ثالث) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • داده‌کاوی ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 89-110]
 • داده‌کاوی الگوی خوشه‌بندی مشتریان بیمۀ عمر (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 45-64]
 • داده‌کاوی استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی برای جذب نمایندگان صدور در صنعت بیمه (مقاله به علت عدم رعایت اصول پژوهشی و اخلاقی، فاقد اعتبار است) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 131-147]
 • داده‌کاوی رفتار مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه بورسی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]
 • داده‌کاوی تخصیص بهینه منابع بازاریابی کوتاه مدت بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • داده ­کاوی ‌خوشه‌بندی مشتریان بیمه بر اساس تکنیک‌های داده‌کاوی جهت استفاده در تکنیک‌های بازی‌وارسازی [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 125-161]
 • داده‌های پانلی فرضیه تقاضای القایی پزشکان در ایران: تاثیر تراکم پزشکان بر هزینه درمان [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 1-19]
 • داده‌های تابلویی اثر بیمۀ ‌صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 41-60]
 • داده‌های ترکیبی بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 73-92]
 • داده‌های طولی تحلیل پاسخ‌های شمارشی طولی برای تعداد ادعاهای خسارت با تعداد صفر زیاد در پرتفوی بیمه شخص ثالث کشور ایران [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 177-194]
 • داده‏های فازی امتیازدهی اعتباری مشتریان با استفاده از تحلیل پوششی داده‏ها و تحلیل ممیز در محیط فازی (مطالعۀ موردی: یک شرکت لیزینگ وابسته به یک بانک خصوصی) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 43-64]
 • دارنده مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 181-207]
 • دارنده مهم‌ترین نوآوریهای قانون «بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ سال 1395» [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 103-122]
 • دارنده نوآوریها و تحولات قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 81-100]
 • دارنده مبنای تعهد دارنده و بیمه‌گر خودرو در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 12-145]
 • دانش مشتری تأثیر دانش مشتری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت بازاریابی در شرکتهای بیمه [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 49-72]
 • داوری مفهوم و ماهیت شیوه‌های حل اختلاف موضوع قانون بیمۀ اجباری (20/2/1395) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 85-104]
 • درآمد سرانه عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • درخت تصمیم ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 89-110]
 • درخت تصمیم بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمۀ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمۀ شخص ثالث -خسارات بدنی) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 23-42]
 • درخت تصمیم کاربرد داده‌کاوی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای بررسی تاثیر ویژگی‌های خودرو در پیش‌بینی ریسک خسارت مالی در رشته بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 33-66]
 • دسته‌بندی مشتریان کاربرد داده‌کاوی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای بررسی تاثیر ویژگی‌های خودرو در پیش‌بینی ریسک خسارت مالی در رشته بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 33-66]
 • دعاوی مالی اعتبارسنجی قاعده مرور زمان در بیمه‌های مربوط به وسایل نقلیه(با بررسی فقهی) [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • دعاوی ناشی از بیمه تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316 [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 189-219]
 • دعوای جانشینی بررسی انتقادی دعوای جانشینی در بیمۀ اجباریِ حوادث ناشی از وسایل نقلیه [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 106-123]
 • دیماتل فازی اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه‌های زندگی با استفاده از روش دیماتل فازی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 43-62]
 • دیه بیمه‌ دیه در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 121-143]
 • دیه مطالبه دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مقصر از محل بیمه‌نامه شخص ثالث [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 113-135]
 • دیه شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در فرآیند کیفری [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 215-242]

ذ

 • ذخایر فنی نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیرآن برحقوق متقابل ذی‌نفعان اصلی (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) در صنعت بیمه [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 65-84]
 • ذخیره‌سازی تصادفی ادعا‏ه پیش‌بینی مخاطره‌های بیمۀ غیرزندگی با استفاده از مدل ذخیره‌سازی زیان جمعی [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 59-80]
 • ذخیره‌سازی خسارات معوق مدل‌بندی توأم استوار داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق رشته‌های بیمۀ بدنه و بیمۀ شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمۀ ایرانی: یک روش بیزی [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 85-107]
 • ذخیره فنی تکمیلی اثر اجرای استاندارد 28 حسابداری و افزایش مطالبات بر حد توانگری شرکت‌های بیمه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]
 • ذخیرۀ خسارت ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎ [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 41-60]

ر

 • راست‌دست یا چپ‌دست بودن اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]
 • رانندۀ مسبب حادثه مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر رانندۀ مسبب حادثه [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 101-120]
 • راهبرد تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت‌ بیمه‌ای [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 79-115]
 • راهن بیمة مرهونه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 105-125]
 • ربا نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 105-122]
 • رتبه‌‌بندی رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه براساس نسبت‌‌ها و متغیرهای مالی بااستفاده از روش‌های‌‌ تصمیم‌گیری ‌‌چندشاخصه (MADM) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 85-108]
 • رتبه‌بندی تبیین عوامل کلیدی در رتبه‌بندی شرکتهای بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شاخص تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 47-60]
 • رتبه‌بندی ارائۀ چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه با رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه (روش پرامتی غنی‌شده) [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • رده‌بندی بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمۀ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمۀ شخص ثالث -خسارات بدنی) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 23-42]
 • رسمیت اثر مقررات‌زدایی صنعت بیمه بر ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه از دیدگاه مدیران و معاونین [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 105-126]
 • رشته فعالیت‌ها سنجش ریسک تمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه در ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 85-109]
 • رشد اقتصادی بررسی رابطه بیمه‌های دریایی (کشتی و باربری) با رشد اقتصادی ایران بااستفاده از الگوی خودتوضیح برداری [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 1-27]
 • رشد اقتصادی رابطه بین توسعه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه‌ها [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 21-46]
 • رشد اقتصادی رابطه میان مخارج بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 147-170]
 • رشد اقتصادی اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • رشد اقتصادی تحلیل اثر بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی: با رویکرد ‌پویایی‌شناسی سیستم (مطالعۀ موردی شهر تهران) [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 123-171]
 • رشد اقتصادی اثر شوک های سلامت بر مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 9-41]
 • رضایت بیمه‌شده تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 109-130]
 • رضایت قیمتی بررسی رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران بیمۀ درمان تکمیلی (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 57-79]
 • رضایت ‌مشتری رابطه رفتار اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری بیمه‌‌گذاران در بیمه‌های عمر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 127-151]
 • رضایت مشتری مدلی برای سنجش سطح رضایت‌مندی بیمه‌گذاران شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 189-211]
 • رضایت مشتری تأملی بر عوامل مؤثر بر ایجاد رضایت یا نارضایتی در مشتریان حقیقی بیمه‌های اتومبیل: موردی از کاربرد روش تداعی [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 61-84]
 • رضایت مشتری بررسی و سنجش سطح رضایت‌مندی مشتریان شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ ایران [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 23-44]
 • رضایت مشتریان بررسی ارتباط بین رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتریان بر قصد ترک خرید (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 63-84]
 • رضایت‎مندی مشتری سنجش و ارزیابی رضایت‎مندی مشتریان بیمه‌های زندگی [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 87-119]
 • رفتار تغییر برند رفتار تغییر برند در شرکت‌های بیمه با رویکرد روان‌شناسی مصرف‌کننده [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 113-137]
 • رفتار خرید تأثیر کیفیت خدمات بیمه‌ای بر قصد خرید بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری با نقش میانجی تجربیات خریدهای پیشین در یک شرکت بیمه‌ای [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 72-87]
 • رفتار خرید دیالکتیک تردید و اعتماد در رفتار خرید بیمه‌زندگی «تحقیقی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد» [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 43-88]
 • رفتار سازمانی شناسایی عوامل موثر بر ارتباط گریزی نماینده های بیمه ایران بر اساس طرح آمیخته انتخاب مشارکت کننده [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 45-66]
 • رفتار شهروندی بررسی ارتباط بین رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتریان بر قصد ترک خرید (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 63-84]
 • رفتار شهروندی برند تعیین مولفه های کاربردی و سمبلیک برند و بررسی تأثیر آن در رفتار شهروندی برند با تاکید بر نقش میانجی اعتماد به برند (مورد مطالعه: کارکنان بیمه شهر ایلام) [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 197-233]
 • رفتار فروش اخلاقی رابطه رفتار اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری بیمه‌‌گذاران در بیمه‌های عمر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 127-151]
 • رفتار مشارکتی بررسی ارتباط بین رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتریان بر قصد ترک خرید (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 63-84]
 • رفتار مصرف‌کننده تأثیر وفاداری عاطفی و منافع درک‌شدة مشتریان از طریق نگرش آنان بر قصد استفاده از خدمات ترکیبی بانک و بیمه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 65-84]
 • رفتار مصرف‌کننده دیالکتیک تردید و اعتماد در رفتار خرید بیمه‌زندگی «تحقیقی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد» [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 43-88]
 • رفتارهای مشاهده­‌پذیر فرهنگ شناسایی و تبیین رفتارهای مشاهده‌پذیر فرهنگ جانشین‌پروری در صنعت بیمه ایران [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • رقابت تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت‌ بیمه‌ای [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 79-115]
 • رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط برآورد کششهای تقاضای بیمه‌های اشخاص و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 1-20]
 • رگرسیون موازی عوامل مؤثر بر احتمال سطوح متفاوت تقاضای (رضایت از) بیمۀ درمانی (مطالعۀ موردی: شهرهای شیراز و ارسنجان) [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 105-125]
 • رگولاتور نگرشی بر ضرورت‌های مقررات‌گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 237-263]
 • رهبری اصیل بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 107-126]
 • رهبری تحول‌آفرین رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 33-56]
 • رهبری تحول آفرین اثر رهبری تحول‌آفرین بر بیگانگی از کار [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 89-112]
 • رهیافت آزمون کرانه‌ها رابطه بین توسعه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه‌ها [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 21-46]
 • رهیافت داده‌های پانلی اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعۀ مالی بازار بیمۀ عمر [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 81-101]
 • روابط درک‌شده رفتار تغییر برند در شرکت‌های بیمه با رویکرد روان‌شناسی مصرف‌کننده [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 113-137]
 • رودخانه هیرمند الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 125-146]
 • روش آمیخته شناسایی عوامل موثر بر ارتباط گریزی نماینده های بیمه ایران بر اساس طرح آمیخته انتخاب مشارکت کننده [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 45-66]
 • روش ارزیابی مشروط بررسی رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران بیمۀ درمان تکمیلی (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 57-79]
 • روش بهترین-بدترین شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه پارسیان) [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 3-57]
 • روش پنل دیتا عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال‌توسعه منتخب [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 61-83]
 • روش تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی روند کارایی محصولات شرکتهای بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (مورد مطالعه: رشته‌های بیمۀ آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 1-20]
 • روش تداعی تأملی بر عوامل مؤثر بر ایجاد رضایت یا نارضایتی در مشتریان حقیقی بیمه‌های اتومبیل: موردی از کاربرد روش تداعی [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 61-84]
 • روش داده‌های پانلی برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • روش دلفی راهبردهایی برای توسعۀ بیمۀ مسئولیت حرفه‌ای حسابداران رسمی در ایران [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 155-187]
 • روش دیمتل راهبردهایی برای توسعۀ بیمۀ مسئولیت حرفه‌ای حسابداران رسمی در ایران [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 155-187]
 • روش طراحی مطالعۀ ناپیوستگی رگرسیونی آیا سیاست‌گذاری باعث کاهش کژگزینی در بیمۀ درمان بنگاه‌های کوچک می‌شود؟ [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 23-41]
 • روش کمترین توانهای دوم جزئی بررسی رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران بیمۀ درمان تکمیلی (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 57-79]
 • روش لی کارتر بررسی انتشار اوراق مرگ و میر در ایران و قیمت‌گذاری آن [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 123-156]
 • روش لی-کارتر‏ مقایسه روش تحلیل مجموعه‌ مقادیر تکین در پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر با روش‌هایی از خانواده لی-کارتر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 23-51]
 • روش‎های پیش‌بینی مرگ‌ومیر برآورد و پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر در ایران با استفاده از مدل لی-کارتر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 1-25]
 • روش‌‌های تصمیم‌‌گیری چندشاخصه (MADM) رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه براساس نسبت‌‌ها و متغیرهای مالی بااستفاده از روش‌های‌‌ تصمیم‌گیری ‌‌چندشاخصه (MADM) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 85-108]
 • روش های فروش بررسی اثربخشی روش های فروش بیمه عمر [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 71-95]
 • روش هیندمن-اولا‏ مقایسه روش تحلیل مجموعه‌ مقادیر تکین در پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر با روش‌هایی از خانواده لی-کارتر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 23-51]
 • رویکرد داده بنیاد مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد" [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 9-36]
 • رویکرد دلفی فازی عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 215-240]
 • رویکرد رگرسیون انتقال ملایم اثر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعۀ بیمۀ زندگی ایران: رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 1-22]
 • رویکرد گرام- اشمیت اثر آزادسازی نظام تعرفه بر کارایی شرکت‌های بیمه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 1-26]
 • رویکرد نهادگرایی جدید شناسایی نهادها و کسب‌وکارهای پشتیبان مورد نیاز، جهت توسعه بیمه زندگی ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 103-127]
 • رویگردانی مشتری مدل‎سازی پیش‎بینی رویگردانی مشتریان صنعت بیمه (مطالعۀ موردی) [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 85-106]
 • رویگردانی مشتری تخصیص بهینه منابع بازاریابی کوتاه مدت بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • ریسک اثر اجرای استاندارد 28 حسابداری و افزایش مطالبات بر حد توانگری شرکت‌های بیمه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]
 • ریسک بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای با رویکرد شارپ [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 111-127]
 • ریسک بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمه مضاعف [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 117-138]
 • ریسک طراحی مدلی نوین برای اندازه‌گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه برپایة رهیافت مارکوف [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 97-127]
 • ریسک کاربرد موافقتنامه‌های جامع بیمه‌ای در پوشش ریسک‌های عملیات بالادستی نفت و گاز [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 159-183]
 • ریسک تحلیل حقوقی بیمه‌‌نامه‌‌‌ ولکار [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 233-267]
 • ریسک اعتباری امتیازدهی اعتباری مشتریان با استفاده از تحلیل پوششی داده‏ها و تحلیل ممیز در محیط فازی (مطالعۀ موردی: یک شرکت لیزینگ وابسته به یک بانک خصوصی) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 43-64]
 • ریسک اعتباری ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 235-264]
 • ریسک بازار محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 83-102]
 • ریسک بازار ارائه روشی جدید برای محاسبۀ ضریب‌ریسک بازار مدل توانگری مالی صنعت بیمۀ ایران: رویکرد ARDL-GARCH [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 9-37]
 • ریسک بازار ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 235-264]
 • ریسک بیمه‌گری تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 21-42]
 • ریسک بیمه‌گری ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 235-264]
 • ریسک پاسخگویی طراحی خدمت بیمۀ تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ریسک شرکتهای بیمه در ارائۀ این خدمت [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 21-42]
 • ریسک‌پذیری اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 71-95]
 • ریسک پزشکی در بیمۀ عمر و سرمایه ارزیابی ریسک بیمه‌شدگان سیگاری در قراردادهای بیمۀ عمر و سرمایه با استفاده از سیستمهای اسنتتاج فازی [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 93-116]
 • ریسک تجاری ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • ریسک تقلب ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 89-110]
 • ریسک تمرکز سنجش ریسک تمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه در ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 85-109]
 • ریسک دارایی محاسبه ضرایب ریسک دارایی در توانگری مالی مؤسسات بیمه با استفاده از ارزش در معرض خطر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 127-154]
 • ریسک عملیاتی ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 235-264]
 • ریسک کشوری بررسی اثر رژیم‌های ریسک‌ سیاسی، اقتصادی و مالی در ‏تقاضای ‏بیمه‌های زندگی [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 9-38]
 • ریسک‌گریزی بررسی اثر ریسک‌گریزی بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر مطالعۀ موردی (بازار بیمۀ عمر ایران) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 61-75]
 • ریسک مالی ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • ریسک و نااطمینانی برآورد کششهای تقاضای بیمه‌های اشخاص و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 1-20]

ز

 • زمین‌لرزه تحلیل اثر بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی: با رویکرد ‌پویایی‌شناسی سیستم (مطالعۀ موردی شهر تهران) [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 123-171]
 • زنجیر مارکف تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 1-31]
 • زنجیرمارکوف برآورد احتمال و تحلیل تداوم بیمه‌‌پردازی اختیاری در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد زنجیر‌های مارکوف (مطالعۀ موردی: شعبۀ دو تأمین اجتماعی همدان) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 103-121]
 • زندگی مشترک زوجین‏ کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 61-84]
 • زیان‌دیده نوآوریها و تحولات قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 81-100]
 • زیرساخت‌های حقوقی و قانونی شناسایی و اهمیت‌سنجی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری بیمه‌نامه‌های الکترونیک در صنعت بیمه (مطالعۀ چند شرکت بیمه‌ای) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 52-71]

س

 • سابقه رانندگی اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]
 • ساخت تحلیل حقوقی بیمه‌‌نامه‌‌‌ ولکار [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 233-267]
 • ساختار بازار مقایسه فرضیه ساختار- رفتار- عملکرد با فرضیة ساختار کارا، در صنعت بیمه ایران [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 29-49]
 • ساختار بیمه حمایت و غرامت بررسی حقوقی ماهیت، ساختار و نحوۀ شکل‌گیری کلوپهای بیمۀ حمایت و غرامت در عرصۀ داخلی و بین‌المللی [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 85-103]
 • ساختار سازمانی اثر مقررات‌زدایی صنعت بیمه بر ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه از دیدگاه مدیران و معاونین [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 105-126]
 • ساختار مالکیت نقش سرمایه‌گذاران نهادی در عملکرد شرکت‌های بیمه (خصوصی) در ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • ساختار وابستگی تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 21-42]
 • سازمان یادگیرنده اثر مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان یک شرکت بیمه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 95-124]
 • سامانۀ استنتاج فازی ارزیابی ریسک بیمه‌شدگان سیگاری در قراردادهای بیمۀ عمر و سرمایه با استفاده از سیستمهای اسنتتاج فازی [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 93-116]
 • سانحة مشترک‏ کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 61-84]
 • سبد پولی حذف اثر منفی تورم از بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری به کمک سبد پولی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 51-74]
 • سرمایه‌اجتماعی گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 43-63]
 • سرمایه اجتماعی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 129-152]
 • سرمایه انسانی تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 37-65]
 • سرمایه فکری کارایی شرکت‌های بیمه در ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 1-31]
 • سرمایۀ اجتماعی آثار توسعه‌ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • سرمایۀ موجود بهینه تعیین سرمایۀ بهینه در شرکتهای بیمه بر اساس مدل‌سازی داخلی نسبت توانگری مالی و روش هزینه – فایده [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • سروکوال ارزیابی کیفیت خدمات بیمۀ عمر در ایران: کاربردی از مدل تلفیقی فازی سروکوال-کانو [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 25-46]
 • سطح ‌خرد ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎ [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 41-60]
 • سلامت مالی نسبت‌های مالی مؤثر بر سلامت مالی شرکت‌های بیمه در ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 181-201]
 • سنجش رضایت مشتری رضایت بیمه‌گذاران از خدمات بیمه شخص ثالث [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 79-104]
 • سند رسمی بیمه مالکیت [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 185-214]
 • سندروم قلب شکسته کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 61-84]
 • سن فیزیولوژیکی کاربرد مدل‌های فاز- نوع در مدل‌بندی مرگ‌ومیر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]
 • سهام‌داران نهادی نقش سرمایه‌گذاران نهادی در عملکرد شرکت‌های بیمه (خصوصی) در ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • سهم بازار مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 21-39]
 • سهم بازار مدل‌سازی پویای وضعیت بیمه‌های عمر در ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 43-64]
 • سوء‌نیت مطالعۀ تطبیقی نقش حسن‌نیت بیمه‌گر در انعقاد عقد بیمه (حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 119-138]
 • سوء ‌نیت مسئولیت مدنی بیمه‌گذار نقض‌کننده حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد بیمه [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 95-120]
 • سوءنیت تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 109-130]
 • سواپ فاجعه مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 5-6]
 • سواپ فاجعه مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 47-77]
 • سود نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیرآن برحقوق متقابل ذی‌نفعان اصلی (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) در صنعت بیمه [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 65-84]
 • سودآوری مقایسه فرضیه ساختار- رفتار- عملکرد با فرضیة ساختار کارا، در صنعت بیمه ایران [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 29-49]
 • سیاست تقسیم سود عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با تأکید بر سیاست تقسیم سود و جریانات نقدی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 209-230]
 • سیاست سرمایه‌گذاری‌ها عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با تأکید بر سیاست تقسیم سود و جریانات نقدی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 209-230]
 • سیاستهای تبلیغاتی بررسی عوامل دینامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمه‌شده با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها (مطالعۀ موردی: بیمۀ تأمین اجتماعی) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 21-42]
 • سیستم پاداش- جریمه معرفی دو روش جدید برای تعیین حق‌بیمه‌ نسبی در سیستم پاداش- جریمه‌ ایران [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 125-153]
 • سیستم پاداش-جریمه تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 1-31]
 • سیستم پاداش-جریمه مقایسه سیستم جدید و قدیم پاداش-جریمه بیمه شخص ثالث ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 9-32]
 • سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل برآورد کششهای تقاضای بیمه‌های اشخاص و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 1-20]
 • سیستم چندلایه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تسهیل اجرای سیستم بازنشستگی چندلایه [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 183-209]
 • سیستم های تصمیم‌گیری هوشمند استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی برای جذب نمایندگان صدور در صنعت بیمه (مقاله به علت عدم رعایت اصول پژوهشی و اخلاقی، فاقد اعتبار است) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 131-147]

ش

 • شاخص تایل بررسی عدالت و سنجش نابرابری‌ها در پرداخت‌های بیمه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 131-162]
 • شاخص توسعه انسانی اثر بیمه زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 137-162]
 • شاخص جینی بررسی عدالت و سنجش نابرابری‌ها در پرداخت‌های بیمه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 131-162]
 • شاخص ریسک وجود انتخاب نامساعد در بیمه عمر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 27-54]
 • شاخص قیمت سهام تحلیل رابطۀ بین شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور با شاخص قیمت سایر صنایع در بورس (رویکرد CCC-GARCH و GJR-GARCH) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • شاخص کاکوانی بررسی عدالت و سنجش نابرابری‌ها در پرداخت‌های بیمه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 131-162]
 • شاخص‌های تمرکز سنجش ریسک تمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه در ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 85-109]
 • شاخصهای عملکردی اولویت‌بندی شاخصهای عملکردی یک شرکت بیمه‌ای با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیارۀ خاکستری [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 65-84]
 • شایستگی شغلی نیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی کارکنان یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشی آنها براساس مدل استاندارد مهارت [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 51-69]
 • شایستگی فروشندگان بیمه مدل شایستگی فروشندگان بیمه برای تحقق مدیریت مبتنی بر شایستگی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 95-124]
 • شایسته‌گرایی تدوین و ارائه الگوی برند کارفرما در شرکت‌های بیمه [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 157-184]
 • شبکه‌های عصبی ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 89-110]
 • شبکۀ عصبی عوامل مؤثر بر احتمال سطوح متفاوت تقاضای (رضایت از) بیمۀ درمانی (مطالعۀ موردی: شهرهای شیراز و ارسنجان) [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 105-125]
 • شبکۀعصبی بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمۀ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمۀ شخص ثالث -خسارات بدنی) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 23-42]
 • شبیه‏سازی الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 125-146]
 • شبیه‌سازی رایانه‌ای مدل‌سازی پویای وضعیت بیمه‌های عمر در ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 43-64]
 • شبیه‌سازی مونت کارلو بررسی انتشار اوراق مرگ و میر در ایران و قیمت‌گذاری آن [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 123-156]
 • شخص ثالث مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه در قانون جدید بیمه اجباری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • شخصیت و نگرش مشتریان شناسایی و اهمیت‌سنجی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری بیمه‌نامه‌های الکترونیک در صنعت بیمه (مطالعۀ چند شرکت بیمه‌ای) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 52-71]
 • شرایط رجوع نحوۀ رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 77-95]
 • شرط‌بندی مطالعه‌ تطبیقی ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه در حقوق ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 75-101]
 • شرکت بیمه رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 129-152]
 • شرکت بیمه تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندۀ خودتوسعه‌ای کارکنان شرکت بیمۀ پارسیان [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 63-82]
 • شرکت بیمه مدل پارادایمی عوامل مؤثر در بازخرید بیمه‌های عمر در ایران [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 63-95]
 • شرکت بیمه‌ ‌نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک جامع شرکت های بیمه در ایران [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 147-170]
 • شرکت بیمه ایران ‌‌شناسایی و اولویت بندی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 199-233]
 • شرکت بیمه خصوصی اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 71-95]
 • شرکت‌های بیمه نقش سرمایه‌گذاران نهادی در عملکرد شرکت‌های بیمه (خصوصی) در ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • شرکت‌های بیمه ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 101-123]
 • شرکت‌های بیمه عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با تأکید بر سیاست تقسیم سود و جریانات نقدی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 209-230]
 • شرکت‌های بیمه تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بر توانگری شرکت های بیمه [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 39-61]
 • شرکت‌های بیمه ارائه روشی جدید برای محاسبۀ ضریب‌ریسک بازار مدل توانگری مالی صنعت بیمۀ ایران: رویکرد ARDL-GARCH [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 9-37]
 • شرکت‌های بیمه بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • شرکت‌های بیمه تدوین و ارائه الگوی برند کارفرما در شرکت‌های بیمه [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 157-184]
 • شرکتهای بیمه ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • شرکتهای بیمه بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 73-92]
 • شرکتهای بیمه اندازه‌گیری کارایی شرکتهای بیمۀ منتخب با استفاده از مدلهای دومرحله‌ای همراه با تحلیل پنجره‌ای در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • شرکتهای بیمه ارائۀ چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه با رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه (روش پرامتی غنی‌شده) [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • شرکتهای بیمه بررسی و سنجش سطح رضایت‌مندی مشتریان شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ ایران [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 23-44]
 • شرکتهای بیمه‌ای تبیین عوامل کلیدی در رتبه‌بندی شرکتهای بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شاخص تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 47-60]
 • شعبۀ دو تأمین اجتماعی همدان برآورد احتمال و تحلیل تداوم بیمه‌‌پردازی اختیاری در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد زنجیر‌های مارکوف (مطالعۀ موردی: شعبۀ دو تأمین اجتماعی همدان) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 103-121]

ص

 • صادرات اثر بیمۀ ‌صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 41-60]
 • صندوق تأمین خسارات بدنی شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در فرآیند کیفری [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 215-242]
 • صندوق ‌تأمین ‌خسارت‌های ‌بدنی مطالعۀ تطبیقی تأثیر فورس‌ماژور در جبران خسارات ناشی از وسایل ‌نقلیه توسط بیمه‌گر و صندوق ‌تأمین ‌خسارت‌های ‌بدنی در قوانین بیمة اجباری [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 129-153]
 • صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بررسی انتقادی دعوای جانشینی در بیمۀ اجباریِ حوادث ناشی از وسایل نقلیه [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 106-123]
 • صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر رانندۀ مسبب حادثه [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 101-120]
 • صندوق خسارت ‌بین‌المللی بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی‌های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 269-303]
 • صنعت بیمة ایران ارزیابی سطح بلوغ الکترونیکی در صنعت بیمه (مطالعة مقایسه‌ای نمایندگی‌های بیمة بورسی و غیر بورسی در ایران) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 109-130]
 • صنعت بیمه مقایسه فرضیه ساختار- رفتار- عملکرد با فرضیة ساختار کارا، در صنعت بیمه ایران [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 29-49]
 • صنعت بیمه رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 33-56]
 • صنعت بیمه ارزیابی اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 171-196]
 • صنعت بیمه کارایی شرکت‌های بیمه در ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 1-31]
 • صنعت بیمه بررسی استراتژی‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 187-214]
 • صنعت بیمه تحلیل رابطۀ بین شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور با شاخص قیمت سایر صنایع در بورس (رویکرد CCC-GARCH و GJR-GARCH) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • صنعت بیمه طراحی سنجۀ اندازه‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌محور در صنعت بیمه: پژوهش ترکیبی [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 41-60]
 • صنعت بیمه مدل‎سازی پیش‎بینی رویگردانی مشتریان صنعت بیمه (مطالعۀ موردی) [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 85-106]
 • صنعت بیمه بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 107-126]
 • صنعت بیمه الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگیهای فروش بیمه در استان خراسان رضوی [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 21-40]
 • صنعت بیمه بررسی و سنجش سطح رضایت‌مندی مشتریان شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ ایران [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 23-44]
 • صنعت بیمه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز در صنعت بیمه (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای ) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]
 • صنعت بیمه مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد" [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 9-36]
 • صنعت بیمه بخش‌بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی دو مرحله‌ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز) [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • صنعت بیمه شناسایی و تبیین رفتارهای مشاهده‌پذیر فرهنگ جانشین‌پروری در صنعت بیمه ایران [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • صنعت بیمه شناسایی و تبیین ارزش‌های فرهنگ سازمانی جانشین‌پرور در صنعت بیمه ایران‌ [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 59-86]
 • صنعت بیمه شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه پارسیان) [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 3-57]
 • صنعت بیمه.‌‌‌‌ ‌اثرات ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 91-124]
 • صنعت بیمه ایران سنجش ریسک تمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه در ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 85-109]
 • صنعت بیمه ایران مفهوم‌پردازی بازارگرایی راهبردی و رابطه آن با عملکرد صنعت بیمه ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 71-103]

ض

 • ضریب خسارت سنجش ریسک تمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه در ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 85-109]
 • ضریب خسارت بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 73-92]
 • ضریب خسارت رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکت های بیمه [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 23-42]
 • ضریب ریسک ارزیابی ریسک بیمه‌شدگان سیگاری در قراردادهای بیمۀ عمر و سرمایه با استفاده از سیستمهای اسنتتاج فازی [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 93-116]
 • ضریب نفوذ بیمه اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • ضریب نفوذ بیمه تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 37-65]
 • ضریب نفوذ بیمۀ عمر عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر توسعۀ بیمۀ عمر، مطالعۀ مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته در طول دورۀ 1985-2014: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]
 • ضعف خدمات رفتار تغییر برند در شرکت‌های بیمه با رویکرد روان‌شناسی مصرف‌کننده [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 113-137]
 • ضمانت‌ اجرا مطالعه‌ تطبیقی ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه در حقوق ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 75-101]

ط

 • طبقه توانگری رفتار مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه بورسی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]
 • طراحی مدل مدلی برای سنجش سطح رضایت‌مندی بیمه‌گذاران شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 189-211]
 • طرح بازنشستگی خصوصی بررسی پایداری طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی با استفاده از رویکرد تلفیقی نگاشت‌شناختی فازی و پویایی سیستمی [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 81-104]
 • طرح تشریحی انتخاب مشارکت‌کننده شناسایی عوامل موثر بر ارتباط گریزی نماینده های بیمه ایران بر اساس طرح آمیخته انتخاب مشارکت کننده [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 45-66]

ع

 • عدالت توزیعی بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 153-180]
 • عدالت توزیعی مبنای تعهد دارنده و بیمه‌گر خودرو در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 12-145]
 • عدالت رویه‌ای بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 153-180]
 • عدالت سازمانی بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 153-180]
 • عدالت مراوده‌ای بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 153-180]
 • عدم استقبال اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه‌های زندگی با استفاده از روش دیماتل فازی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 43-62]
 • عدم‌النفع بیمۀ مسئولیت ناشی از حوادث هسته‌ای و خسارات تحت پوشش آن [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 67-87]
 • عقد مستقل تحلیل فقهی و حقوقی ماهیت قرارداد بیمه عمر و ادله مشروعیت آن [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 155-178]
 • عقود معین تحلیل فقهی و حقوقی ماهیت قرارداد بیمه عمر و ادله مشروعیت آن [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 155-178]
 • علاقه نسبت به نام تجاری بهبود وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه‌مند استراتژیک (مطالعه موردی : شرکت‌های بیمه‌ وابسته به بانک‌ها) [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 153-176]
 • علیت غیرخطی اثر بیمه زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 137-162]
 • علیت غیرخطی آثار توسعه‌ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • عمر شرکت اثر مالکیت بانکی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌ [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 27-50]
 • عملکرد اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 71-95]
 • عملکرد اثر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران: نقش استراتژی‌های ترکیبی رقابتی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 211-234]
 • عملکرد رقابتی اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 125-152]
 • عملکرد سازمانی رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان‌سازمانی با عملکرد سازمانی (شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای) [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 163-182]
 • عملکرد سازمانی تأثیر دانش مشتری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت بازاریابی در شرکتهای بیمه [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 49-72]
 • عملکرد شغلی کارکنان بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن‌خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 35-60]
 • عملکرد غیرمالی مفهوم‌پردازی بازارگرایی راهبردی و رابطه آن با عملکرد صنعت بیمه ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 71-103]
 • عملکرد کارآفرینانه اثر مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان یک شرکت بیمه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 95-124]
 • عملکرد مالی نقش سرمایه‌گذاران نهادی در عملکرد شرکت‌های بیمه (خصوصی) در ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • عملکرد مالی اثر مالکیت بانکی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌ [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 27-50]
 • عملکرد مالی اثر پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش‌سوزی بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی یک شرکت بیمه) [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 33-52]
 • عملکرد مالی بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 73-92]
 • عملکرد مالی تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بر توانگری شرکت های بیمه [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 39-61]
 • عملکرد مالی مفهوم‌پردازی بازارگرایی راهبردی و رابطه آن با عملکرد صنعت بیمه ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 71-103]
 • عملیات بالادستی­ کاربرد موافقتنامه‌های جامع بیمه‌ای در پوشش ریسک‌های عملیات بالادستی نفت و گاز [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 159-183]
 • عوامل اساسی اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه‌های زندگی با استفاده از روش دیماتل فازی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 43-62]
 • عوامل اقتصادی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال‌توسعه منتخب [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 61-83]
 • عوامل زمینه‌ای الگوی رابطه قابلیت اجرا با اثربخشی راهبرد (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 213-236]
 • عوامل فرایندی الگوی رابطه قابلیت اجرا با اثربخشی راهبرد (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 213-236]
 • عوامل کلیدی تبیین عوامل کلیدی در رتبه‌بندی شرکتهای بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شاخص تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 47-60]
 • عوامل کلیدی موفقیت شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش (مطالعۀ موردی: صنعت بیمۀ ایران) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 85-105]
 • عوامل محتوایی الگوی رابطه قابلیت اجرا با اثربخشی راهبرد (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 213-236]
 • عوامل معافیت بیمۀ مسئولیت ناشی از حوادث هسته‌ای و خسارات تحت پوشش آن [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 67-87]

غ

 • غرامت قاعده قائم‌مقامی در حقوق بیمه [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 241-267]
 • غرر صحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقهی [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 73-100]

ف

 • فرآیند زنجیر مارکوف طراحی مدلی نوین برای اندازه‌گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه برپایة رهیافت مارکوف [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 97-127]
 • فرایند AHP راهبردهایی برای توسعۀ بیمۀ مسئولیت حرفه‌ای حسابداران رسمی در ایران [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 155-187]
 • فرایند ANP راهبردهایی برای توسعۀ بیمۀ مسئولیت حرفه‌ای حسابداران رسمی در ایران [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 155-187]
 • فرایند آموزش تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت‌ بیمه و ارائه الگوی مناسب [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 121-145]
 • فرایند پواسون ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎ [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 41-60]
 • فرایند پواسون مرکب محاسبۀ احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه با استفاده از تقریب تیمز [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 41-56]
 • فرایند پیری کاربرد مدل‌های فاز- نوع در مدل‌بندی مرگ‌ومیر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]
 • فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های اتحاد بانکها و بیمه‌ها در شکل‌گیری «بانک- بیمه» [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت‌بندی سیستم‌های مختلف نظارت بر توانگری شرکت‌های بیمه با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 1-31]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی امکان‌سنجی مدل‌های بیمه- بانک از دیدگاه خبرگان [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 53-74]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) ارزیابی عملکرد شعب یک شرکت بیمه با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تکنیک‌های MADMفازی [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 51-69]
 • فرایند تحلیل شبکه‎ای فازی شناسایی و اهمیت‌سنجی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری بیمه‌نامه‌های الکترونیک در صنعت بیمه (مطالعۀ چند شرکت بیمه‌ای) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 52-71]
 • فرایند سلسله مراتبی تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک در شرکت‌های بیمه‌ با تمرکز بر بیمه درمان تکمیلی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • فرایندکاوی ارزیابی ریسک و بررسی انطباق با قواعد کسب‌وکار در بیمه با کمک تکنیک فرایندکاوی مطالعه موردی: فرایند خسارت بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • فرایندهای دومرحله‌ای اندازه‌گیری کارایی شرکتهای بیمۀ منتخب با استفاده از مدلهای دومرحله‌ای همراه با تحلیل پنجره‌ای در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • فرصت کارآفرینانه طراحی الگوی ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 179-200]
 • فرصت­ های کارآفرینی شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه پارسیان) [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 3-57]
 • فرمول ورشکستگی مجانبی کرامر محاسبۀ احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه با استفاده از تقریب تیمز [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 41-56]
 • فرهنگ ریسک تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک در شرکت‌های بیمه‌ با تمرکز بر بیمه درمان تکمیلی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • فرهنگ‌سازمانی گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 43-63]
 • فرهنگ سازمانی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی با تأکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 153-179]
 • فرهنگ سازمانی شناسایی و تبیین رفتارهای مشاهده‌پذیر فرهنگ جانشین‌پروری در صنعت بیمه ایران [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • فرهنگ سازمانی شناسایی و تبیین ارزش‌های فرهنگ سازمانی جانشین‌پرور در صنعت بیمه ایران‌ [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 59-86]
 • فروش متقاطع طراحی و پیاده‌سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع با استفاده از رویکرد ارزش مشتری در صنعت بیمۀ ایران [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 21-40]
 • فروش مشارکتی بررسی اثربخشی روش های فروش بیمه عمر [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 71-95]
 • فروش مشاوره ای بررسی اثربخشی روش های فروش بیمه عمر [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 71-95]
 • فضای پارامتری مقید معرفی دو روش جدید برای تعیین حق‌بیمه‌ نسبی در سیستم پاداش- جریمه‌ ایران [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 125-153]
 • فضای کارآفرینی تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 37-65]
 • فضای مجازی بیمۀ مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 65-84]
 • فقه‌ صحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقهی [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 73-100]
 • فناوری اطلاعات به‌کارگیری تکنولوژی تجارت سیار در صنعت بیمه ایران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 47-72]
 • فناوری اطلاعات ارزیابی ریسک بیمه‌شدگان سیگاری در قراردادهای بیمۀ عمر و سرمایه با استفاده از سیستمهای اسنتتاج فازی [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 93-116]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 37-65]
 • فورس‌ماژور مطالعۀ تطبیقی تأثیر فورس‌ماژور در جبران خسارات ناشی از وسایل ‌نقلیه توسط بیمه‌گر و صندوق ‌تأمین ‌خسارت‌های ‌بدنی در قوانین بیمة اجباری [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 129-153]

ق

 • قائم‌مقامی نحوۀ رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 77-95]
 • قائم‌مقامی بررسی انتقادی دعوای جانشینی در بیمۀ اجباریِ حوادث ناشی از وسایل نقلیه [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 106-123]
 • قائم مقامی قاعده قائم‌مقامی در حقوق بیمه [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 241-267]
 • قابلیت اعتبار بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت‌های کارکردی برند و قابلیت اعتبار [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 85-104]
 • قابلیت بازاریابی تأثیر دانش مشتری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت بازاریابی در شرکتهای بیمه [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 49-72]
 • قابلیت بیمه (بیمه‌پذیری) تأثیر اصول و قواعد حقوق بیمه برای اثبات مسئولیت مدنی در قبال بلایای طبیعی [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 79-97]
 • قانون بیمة اجباری مطالعۀ تطبیقی تأثیر فورس‌ماژور در جبران خسارات ناشی از وسایل ‌نقلیه توسط بیمه‌گر و صندوق ‌تأمین ‌خسارت‌های ‌بدنی در قوانین بیمة اجباری [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 129-153]
 • قانون بیمه اجباری مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 181-207]
 • قرارداد تحلیل فقهی و حقوقی ماهیت قرارداد بیمه عمر و ادله مشروعیت آن [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 155-178]
 • قرارداد تحلیل حقوقی بیمه‌‌نامه‌‌‌ ولکار [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 233-267]
 • قرارداد همکاری دوجانبه ارزیابی امکان‌سنجی مدل‌های بیمه- بانک از دیدگاه خبرگان [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 53-74]
 • قصد تأثیر وفاداری عاطفی و منافع درک‌شدة مشتریان از طریق نگرش آنان بر قصد استفاده از خدمات ترکیبی بانک و بیمه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 65-84]
 • قصد ترک خرید بررسی ارتباط بین رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتریان بر قصد ترک خرید (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 63-84]
 • قصد روی‌گردانی ارائۀ مدلی از عوامل مؤثر در روی‌گردانی مشتریان به روش معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی (FIS) [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 163-195]
 • قواعد کسب‌وکار ارزیابی ریسک و بررسی انطباق با قواعد کسب‌وکار در بیمه با کمک تکنیک فرایندکاوی مطالعه موردی: فرایند خسارت بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • قوانین انجمنی طراحی و پیاده‌سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع با استفاده از رویکرد ارزش مشتری در صنعت بیمۀ ایران [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 21-40]
 • قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری بررسی انتشار اوراق مرگ و میر در ایران و قیمت‌گذاری آن [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 123-156]
 • قیمت‌گذاری قیمت‎گذاری مستمری‎های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 33-60]
 • قیمت‌گذاری مستمری‌ها کاربرد مدل‌های فاز- نوع در مدل‌بندی مرگ‌ومیر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]

ک

 • کاپیولا الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 125-146]
 • کارآفرینی‌سازمانی گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 43-63]
 • کارآفرینی سازمانی اثر مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان یک شرکت بیمه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 95-124]
 • کارایی کارایی شرکت‌های بیمه در ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 1-31]
 • کارایی اندازه‌گیری کارایی شرکتهای بیمۀ منتخب با استفاده از مدلهای دومرحله‌ای همراه با تحلیل پنجره‌ای در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • کارایی استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها- تصمیم‌گیری چندشاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه در ایران [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • کارایی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی صنعت بیمۀ‎ ایران [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 23-40]
 • کارایی نسبی استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها- تصمیم‌گیری چندشاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه در ایران [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • کارت امتیازی متوازن(BSC) ارزیابی عملکرد شعب یک شرکت بیمه با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تکنیک‌های MADMفازی [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 51-69]
 • کانو ارزیابی کیفیت خدمات بیمۀ عمر در ایران: کاربردی از مدل تلفیقی فازی سروکوال-کانو [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 25-46]
 • کرانۀ ریسک تعیین سرمایۀ بهینه در شرکتهای بیمه بر اساس مدل‌سازی داخلی نسبت توانگری مالی و روش هزینه – فایده [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • کژگزینی تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از مدلهای لوجیت [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 43-64]
 • کژگزینی آیا سیاست‌گذاری باعث کاهش کژگزینی در بیمۀ درمان بنگاه‌های کوچک می‌شود؟ [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 23-41]
 • کژگزینی بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 67-92]
 • کژمنشی تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از مدلهای لوجیت [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 43-64]
 • کسب‌وکارهای خرد جایگاه بیمه‌ در پایداری کسب‌و‌کارهای خرد: شواهدی تجربی از کسب و‌کارهای کوچک ایجادشده توسط صندوق مهر امام رضا (ع) [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 57-78]
 • کشش درآمدی تقاضا برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • کشور‌های توسعه‌یافته عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر توسعۀ بیمۀ عمر، مطالعۀ مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته در طول دورۀ 1985-2014: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]
 • کشورهای درحال‌توسعه عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال‌توسعه منتخب [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 61-83]
 • کشورهای عضو اوپک اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • کفایت سرمایه نسبت‌های مالی مؤثر بر سلامت مالی شرکت‌های بیمه در ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 181-201]
 • کفایت سرمایه ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 235-264]
 • کلوپهای بیمه حمایت و غرامت بررسی حقوقی ماهیت، ساختار و نحوۀ شکل‌گیری کلوپهای بیمۀ حمایت و غرامت در عرصۀ داخلی و بین‌المللی [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 85-103]
 • کنترل راهبردی الگویی برای کنترل راهبردی در شرایط گسست محیطی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 53-78]
 • کنترل فساد اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعۀ مالی بازار بیمۀ عمر [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 81-101]
 • کنوانسیون مسئولیت مدنی بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی‌های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 269-303]
 • کیفیت خدمات طراحی الگوی وفاداری مشتریان بیمه اتومبیل شرکت‎های بیمه با تأکید بر نقش پیوندهای بازاریابی رابطه‏مند [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 67-88]
 • کیفیت خدمات ارزیابی کیفیت خدمات بیمۀ عمر در ایران: کاربردی از مدل تلفیقی فازی سروکوال-کانو [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 25-46]
 • کیفیت خدمات تأثیر کیفیت خدمات بیمه‌ای بر قصد خرید بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری با نقش میانجی تجربیات خریدهای پیشین در یک شرکت بیمه‌ای [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 72-87]
 • کیفیت درک‌شده از نام‌ونشان تجاری عوامل مؤثر بر ارزش ویژه نام‌ونشان تجاری از منظر مشتریان [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 97-120]
 • کیفیت رابطه طراحی الگوی وفاداری مشتریان بیمه اتومبیل شرکت‎های بیمه با تأکید بر نقش پیوندهای بازاریابی رابطه‏مند [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 67-88]

گ

 • گرایش بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • گرایش کارآفرینانه اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 71-95]
 • گسترش عملکرد کیفیت فازی طراحی خدمت بیمۀ تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ریسک شرکتهای بیمه در ارائۀ این خدمت [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 21-42]
 • گسست محیطی الگویی برای کنترل راهبردی در شرایط گسست محیطی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 53-78]
 • گشتاورهای تعمیم‌یافته عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر توسعۀ بیمۀ عمر، مطالعۀ مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته در طول دورۀ 1985-2014: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]
 • گشتاورهای تعمیم‌یافته عوامل مؤثر ‌‌در‌ توسعۀ مالی با تأکید ‌‌بر ‌‌بیمه‌های زندگی (مطالعۀ تطبیقی ‌ایران ‌و کشورهای توسعه‌یافته) [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 9-45]

م

 • مأموریت سازمانی خوشه‌بندی و بررسی تطبیقی سند چشم‌انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف شرکتهای بیمۀ بین‌المللی و داخلی با رویکرد متن‌کاوی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • مؤسسات متقابل بررسی حقوقی ماهیت، ساختار و نحوۀ شکل‌گیری کلوپهای بیمۀ حمایت و غرامت در عرصۀ داخلی و بین‌المللی [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 85-103]
 • ماتریسswot راهبردهایی برای توسعۀ بیمۀ مسئولیت حرفه‌ای حسابداران رسمی در ایران [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 155-187]
 • مادۀ 36 قانون بیمه تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316 [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 189-219]
 • مازاد بیمه تکافل بررسی مبانی حقوقی بازتوزیع مازاد بیمۀ تکافل [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 107-126]
 • ماشین بردار پشتیبان بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمۀ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمۀ شخص ثالث -خسارات بدنی) [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 23-42]
 • ماشین بردار پشتیبان کاربرد داده‌کاوی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای بررسی تاثیر ویژگی‌های خودرو در پیش‌بینی ریسک خسارت مالی در رشته بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 33-66]
 • ماکیاول‌گرایی بررسی نقش تعدیل‌گری ماکیاول‌گرایی بر رابطۀ بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • مالکیت بانکی اثر مالکیت بانکی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌ [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 27-50]
 • مالکیت‌فی‌الذمه مطالبه دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مقصر از محل بیمه‌نامه شخص ثالث [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 113-135]
 • ماه حرام نقد فرا تقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلّظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 185-208]
 • ماهیت بیمة‌ اشخاص بیمه‌ دیه در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 121-143]
 • ماهیت بیمة مسئولیت بیمه‌ دیه در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 121-143]
 • مبانی و اصول حقوق بیمه تأثیر اصول و قواعد حقوق بیمه برای اثبات مسئولیت مدنی در قبال بلایای طبیعی [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 79-97]
 • مبنا تعهد افشای پیش قراردادی بیمه‌گذار در حقوق ایران و انگلیس [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • مبنای مسئولیت مدنی مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 181-207]
 • متغیرهای تصادفی فازی قیمت‎گذاری مستمری‎های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 33-60]
 • متغیرهای مالی رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکت های بیمه [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 23-42]
 • متن‌کاوی خوشه‌بندی و بررسی تطبیقی سند چشم‌انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف شرکتهای بیمۀ بین‌المللی و داخلی با رویکرد متن‌کاوی [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • محصولات شرکتهای بیمه ارزیابی روند کارایی محصولات شرکتهای بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (مورد مطالعه: رشته‌های بیمۀ آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 1-20]
 • مخارج سلامت اثر شوک های سلامت بر مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 9-41]
 • مخاطرات امنیت اطلاعات و ارتباطات بیمۀ مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 65-84]
 • مخاطرات مجازی بیمۀ مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 65-84]
 • مخاطره‌ اخلاقی مطالعه‌ تطبیقی ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه در حقوق ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 75-101]
 • مخاطره‌های اخلاقی‌ اثر پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش‌سوزی بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی یک شرکت بیمه) [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 33-52]
 • مخاطرۀ اخلاقی تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 109-130]
 • مخاطرۀ اخلاقی بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمۀ عمر [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 107-128]
 • مخاطرۀ اخلاقی بررسی نقش تعدیل‌گری ماکیاول‌گرایی بر رابطۀ بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • مخاطرۀ بیمۀ غیرزندگی‏ پیش‌بینی مخاطره‌های بیمۀ غیرزندگی با استفاده از مدل ذخیره‌سازی زیان جمعی [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 59-80]
 • مدل ARDL-GARCH ارائه روشی جدید برای محاسبۀ ضریب‌ریسک بازار مدل توانگری مالی صنعت بیمۀ ایران: رویکرد ARDL-GARCH [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 9-37]
 • مدل CIPP بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن‌خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 35-60]
 • مدل EGARCH محاسبه ضرایب ریسک دارایی در توانگری مالی مؤسسات بیمه با استفاده از ارزش در معرض خطر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 127-154]
 • مدل GJR-GARCH تحلیل رابطۀ بین شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور با شاخص قیمت سایر صنایع در بورس (رویکرد CCC-GARCH و GJR-GARCH) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • مدل RFM طراحی و پیاده‌سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع با استفاده از رویکرد ارزش مشتری در صنعت بیمۀ ایران [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 21-40]
 • مدل VAR عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • مدل استاندارد مهارت نیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی کارکنان یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشی آنها براساس مدل استاندارد مهارت [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 51-69]
 • مدل بلوغ گارتنر ارزیابی سطح بلوغ الکترونیکی در صنعت بیمه (مطالعة مقایسه‌ای نمایندگی‌های بیمة بورسی و غیر بورسی در ایران) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 109-130]
 • مدل‌بندی مرگ‌ومیر کاربرد مدل‌های فاز- نوع در مدل‌بندی مرگ‌ومیر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]
 • مدل پارادایمی مدل پارادایمی عوامل مؤثر در بازخرید بیمه‌های عمر در ایران [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 63-95]
 • مدل تحلیل شبکه‌ای فازی مدل شایستگی فروشندگان بیمه برای تحقق مدیریت مبتنی بر شایستگی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 95-124]
 • مدل تعالی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی با تأکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 153-179]
 • مدل چهار سطحی تحلیل نهادی ویلیامسون شناسایی نهادها و کسب‌وکارهای پشتیبان مورد نیاز، جهت توسعه بیمه زندگی ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 103-127]
 • مدل دو متغیرة CCC-GARCH تحلیل رابطۀ بین شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور با شاخص قیمت سایر صنایع در بورس (رویکرد CCC-GARCH و GJR-GARCH) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • مدل ذخیره‌سازی زیان جمعی پیش‌بینی مخاطره‌های بیمۀ غیرزندگی با استفاده از مدل ذخیره‌سازی زیان جمعی [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 59-80]
 • مدل رضایت مشتری بررسی و سنجش سطح رضایت‌مندی مشتریان شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ ایران [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 23-44]
 • مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی بررسی اثر رژیم‌های ریسک‌ سیاسی، اقتصادی و مالی در ‏تقاضای ‏بیمه‌های زندگی [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 9-38]
 • مدل رگرسیون لجستیک اثر پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش‌سوزی بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی یک شرکت بیمه) [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 33-52]
 • مدل‌سازی پویا مدل‌سازی پویای وضعیت بیمه‌های عمر در ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 43-64]
 • مدل سرکوال سنجش و ارزیابی رضایت‎مندی مشتریان بیمه‌های زندگی [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 87-119]
 • مدل سنجش رضایت مشتری اروپایی رضایت بیمه‌گذاران از خدمات بیمه شخص ثالث [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 79-104]
 • مدل سه‌شاخگی عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 53-94]
 • مدل شارپ ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 101-123]
 • مدل شارپ بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای با رویکرد شارپ [دوره 31، شماره 3، 1395، صفحه 111-127]
 • مدل کسب‌وکار مقایسۀ مدلهای کسب‌وکار صنعت بیمه براساس آنتولوژی استروالدر (مطالعۀ موردی: شرکتهای بیمۀ ایران و سامان در استان گیلان با رویکرد کمّی) [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 61-79]
 • مدل لوجیت تعمیم‌یافته عوامل مؤثر بر احتمال سطوح متفاوت تقاضای (رضایت از) بیمۀ درمانی (مطالعۀ موردی: شهرهای شیراز و ارسنجان) [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 105-125]
 • مدل لی- کارتر برآورد و پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر در ایران با استفاده از مدل لی-کارتر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 1-25]
 • مدل مارکوف‏ کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 61-84]
 • مدل مارکویتز حد بهینه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه شامل دارایی-های ریسکی و غیرریسکی با استفاده از مدل مارکویتز (مطالعه موردی یک شرکت بیمه‌) [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 1-19]
 • مدل‌مطلوب نگرشی بر ضرورت‌های مقررات‌گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 237-263]
 • مدل معادلات ساختاری رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 33-56]
 • مدل معادلات ساختاری اثر رهبری تحول‌آفرین بر بیگانگی از کار [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 89-112]
 • مدل معادلات ساختاری تأثیر دانش مشتری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت بازاریابی در شرکتهای بیمه [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 49-72]
 • مدل نیم‌مارکوف‏ کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 61-84]
 • مدل‌های تصادفی و روش حل عددی مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 5-6]
 • مدل‌های تصادفی و روش حل عددی مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 47-77]
 • مدلهای گارچ محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 83-102]
 • مدیریت ارتباط با مشتری رضایت بیمه‌گذاران از خدمات بیمه شخص ثالث [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 79-104]
 • مدیریت ارتباط با مشتری مدلی برای شناسایی نمایندگی‌های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم‌شده [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 111-136]
 • مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر دانش مشتری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت بازاریابی در شرکتهای بیمه [دوره 31، شماره 4، 1395، صفحه 49-72]
 • مدیریت تغییر عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 215-240]
 • مدیریت خسارات آسیب‌‌شناسی فرآیند مدیریت خسارات بیمۀ زندگی با استفاده از تکنیک FMEA: مطالعۀ موردی یک شرکت بیمه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 30-51]
 • مدیریت دارایی ها و بدهی ها یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینه سازی سبد دارایی ها در قراردادهای بیمه عمر بر مبنای تعهدات بیمه گر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 55-80]
 • مدیریت دانش رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 129-152]
 • مدیریت دانش اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 125-152]
 • مدیریت دانش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش (مطالعۀ موردی: صنعت بیمۀ ایران) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 85-105]
 • مدیریت دانش مشتری مدلی برای شناسایی نمایندگی‌های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم‌شده [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 111-136]
 • مدیریت ریسک اولویت‌بندی سیستم‌های مختلف نظارت بر توانگری شرکت‌های بیمه با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 1-31]
 • مدیریت ریسک محاسبه ضرایب ریسک دارایی در توانگری مالی مؤسسات بیمه با استفاده از ارزش در معرض خطر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 127-154]
 • مدیریت ریسک بنگاه الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • مدیریت ریسک بنگاه تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک در شرکت‌های بیمه‌ با تمرکز بر بیمه درمان تکمیلی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • مدیریت ریسک بنگاه ارزیابی ریسک و بررسی انطباق با قواعد کسب‌وکار در بیمه با کمک تکنیک فرایندکاوی مطالعه موردی: فرایند خسارت بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • مدیریت ریسک جامع ‌نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک جامع شرکت های بیمه در ایران [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 147-170]
 • مدیریت ریسک مشتری مدلی برای شناسایی نمایندگی‌های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم‌شده [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 111-136]
 • مدیریت مبتنی بر شایستگی مدل شایستگی فروشندگان بیمه برای تحقق مدیریت مبتنی بر شایستگی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 95-124]
 • مدیریت نیروی انسانی الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگیهای فروش بیمه در استان خراسان رضوی [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 21-40]
 • مرتهن بیمة مرهونه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 105-125]
 • مرهونه بیمة مرهونه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 105-125]
 • مرور زمان بررسی مرور زمان در بیمه‌های بازرگانی [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 97-112]
 • مرور زمان تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316 [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 189-219]
 • مرور زمان اعتبارسنجی قاعده مرور زمان در بیمه‌های مربوط به وسایل نقلیه(با بررسی فقهی) [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • مرور زمان قانونی بررسی مرور زمان در بیمه‌های بازرگانی [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 97-112]
 • مرور زمان قراردادی بررسی مرور زمان در بیمه‌های بازرگانی [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 97-112]
 • مرور سیستماتیک مرور نظام‌مند مطالعات آینده پژوهی بیمه های اتومبیل [(مقالات آماده انتشار)]
 • مزیت رقابتی اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 125-152]
 • مزیت رقابتی بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 107-126]
 • مزیت رقابتی تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت‌ بیمه‌ای [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 79-115]
 • مزیت‌های کارکردی برند بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت‌های کارکردی برند و قابلیت اعتبار [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 85-104]
 • مسئولیت مطالبه دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مقصر از محل بیمه‌نامه شخص ثالث [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 113-135]
 • مسئولیت اجتماعی بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت‌های کارکردی برند و قابلیت اعتبار [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 85-104]
 • مسئولیت حقوقی مطالعه تطبیقی ماهیت نفع بیمه‌پذیر در بیمه‌های خسارت در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 195-222]
 • مسئولیت صاحبان کشتی بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی‌های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 269-303]
 • مسئولیت مدنی تأثیر اصول و قواعد حقوق بیمه برای اثبات مسئولیت مدنی در قبال بلایای طبیعی [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 79-97]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی بیمه‌گذار نقض‌کننده حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد بیمه [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 95-120]
 • مسئولیت مدنی نحوۀ رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 77-95]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه در قانون جدید بیمه اجباری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • مسئولیت مطلق مطالعۀ تطبیقی تأثیر فورس‌ماژور در جبران خسارات ناشی از وسایل ‌نقلیه توسط بیمه‌گر و صندوق ‌تأمین ‌خسارت‌های ‌بدنی در قوانین بیمة اجباری [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 129-153]
 • مسبب حادثه مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه در قانون جدید بیمه اجباری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • مستمری عمر قیمت‎گذاری مستمری‎های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 33-60]
 • مشارکت کشاورزان مدل‌سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 155-185]
 • مشتری بخش‌بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی دو مرحله‌ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز) [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • مشتریان بیمه ارائۀ مدلی از عوامل مؤثر در روی‌گردانی مشتریان به روش معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی (FIS) [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 163-195]
 • مشتریان بیمۀ عمر الگوی خوشه‌بندی مشتریان بیمۀ عمر (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 45-64]
 • مضاربه نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 105-122]
 • معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته تجزیه‌وتحلیل اثر لغو انحصار ورود بر کارایی شرکت‌های بیمه ایرانی [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 25-51]
 • معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 53-94]
 • معادن باطنی بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفت و گاز [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 85-106]
 • معادن ظاهری بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفت و گاز [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 85-106]
 • معاوضات بیمه­‌های غیرزندگی ریسک‌های بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی در بازار سرمایه و صنعت بیمه ایران و راهکارهایی جهت پوشش آن‌ها [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 209-240]
 • معیار ارزیابی فرصت شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه پارسیان) [دوره 36، شماره 1، 1400، صفحه 3-57]
 • معیار سطح میانگین پایداری نسبی مقایسه سیستم جدید و قدیم پاداش-جریمه بیمه شخص ثالث ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 9-32]
 • معیار کارایی لویی­مارنتا مقایسه سیستم جدید و قدیم پاداش-جریمه بیمه شخص ثالث ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 9-32]
 • مقررات‌زدایی اثر مقررات‌زدایی صنعت بیمه بر ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه از دیدگاه مدیران و معاونین [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 105-126]
 • مقررات‌گذاری نگرشی بر ضرورت‌های مقررات‌گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 237-263]
 • مقصر مطالبه دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مقصر از محل بیمه‌نامه شخص ثالث [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 113-135]
 • منافع درک‌شده تأثیر وفاداری عاطفی و منافع درک‌شدة مشتریان از طریق نگرش آنان بر قصد استفاده از خدمات ترکیبی بانک و بیمه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 65-84]
 • منحنی‌‌های لورنز بررسی عدالت و سنجش نابرابری‌ها در پرداخت‌های بیمه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 131-162]
 • مهریه بیمة مهریه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 163-188]
 • مهلت های قانونی اعتبارسنجی قاعده مرور زمان در بیمه‌های مربوط به وسایل نقلیه(با بررسی فقهی) [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • موافقتنامه جامع بیمه­ای کاربرد موافقتنامه‌های جامع بیمه‌ای در پوشش ریسک‌های عملیات بالادستی نفت و گاز [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 159-183]
 • موانع رفتاری شناسایی و اولویت‌‌‌بندی موانع پیاده‌سازی نظام بیمۀ سلامت بر اساس نظریۀ سه‌شاخگی (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 105-123]
 • موانع زمینه‌ای شناسایی و اولویت‌‌‌بندی موانع پیاده‌سازی نظام بیمۀ سلامت بر اساس نظریۀ سه‌شاخگی (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 105-123]
 • موانع ساختاری شناسایی و اولویت‌‌‌بندی موانع پیاده‌سازی نظام بیمۀ سلامت بر اساس نظریۀ سه‌شاخگی (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 105-123]
 • میادین و چاه‌های نفت و گاز بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفت و گاز [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 85-106]

ن

 • نارضایتی مشتری بررسی نقش تعدیل‌گری ماکیاول‌گرایی بر رابطۀ بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • نایو بیز و شبکه‌های عصبی کاربرد داده‌کاوی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای بررسی تاثیر ویژگی‌های خودرو در پیش‌بینی ریسک خسارت مالی در رشته بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 33-66]
 • نرخ بهره قیمت‎گذاری مستمری‎های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 33-60]
 • نرخ پس‌انداز عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • نرخ مرگ‌ومیر‏ مقایسه روش تحلیل مجموعه‌ مقادیر تکین در پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر با روش‌هایی از خانواده لی-کارتر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 23-51]
 • نرخ مرگ‌ومیر ویژه سنی برآورد و پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر در ایران با استفاده از مدل لی-کارتر [دوره 28، شماره 4، 1392، صفحه 1-25]
 • نسبت بدهی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با تأکید بر سیاست تقسیم سود و جریانات نقدی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 209-230]
 • نسبت پزشک به جمعیت فرضیه تقاضای القایی پزشکان در ایران: تاثیر تراکم پزشکان بر هزینه درمان [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 1-19]
 • نسبت ترکیبی رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکت های بیمه [دوره 32، شماره 1، 1396، صفحه 23-42]
 • نسبت‌های مالی نسبت‌های مالی مؤثر بر سلامت مالی شرکت‌های بیمه در ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 181-201]
 • نسبت‌های مالی رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه براساس نسبت‌‌ها و متغیرهای مالی بااستفاده از روش‌های‌‌ تصمیم‌گیری ‌‌چندشاخصه (MADM) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 85-108]
 • نظارت ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 235-264]
 • نظارت مالی اولویت‌بندی سیستم‌های مختلف نظارت بر توانگری شرکت‌های بیمه با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 1-31]
 • نظام استنتاج فازی ارائۀ مدلی از عوامل مؤثر در روی‌گردانی مشتریان به روش معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی (FIS) [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 163-195]
 • نظام بیمۀ سلامت شناسایی و اولویت‌‌‌بندی موانع پیاده‌سازی نظام بیمۀ سلامت بر اساس نظریۀ سه‌شاخگی (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 105-123]
 • نظریة داده ‌بنیاد مدل پارادایمی عوامل مؤثر در بازخرید بیمه‌های عمر در ایران [دوره 34، شماره 3، 1398، صفحه 63-95]
 • نظریه‌ باورمندی باورمندی بیزی و بولمان در توزیع‌های آمیخته [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 19-36]
 • نظریه باورمندی تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 1-31]
 • نظریه خطر مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 181-207]
 • نظریه داده‌بنیاد دیالکتیک تردید و اعتماد در رفتار خرید بیمه‌زندگی «تحقیقی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد» [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 43-88]
 • نظریه داده بنیاد تدوین و ارائه الگوی برند کارفرما در شرکت‌های بیمه [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 157-184]
 • نظریۀ ارزش فرین محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 83-102]
 • نظریۀ بازی مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 21-39]
 • نظریۀ زمینه‌ای تأملی بر عوامل مؤثر بر ایجاد رضایت یا نارضایتی در مشتریان حقیقی بیمه‌های اتومبیل: موردی از کاربرد روش تداعی [دوره 32، شماره 2، 1396، صفحه 61-84]
 • نظریۀ فازی ارزیابی کیفیت خدمات بیمۀ عمر در ایران: کاربردی از مدل تلفیقی فازی سروکوال-کانو [دوره 31، شماره 1، 1395، صفحه 25-46]
 • نظریۀ مبنایی طراحی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی: رویکرد نظریۀ مبنایی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 63-79]
 • نظریۀ مطلوبیت انتظاری تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری) [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 105-127]
 • نظم عمومی تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 109-130]
 • نظم عمومی بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمۀ عمر [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 107-128]
 • نفت‌وگاز کاربرد موافقتنامه‌های جامع بیمه‌ای در پوشش ریسک‌های عملیات بالادستی نفت و گاز [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 159-183]
 • نفع بیمه‌پذیر مطالعه تطبیقی ماهیت نفع بیمه‌پذیر در بیمه‌های خسارت در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 195-222]
 • نفع قابل بیمه مطالعه‌ تطبیقی ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه در حقوق ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 75-101]
 • نفع قابل بیمه بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمۀ عمر [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 107-128]
 • نقاط بالقوه شکست طراحی خدمت بیمۀ تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ریسک شرکتهای بیمه در ارائۀ این خدمت [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 21-42]
 • نقد فراتقنینی نقد فرا تقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلّظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 185-208]
 • نقدینگی ‌اثرات ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 91-124]
 • نقض بیمۀ مالکیت فکری: گذار از بیمه‌نامه‌های عام و سنتی به بیمه‌نامه‌های خاص و نوین [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 97-118]
 • نقض تعهد افشای پیش قراردادی بیمه‌گذار در حقوق ایران و انگلیس [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • نگاشت‌شناختی فازی بررسی پایداری طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی با استفاده از رویکرد تلفیقی نگاشت‌شناختی فازی و پویایی سیستمی [دوره 33، شماره 3، 1397، صفحه 81-104]
 • نگرش تأثیر وفاداری عاطفی و منافع درک‌شدة مشتریان از طریق نگرش آنان بر قصد استفاده از خدمات ترکیبی بانک و بیمه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 65-84]
 • نمایندگی بیمه رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان‌سازمانی با عملکرد سازمانی (شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای) [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 163-182]
 • نهاد شناسایی نهادها و کسب‌وکارهای پشتیبان مورد نیاز، جهت توسعه بیمه زندگی ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 103-127]
 • نوآوری اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 71-95]
 • نوآوری گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 43-63]
 • نوآوری شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز در صنعت بیمه (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای ) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]
 • نوآوری اداری و مزیت رقابتی رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 1-34]
 • نوآوری ارزش بررسی استراتژی‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 187-214]
 • نوآوری باز شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز در صنعت بیمه (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای ) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]
 • نوآوری در محصول رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 1-34]
 • نوآوری سازمانی رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران [دوره 28، شماره 1، 1392، صفحه 33-56]
 • نوآوری سازمانی رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 1-34]
 • نوآوری فرایندی رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 1-34]
 • نیات رفتاری ارائۀ مدلی از عوامل مؤثر در روی‌گردانی مشتریان به روش معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی (FIS) [دوره 34، شماره ۴، 1398، صفحه 163-195]
 • نیازسنجی تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت‌ بیمه و ارائه الگوی مناسب [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 121-145]
 • نیازسنجی آموزشی نیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی کارکنان یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشی آنها براساس مدل استاندارد مهارت [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 51-69]
 • نیروهای رقابتی اثر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران: نقش استراتژی‌های ترکیبی رقابتی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 211-234]
 • نیروی مرگ‌و‌میر‏ کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 61-84]

و

 • واحدهای تصمیم‌گیرنده ارزیابی روند کارایی محصولات شرکتهای بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (مورد مطالعه: رشته‌های بیمۀ آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی [دوره 33، شماره 4، 1397، صفحه 1-20]
 • واگرایی کولبک -لیب‌لر مدل‌بندی توأم استوار داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق رشته‌های بیمۀ بدنه و بیمۀ شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمۀ ایرانی: یک روش بیزی [دوره 33، شماره 1، 1397، صفحه 85-107]
 • وب‌سایت شرکت‌های بیمه تأثیر اعتماد آنلاین بر استفاده بیمه‌گذاران از خدمات [دوره 27، شماره 4، 1391، صفحه 25-50]
 • ودیعه نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 105-122]
 • ورشکستگی نسبت‌های مالی مؤثر بر سلامت مالی شرکت‌های بیمه در ایران [دوره 28، شماره 2، 1392، صفحه 181-201]
 • ورشکستگی محاسبۀ احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه با استفاده از تقریب تیمز [دوره 31، شماره 2، 1395، صفحه 41-56]
 • وسیله نقلیه مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 181-207]
 • وسیلۀ نقلیه مهم‌ترین نوآوریهای قانون «بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ سال 1395» [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 103-122]
 • وفاداری طراحی الگوی وفاداری مشتریان بیمه اتومبیل شرکت‎های بیمه با تأکید بر نقش پیوندهای بازاریابی رابطه‏مند [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 67-88]
 • وفاداری تأثیر وفاداری عاطفی و منافع درک‌شدة مشتریان از طریق نگرش آنان بر قصد استفاده از خدمات ترکیبی بانک و بیمه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 65-84]
 • وفاداری به نام‌ونشان تجاری عوامل مؤثر بر ارزش ویژه نام‌ونشان تجاری از منظر مشتریان [دوره 27، شماره 3، 1391، صفحه 97-120]
 • وفاداری مشتری رابطه رفتار اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری بیمه‌‌گذاران در بیمه‌های عمر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 127-151]
 • وفاداری مشتریان بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت‌های کارکردی برند و قابلیت اعتبار [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 85-104]
 • وفاداری نسبت به نام تجاری بهبود وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه‌مند استراتژیک (مطالعه موردی : شرکت‌های بیمه‌ وابسته به بانک‌ها) [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 153-176]
 • وکالت نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 105-122]
 • ولکار تحلیل حقوقی بیمه‌‌نامه‌‌‌ ولکار [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 233-267]

ه

 • هزینه- فایده تعیین سرمایۀ بهینه در شرکتهای بیمه بر اساس مدل‌سازی داخلی نسبت توانگری مالی و روش هزینه – فایده [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • هزینه‌های درمانی بررسی عوامل دینامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمه‌شده با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها (مطالعۀ موردی: بیمۀ تأمین اجتماعی) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 21-42]
 • هزینۀ بهداشت و درمان خانوار فرضیه تقاضای القایی پزشکان در ایران: تاثیر تراکم پزشکان بر هزینه درمان [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 1-19]
 • هم‌افزایی شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های اتحاد بانکها و بیمه‌ها در شکل‌گیری «بانک- بیمه» [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • هم انباشتگی رابطه میان مخارج بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 28، شماره 3، 1392، صفحه 147-170]
 • هوش‌تجاری امکان‌سنجی پیاده‌سازی هوش‌تجاری در صنعت بیمه [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 165-187]
 • هوش سازمانی تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندۀ خودتوسعه‌ای کارکنان شرکت بیمۀ پارسیان [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 63-82]
 • هوش کسب‌و‌کار امکان‌سنجی پیاده‌سازی هوش‌تجاری در صنعت بیمه [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 165-187]
 • هوش مصنوعی رفتار مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه بورسی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]
 • هوشمندی کسب‌وکار شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش (مطالعۀ موردی: صنعت بیمۀ ایران) [دوره 33، شماره 2، 1397، صفحه 85-105]
 • هیئت مفهوم و ماهیت شیوه‌های حل اختلاف موضوع قانون بیمۀ اجباری (20/2/1395) [دوره 32، شماره 4، 1396، صفحه 85-104]

ی

 • یادگیری سازمانی رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان‌سازمانی با عملکرد سازمانی (شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای) [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 163-182]
 • یادگیری سازمانی اثر مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان یک شرکت بیمه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 95-124]
 • یادگیری سازمانی تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندۀ خودتوسعه‌ای کارکنان شرکت بیمۀ پارسیان [دوره 32، شماره 3، 1396، صفحه 63-82]