دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 130، تابستان 1397 
3. الگوی خوشه‌بندی مشتریان بیمۀ عمر (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای)

صفحه 45-64

مریم باش افشار؛ مسعود سعیدپناه؛ فرشید تیره عیدوزهی


6. بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمۀ عمر

صفحه 107-128

محمدجواد محمدی؛ نوید برومند؛ سیدعلیرضا شکوهیان