دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 129، خرداد 1397، صفحه 1-153 

مقاله علمی - پژوهشی

1. الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه

صفحه 1-22

علی دهقانی؛ بهنام شهریار