دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 132، زمستان 1397، صفحه 1-120 
3. مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی

صفحه 5-6

نصرالله محمودپور؛ عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی؛ میثم امیری


5. طراحی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی: رویکرد نظریۀ مبنایی

صفحه 63-79

شهرام کریم‌نژاد؛ رضا نجف بیگی؛ کرم‌اله دانشفرد؛ اکبر عالم تبریز