دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 131، پاییز 1397، صفحه 1-149 

مقاله علمی - پژوهشی

1. اثر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعۀ بیمۀ زندگی ایران: رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم

صفحه 1-22

علی رضازاده؛ توحید شکری؛ مهسا ایمان زاده؛ صابر خداوردیزاده


2. بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی صنعت بیمۀ‎ ایران

صفحه 23-40

میثم کاویانی؛ محسن حمیدیان؛ سارا بوستانی


3. بررسی نقش تعدیل‌گری ماکیاول‌گرایی بر رابطۀ بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه

صفحه 41-58

محسن اکبری؛ محمد رحیم رمضانیان؛ معصومه قاسمی شمس؛ حمیدرضا رسولی