دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 112، زمستان 1392، صفحه 1-234 

مقاله علمی - پژوهشی

1. برآورد و پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر در ایران با استفاده از مدل لی-کارتر

صفحه 1-25

اکبر کمیجانی؛ مجید کوششی؛ لیلی نیاکان


4. اثر ارزش ویژه نام و نشان تجاری شرکت‌های بیمه بر واکنش بیمه‌گذاران

صفحه 81-104

محمد‌رضا عباسی؛ علی‌رضا ابراهیم‌پور؛ محمد عاملی


8. طراحی الگوی ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر

صفحه 179-200

جهانگیر یدالهی فارسی؛ علی‌رضا دقیقی اصلی؛ ولی‌اله نظمی شرامین