دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 112، دی 1392، صفحه 1-234 

مقاله علمی - پژوهشی

برآورد و پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر در ایران با استفاده از مدل لی-کارتر

صفحه 1-25

اکبر کمیجانی؛ مجید کوششی؛ لیلی نیاکان


طراحی الگوی ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر

صفحه 179-200

جهانگیر یدالهی فارسی؛ علی‌رضا دقیقی اصلی؛ ولی‌اله نظمی شرامین