دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 128، زمستان 1396 

مقاله علمی - پژوهشی

1. فرضیه تقاضای القایی پزشکان در ایران: تاثیر تراکم پزشکان بر هزینه درمان

صفحه 1-19

سجاد درزی رامندی؛ روح اله شهنازی؛ مینا ابوترابی؛ لیلی نیاکان؛ زهرا کاوسی