دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 127، آذر 1396، صفحه 1-145