دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 126، شهریور 1396، صفحه 1-149 
2. الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگیهای فروش بیمه در استان خراسان رضوی

صفحه 21-40

سعید مسکین نواز؛ محمود قربانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ حسینعلی نیرومند


3. اثر بیمۀ ‌صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب

صفحه 41-60

سعید راسخی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ رزا عالمیان


5. بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفت و گاز

صفحه 85-106

مهدی صادقی شاهدانی؛ محمد مهدی عسگری؛ مقصود ایمانی؛ امیر ملکی نژاد


6. بررسی مبانی حقوقی بازتوزیع مازاد بیمۀ تکافل

صفحه 107-126

عباس جلیلی؛ حجت الله عبدالملکی؛ حسن معظمی