دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 125، بهار 1396، صفحه 1-148 
2. رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکت های بیمه

صفحه 23-42

علی مطیعی؛ علی اسماعیل زاده؛ آزیتا جهانشاد


4. بیمۀ مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی

صفحه 65-84

مصطفی السان؛ رضا کلانتری؛ سیدهادی سجادی


6. بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان

صفحه 107-126

مهدی دهقانی سلطانی؛ اردشیر شیری؛ حسین فارسی زاده؛ داراب طیبی؛ فرشته فلاحی