فصلنامه علمی
مقاله علمی
عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران

ابراهیم عباسی؛ سمانه درخشیده

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 1-24

چکیده
  بیمه از ابزارهای مهم و اساسی در دنیای متمدن امروزی است که نقش بسزایی در کاهش ریسک و تأمین امنیت مالی و ذهنی و درنهایت ایجاد بسترهای لازم برای توسعة اقتصادی کشور دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران، طی سال‌های (1388 - 1358) است. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران تابعی از درآمد سرانة واقعی، نرخ پس انداز، ...  بیشتر

مقاله علمی
تأثیر اعتماد آنلاین بر استفاده بیمه‌گذاران از خدمات

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ سیده ایما اخوی‌راد

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 25-50

چکیده
  کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به‌منظور تولید و توزیع خدمات بیمه‌ای، به بیمة الکترونیکی تعبیر می‌شود که نه تنها برقراری آن باعث کسب مزیت رقابتی برای شرکت‌های بیمه می‌شود، بلکه استفاده از آن این امکان را برای شرکت‌ها به‌وجودمی‌آورد که با برقراری ارتباط با تعداد بیشتری از افراد از طریق وب‌سایت، بتوانند مشتریان ...  بیشتر

مقاله علمی
نیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی کارکنان یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشی آنها براساس مدل استاندارد مهارت

کورش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی؛ هومن دوستی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 51-69

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی یک شرکت بیمه در سه حیطة استاندارد شغلی، توانمندسازی و حل مسئله با استفاده از مدل نیازسنجی استاندارد مهارت اجرا گردیده است. جامعة آماری، شامل کلیة شاغلین در شرکت بیمه مورد بررسی در سال 1389 است. نمونة آماری برابر با 210 نفر از شاغلین است. پرسش‌نامه‌های استاندارد مهارت، ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی اثربخشی روش های فروش بیمه عمر

هاشم آقازاده؛ غلام‌رضا جندقی؛ مریم خلیل

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 71-95

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی روش های فروش بیمة عمر می‌پردازد. فروشندگان به منظور فروش خدمات بیمه، نیازمند تجهیز به روش ها و تکنیک های اثربخش هستند. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر، نخست شناسایی روش های فروش و شاخص-هایی به‌منظور سنجش اثربخشی آنها و سپس ارزیابی اثربخشی روش های فروش و رتبه بندی آنهاست. به‌منظور دستیابی به اهداف مذکور فرضیات ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی مرور زمان در بیمه‌های بازرگانی

جعفر معزی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 97-112

چکیده
  نقش بیمه‌های بازرگانی در پوشش خسارت‌هایی که در اثر خطرهای گوناگون به جوامع بشری وارد می‌شود، غیرقابل انکار است. از زمانی که انسان با خطر روبرو شده، دائم به دنبال راه‌حلی بوده که از وقوع خطرها پیشگیری کند یا اینکه راهی پیدا کند که خسارت‌های ناشی از آن جبران شود. یکی از راه‌های جبران خسارت، بیمه ‌کردن اموال و مسئولیت‌های حقوقی و ...  بیشتر

مقاله علمی
رفتار تغییر برند در شرکت‌های بیمه با رویکرد روان‌شناسی مصرف‌کننده

حمیدرضا سعیدنیا؛ سعید صحت؛ مژده چرخیان

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 113-137

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر خصوصیات شخصیت مصرف‌کننده و روابط درک‌شده توسط وی بر روی تمایل به تغییر برند، با درنظرگرفتن نقش تعدیل‌گر شدتِ ضعف خدمات در بازار بیمه است. بدین‌منظور از جامعة آماری بیمه‌گذاران بیمه مسئولیت نمایندگی‌ها و شعب بیمه «الف»، «ب» و «ج» در شهر تهران در سال 1389 استفاده شد و به روش طبقه‌ای ...  بیشتر