دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 107، آذر 1391 
4. اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران

صفحه 71-95

محمدحسن مبارکی؛ محمدرضا زالی؛ سلیمه عبدالوهاب؛ حسین مقیمی اسفندآبادی