دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 122، شهریور 1395، صفحه 1-150 

مقاله علمی - پژوهشی

1. آثار توسعه‌ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی

صفحه 1-19

هدی زبیری؛ محمود متوسلی؛ مهدی احراری


2. مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه

صفحه 21-39

سید امیررضا ابطحی؛ یعقوب رشنوادی؛ عاطفه رضامند چالشتری


5. مطالعۀ موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه‌آمیز (تحلیل سناریو)

صفحه 81-103

محمد مهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سیدعلی حسینی؛ سجاد سیفلو


6. تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری)

صفحه 105-127

جعفر عبادی؛ غدیر مهدوی کلیشمی؛ مجتبی حائری