دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 145، خرداد 1401 

مقاله علمی - پژوهشی

تأملی بر روش نسبت‌خسارت برای محاسبه ذخایر خسارت‌های بیمه شخص ثالث اتومبیل

صفحه 9-42

فاطمه عطاطلب؛ امیر تیمور پاینده نجف آبادی