دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 120، زمستان 1394، صفحه 1-149 
6. بیمة مرهونه

صفحه 105-125

میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی‌نیا