دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 118، تابستان 1394 

مقاله علمی - پژوهشی

1. رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه

صفحه 1-34

سعید صحت؛ نادر مظلومی؛ حمید فخیمی محمد‌پور


7. بیمة مهریه

صفحه 163-188

علی اصغر حاتمی؛ هاجر یاسینی‌نیا


8. تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316

صفحه 189-219

سید محمدحسن ملائکه‌پور شوشتری؛ ناهید بنی‌رشید