دوره و شماره: دوره 36، شماره 4 - شماره پیاپی 144، دی 1400، صفحه 9-190 

مقاله علمی - پژوهشی

1. بررسی تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه با تأکید بر شاخص های سلامت مالی و نوسان‌پذیری سود

صفحه 9-44

غلامرضا سلیمانی امیری؛ فاطمه حامدی؛ اسماعیل فرزانه کارگر


4. طراحی الگوی پذیرش فناوری بیمه (اینشورتک) با روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری

صفحه 101-134

علی پارسامنش؛ هرمز مهرانی؛ شادان وهاب زاده منشی؛ نرگس حسنمرادی