دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 143، پاییز 1400 

مقاله علمی - پژوهشی

1. ‌تأثیر توسعۀ بیمه‌های زندگی بر شاخص‌های خوشبختی در کشورهای منتخب

صفحه 9-41

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ علی مرادی؛ مریم سادات سیدرضائی


3. کشف مشتریان سودآور با رویکرد داده‌محور

صفحه 85-112

مریم نژادافراسیابی؛ اکبر اصفهانی پور؛ علی محمد کیمیاگری


مقاله علمی - ترویجی

7. ‌مرور نظام‌مند مطالعات آینده‌پژوهی بیمه‌های اتومبیل

صفحه 209-240

سعید جعفری نیا؛ مریم سلماسی؛ حمزه خواستار؛ لیلی نیاکان