دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 142، تابستان 1400 

مقاله علمی - پژوهشی

1. ‌نحوه اثرگذاری تخفیف‌ها بر ترکیب پرتفوی ریسک رشته بیمه شخص ثالث

صفحه 9-36

مهناز منطقی پور؛ محبوبه اعلائی


4. ‌طراحی الگوی رفتارهای انحرافی مثبت کارکنان در صنعت بیمه ایران

صفحه 101-132

حسن رنگریز؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ صالح شیری