دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 113، خرداد 1393، صفحه 1-253 
3. الگویی برای کنترل راهبردی در شرایط گسست محیطی

صفحه 53-78

حسین رحمان سرشت؛ محبوبه حبیبی بدرآبادی