دوره و شماره: دوره 29، شماره 3 - شماره پیاپی 115، پاییز 1393، صفحه 1-150 

مقاله علمی - پژوهشی

1. اثر آزادسازی نظام تعرفه بر کارایی شرکت‌های بیمه

صفحه 1-26

امیرعباس نجفی؛ الهام فرخ‌نژاد؛ حمیدرضا نورعلی‌‌زاده


5. مدل شایستگی فروشندگان بیمه برای تحقق مدیریت مبتنی بر شایستگی

صفحه 95-124

خدایار ابیلی؛ زهرا نیکخواه فرخانی؛ منیره صالح‌نیا