دوره و شماره: دوره 35، شماره 3 - شماره پیاپی 139، پاییز 1399 

مقاله علمی - پژوهشی

1. مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد"

صفحه 9-36

محمد رضایی؛ فریدون رهنما رودپشتی؛ حمید رضا سعید نیا؛ زهرا علی پور درویش


2. تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب

صفحه 37-65

ابوالفضل شاه آبادی؛ فاطمه مهدی پور؛ علی مرادی


3. بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران

صفحه 67-92

الهام نوبهار؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ ربابه بهلولی


6. تدوین و ارائه الگوی برند کارفرما در شرکت‌های بیمه

صفحه 157-184

منیژه یادگاری؛ تورج مجیبی؛ نیلوفر ایمان خان؛ سید علی مهدی زاده اشرفی


مقاله علمی - ترویجی

8. ریسک‌های بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی در بازار سرمایه و صنعت بیمه ایران و راهکارهایی جهت پوشش آن‌ها

صفحه 209-240

سید محمدجواد میرطاهر؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ سیدعباس موسویان