دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 137، بهار 1399 

مقاله علمی - پژوهشی

1. مقایسه سیستم جدید و قدیم پاداش-جریمه بیمه شخص ثالث ایران

صفحه 9-32

امیر تیمور پاینده نجف آبادی؛ منصوره ساکی زاده


4. رفتار مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه بورسی

صفحه 103-129

سیده فاطمه شاه بازاده زعفرانی؛ ابراهیم عباسی؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین


5. تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک در شرکت‌های بیمه‌ با تمرکز بر بیمه درمان تکمیلی

صفحه 129-159

محبوبه اعلایی؛ محمد مهدی عزیزی امیری؛ فرامرز خلیقی؛ مریم السادات عسکری


7. بیمه مالکیت

صفحه 185-214

عبداله رجبی؛ وحید میرنژاد


8. شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در فرآیند کیفری

صفحه 215-242

حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی