دوره و شماره: دوره 34، شماره ۴ - شماره پیاپی 136، زمستان 1398 

مقاله علمی - پژوهشی

1. عوامل مؤثر ‌‌در‌ توسعۀ مالی با تأکید ‌‌بر ‌‌بیمه‌های زندگی (مطالعۀ تطبیقی ‌ایران ‌و کشورهای توسعه‌یافته)

صفحه 9-45

سعید اسدی قراگوز؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ غدیر مهدوی؛ مرجان دامن کشیده


2. مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی

صفحه 47-77

نصرالله محمودپور؛ عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی؛ میثم امیری


3. تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت‌ بیمه‌ای

صفحه 79-115

حاجیه رجبی فرجاد؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ محسن ثابت


مقاله علمی - ترویجی

7. ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه

صفحه 235-264

فاطمه عطاطلب؛ لیلی نیاکان