دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 135، پاییز 1398 
3. مدل پارادایمی عوامل مؤثر در بازخرید بیمه‌های عمر در ایران

صفحه 63-95

اباذر حلم زاده؛ کریم حمدی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی