سنجش ریسک تمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

ریسک تمرکز مؤسسات بیمه، نوع خاصی از ریسک بازار است که مؤسسه بیمه یا صنعت بیمه به دلیل تمرکز بر یک رشته فعالیت یا یک منطقه جغرافیایی با آن مواجه می‌شود. در این مقاله شاخص ریسک تمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه کشور طی سا‌‌‌ل‌های 1357 تا 1392، با داده‌های ضریب خسارت و با استفاده از شاخص‌های تمرکز هرفیندال-هیرشمن، آنتروپی تایل، هانا-کی، هال-تایدمن و ضریب جینی محاسبه شده است. آزمون علیت گرنجری، فرضیه وجود رابطه معنی‌دار بین سری‌های زمانی ضریب خسارت و شاخص‌های ریسک تمرکز برآوردشده طی دوره را تأیید می‌کند؛ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اندازه تمرکز صنعت بیمه در رشته فعالیت‌های مختلف بر ضریب خسارت پرداختی صنعت بیمه مؤثر است. بنابراین صنعت بیمه یا مؤسسات بیمه می‌توانند بر اساس نتایج حاصل و با تخصیص مجدد منابع در رشته فعالیت‌‌های مختلف و مناطق جغرافیایی کشور، ضریب خسارت پرداختی خود را تا سطح معقولی کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of Concentration Risks of Insurance Industry in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nabi Shahiki Tash 1
  • Mohammad Mirbagherijam 2