اولویت‌بندی شاخصهای عملکردی یک شرکت بیمه‌ای با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیارۀ خاکستری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار(نویسندۀ مسئول)

2 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب

10.22056/jir.2019.119226.2254

چکیده

بهره‌گیری از روشهای بهبود، ارزیابی، اولویت‌بندی و کنترل عملکرد، سازمان را در شناخت میزان حصول به اهداف یاری می‌رسانند. در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه با بررسی نوشتگان و پیشینۀ پژوهش، معیارهای مؤثر بر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 18 معیار مهم غربال و با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیارۀ خاکستری به اولویت‌بندی شاخصهای عملکردی یک شرکت بیمه‌ای پرداخته‌ شده است. این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است و شاخصها با روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی رتبه‌بندی شده‌اند. بر اساس نتایج، مقدار میانگین نظرات خبرگان به روش دلفی فازی برای 18 شاخص از 23 شاخص پیشنهادی بالای 7 محاسبه شده، بنابراین می‌توان گفت 18 شاخص مورد تأیید است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که ریسک سرمایه‌گذاری مهم‌ترین عامل در ارزیابی عملکرد است و باید در ارزیابی بیشترین وزن را دارا باشد. به ‌طور نسبی، ریسک سرمایه‌گذاری، هزینۀ تبلیغات و بازاریابی، و استفاده از فناوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه به‌ترتیب تأثیرگذارترین عاملها در معیارهای مالی، مشتری، و فرایندهای داخلی و خدمات در ارزیابی عملکرد شرکت بیمه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Performance Indicators of an Insurance Company Using the Grey Multi-Criteria Decision Making Method

نویسندگان [English]

  • HADI REZGHISHIRSAVAR 1
  • mahdiyeh vali 2
1 Assistance professor of Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, GARMSAR Branch, SEMNAN, (Corresponding Author)
2 Master of Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, West Tehran Branch
چکیده [English]

Utilizing the methods of improvement, evaluation, prioritization and performance control, helps the organization to understand the level of achievement of goals. In this study, we have evaluated the performance of insurance companies by reviewing the literature and research history, identifying effective performance measures and then according to the expert opinions, 18 important criteria are selected. Then, using the grey scale decision making method, we prioritized the performance indicators of a company. This research is a descriptive-survey research in terms of the nature and method of the research and the indicators are ranked by fuzzy hierarchy analysis method. According to the results, the average of experts' opinions in the fuzzy Delphi method is 7 for 18 out of 23 proposed indicators which mean that 18 indicators are approved. In addition, the results show that investment risk is the most important factor in performance appraisal and must have the highest weight in the assessment. Investment risk, advertising and marketing expenses and using information technology are the most influential factor within financial, consumer affairs and internal processes and services criteria respectively, for insurance companies’ performance assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • Functional Indicators
  • Grayscale Decision Making