تعیین سرمایۀ بهینه در شرکتهای بیمه بر اساس مدل‌سازی داخلی نسبت توانگری مالی و روش هزینه – فایده

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسندۀ مسئول)

10.22056/jir.2019.163899.2441

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تعیین سطحی از سرمایه است که بتواند انتظارات متعارض سهام‌داران و نهاد ناظر را پاسخ دهد. در این راستا، با استفاده از داده‌های آماری، ضرایب خسارت دورۀ زمانی 1370-1396 چهار شرکت بیمۀ «الف»، «ب»، «ج» و «د» و بر اساس دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ الزامی، سرمایۀ الزامی از منظر ناظر، با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک (روش پارامتری واریانس-کوواریانس) و به‌ صورت مدل‌سازی داخلی محاسبه شده است. سپس، بر اساس شیوۀ هزینۀ سرمایه و بر اساس روش کرانۀ ریسک و هزینه- فایده، سرمایۀ بهینه هم از دیدگاه بیمۀ مرکزی و هم از دیدگاه سهام‌داران، برای شرکتهای بیمه تعیین شد. نتایج حاکی است که سرمایۀ موجود بهینه برای چهار شرکت بیمۀ الف، ب، ج و د به‌ترتیب در حدود 130,069، 35,478، 20,897 و 13,177 میلیارد ریال و نسبت توانگری مالی حداقل و تعادلی به‌ترتیب در حدود 4/164%، 9/164%، 2/241% و 9/120% برآورد شد تا هم انتظارات سهام‌داران (بازدۀ سرمایه) و خریداران سهام این شرکتها (هزینۀ تأمین سرمایۀ الزامی) و هم انتظارات بیمۀ مرکزی ایران (سرمایۀ الزامی) به‌عنوان ناظر بیمه برآورده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Optimal Capital for Insurance Companies, Using Internal Modeling for Solvency Margin Ratio and Cost-Benefit Method

نویسندگان [English]

  • nader mazlomi 1
  • jafar babajani 2
  • Reza Jafari 3
1 Associate Professor in Commercial Management, Department of Accounting & Management, Allameh Tabataba'i University
2 Professor in Accounting, Department of Accounting & Management, Allameh Tabataba'i University
3 Ph.D. Student in Financial Management, Department of Accounting & Management, Allameh Tabataba'i University (Corresponding Author)
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to determine the amount of capital that can meet the conflicting expectations of both shareholders and the supervisor. In this regard, by using loss ratio data of four insurance companies (A, B, C and D) in period 1370-1396, supervisory capital requirement has calculated in the form of internal modeling, based on capital requirement calculation directive and Value at Risk method (parametric variance-covariance method). Then, based on cost of capital method and risk margin and cost-benefit approaches, optimal capital for insurance companies determined from point of view of both Central Insurance of Islamic Republic of Iran and the shareholders of insurance companies point of view. The findings indicate that the optimal available capital of insurance companies are approximately equal to 130,069, 35,478, 20,897 and 13,177 bilion IRR, respectively. Therefore, minimal and balancing solvency margin ratios were also estimated approximately 164.4%, 164.9%, 241.2% and 120.9% respectively, to meet expectations of both shareholders (capital return) and buyers of shares of these companies (cost of required capital) and Central Insurance of Islamic Republicof Iran (required capital), as the supervisor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value at Risk (VaR)
  • Solvency
  • Risk Margin
  • Cost-Benefit
  • Optimal Available Capital