طراحی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی: رویکرد نظریۀ مبنایی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

10.22056/jir.2019.86019

چکیده

مفهوم حاکمیت مالی به روش مدیریت امور مالی یک سازمان در راستای اهداف سازمانی و استراتژیک خود اشاره دارد، به‌گونه‌ای که از ایجاد سطوح بالای پاسخگویی در قبال تمامی ذی‌نفعان اطمینان کسب شود. امروزه نظام تأمین اجتماعی به دلایلی همچون تغییرات جمعیت‌شناختی و بحرانهای اقتصادی با عدم ثبات مالی مواجه است. در این رابطه به‌عنوان یک راهکار، اتخاذ رویکرد حاکمیت مالی از سوی نهادهایی همچون سازمان بین‌المللی کار و اتحادیۀ بین‌المللی تأمین اجتماعی توصیه شده است. از آنجایی که اجزای حاکمیتی باید با نیازها، ارزشها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور سازگار شوند، هدف این پژوهش دستیابی به چگونگی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی ایران است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش نظریۀ مبنایی بوده و با انجام مصاحبۀ ژرف‌نگر با 27 نفر از خبرگان سازمان تأمین اجتماعی که با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شده‌اند، انجام شده است. بر اساس تحلیل داده‌ها و الگوی پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که ثبات مالی به منظور حفظ توانایی پاسخگویی سازمان تأمین اجتماعی در قبال ذی‌نفعان با استفاده از راهبردهایی همچون دوراندیشی، مشارکت اثربخش و شفافیت قابل احصاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Grounded Theory Approach for Financial Governance Model in Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Shahram Karimnezhad 1
  • Reza Najafbeige 2
  • Allahkaram Daneshfard 2
  • Akbar Alamtabriz 3
چکیده [English]

Financial governance refers to the way that an organization manage financial activities in line with its goals. Nowadays, social security systems faced with financial instability due to demographic changes and economic crisis. Financial governance has been recommended by ILO and ISSA for social security organizations. The diversity in governance practices around the world is a reflection of differences in the political, social, economic and cultural histories of countries. The purpose of this paper is to propose a financial governance model for Iranian social security organization. In this study, data were collected via semi structured in-depth interviews. We interviewed with 27 participants were selected from Iranian social security organization’s employees. Data were analyzed using the Corbin and Strauss approach. Findings show that prudence, contributions and transparency are the best strategies for achieving financial stability.