اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه‌های زندگی با استفاده از روش دیماتل فازی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

10.22056/jir.2019.86015

چکیده

بیمه‌هایزندگی به‌عنوان یکی از انواع بیمه‌ها که با دریافت حق‌بیمه از بیمه‌شدگان، از بازماندگان آنان در صورت مرگ پیش از بازنشستگی حمایت می‌کند، در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، شواهد حاکی از عدم تمایل عمومی به خریداری بیمه‌های زندگی است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه‌های زندگی در استان گیلان است. به این منظور، در ابتدا با مطالعۀ مبانی نظری تحقیق، عوامل مؤثر مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس، این عوامل در قالب یک پرسشنامه در اختیار 384 نفر از مشتریان قرار گرفتند که بررسی آماری پاسخهای آنها منجر به شناسایی 18 عامل با اهمیتِ بیشتر شد. از آنجایی که بسیاری از این عوامل دارای روابط متقابل با یکدیگر بودند، از روش دیماتل فازی برای تعیین عوامل اساسی استفاده شد. به این صورت که عوامل شناسایی‌شده در قالب پرسشنامه دیماتل فازی در اختیار مدیران 45 شعبۀ یک شرکت بیمه‌ای در استان گیلان قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار متلب 2014 نشان داد که عوامل اساسی مؤثر بر عدم استقبال از بیمه‌های زندگی در شهر رشت: (1) از منظر اثرگذاری: سطح درآمد، سطح تحصیلات، نرخ تورم و رکود، (2) از منظر اثرپذیری: امید به زندگی، تمایل به پس‌انداز، سطح توقعات و استانداردهای زندگی، و (3) در مجموع اثرگذاری و اثر پذیری: امید به زندگی، سطح درآمد، استانداردهای زندگی و سطح تحصیلات هستند. درنهایت، پیشنهادهایی برای افزایش استقبال از بیمه‌های زندگی به بیمه‌گران شرکت بیمه‌ای ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Affecting Factors on Lack of Interest in Life Insurance Using Fuzzy DEMATEL Technique

نویسندگان [English]

  • Mahdi Homayounfar 1
  • Zahra Nozad 2
چکیده [English]

Life insurance, as one type of insurances which supports insured’s family against premature and pre-retirement death of head of the family, has been attracted much attention in recent years. However, evidences indicate public unwillingness to buy life insurance. The current study aims to investigate and prioritize the affecting factors on unwillingness to buy life insurance in Guilan province. For this purpose, first, the affecting factors were identified by reviewing the theoretical literature. Next, these factors were sent to 384 customers in form of a questionnaire which the statistical analysis of their responses leads to determination of 18 more important factors. Hence, many of these factors have interactions with the others. Hence, fuzzy DEMATEL technique is used to determine critical factors. Next, the identified factors were sent to the managers of 45 Iran insurance agents in Guilan province in form of a fuzzy DEMATEL questionnaire. The results of data analysis using MATLAB 2014 software showed that the critical factors influencing unwillingness to buy life insurance in Rasht city are: (1) from influencing point of view: income level, educational level, inflation rate and recession, (2) from to be influenced point of view: life expectancy, saving tendency, expectations levels and life standards and (3) from sum of influencing and to be influenced point of view: life expectancy, income level, life standards and educational level. Finally, suggestions are proposed to the insurers in order to increase the willingness in life insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance
  • Unwillingness
  • fuzzy Dematel
  • Critical factors