اثر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران: نقش استراتژی‌های ترکیبی رقابتی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی ایران با درنظرگرفتن نقش میانجی استراتژی‌های ترکیبی رقابتی صورت گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معاونین و مدیران عالی شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت بیمه به تعداد 190 نفر بوده و با توجه به تعداد محدود جامعه آماری، کل جامعه به‌صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه 25 سؤالی محقق‌ساخته بوده که روایی آن به دو روش صوری و سازه و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Amos 22 و به روش الگوسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج فرضیه‌های تحقیق نشان داد که رقابت بین شرکت‌های موجود در صنعت بیمه و تهدید شرکت‌های تازه وارد به این حوزه بر انتخاب استراتژی‌های ترکیبی توسط آن شرکت‌ها تأثیر مثبت معناداری داشته است، اما قدرت چانه‌زنی مشتریان بر انتخاب استراتژی‌های ترکیبی رهبری هزینه و تمایز با هم تأثیر معنادار منفی دارد. همچنین نتایج فرضیه‌های دیگر نشان داد که نیروهای رقابتی موجود در صنعت بیمه با تأثیرگذاری معناداری که بر انتخاب نوع استراتژی‌های شرکت‌ها دارند، می‌توانند عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Competitive Forces on the Performance of Private Insurance Companies in Iran: The Role of Competitive Combined Strategies

نویسندگان [English]

  • Ali Safari
  • Mohammad Saleh Torkestani
  • Parastoo Moradi
  • Behnam Golshahi
چکیده [English]

The present study has investigated the effects of competitive forces on the performance of private insurance companies in Iran by considering the mediator role of the competitive combined strategies. The research is descriptive-collective. The statistical population consists of all deputies and head managers of active private companies in insurance industry that is in total 190 people, and due to the limited number of statistical population, the whole community, is studied in the form of census. Data gathering tool is a researcher made questionnaire with 25 questions, whose validity has been approved by two formal and structural approaches, and the questionnaires reliability has been approved by using Cronbach’s Alpha method. Data analysis is done by using Amos 22 software and structural equation modeling. The results of the investigation hypothesis indicated that the competition between existing companies in insurance industry and the threat of new enterprises in this field has a significant positive effect on the selection of combined company's strategy, but the customer’s bargaining power has a negative significant effect on the cost leadership and differentiation combined strategy selection as well. Also, the results of other hypotheses revealed that the existing competitive forces in the insurance industry can affect their performance by significant influence that they have on the selection type of company’s strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined Strategy
  • Insurance
  • Competitive Forces
  • performance