رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان‌سازمانی با عملکرد سازمانی (شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی یادگیری سازمانی، اعتماد میان‌سازمانی و بهبود مستمر و اثرات آن بر عملکرد شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای انجام شده است. تحقیق حاضر، از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ای استفاده شده که بر اساس مقیاس هفت مرتبه‌ای لیکرت تدوین شده است. تعداد نمونه انتخابی برابر با 388 نفر است که از میان مدیران ارشد، میانی و کارشناسان شرکت‌های خدمات نمایندگی بیمه به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. داده‌های جمع‌آوری‌شده، با روش همبستگی و رگرسیون و به کمک نرم‌افزار SPSS تجزیه‌و‌تحلیل شده است، نتایج نشان می‌دهد که رابطه معناداری میان یادگیری سازمانی، اعتماد میان‌سازمانی، بهبود مستمر و عملکرد سازمانی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Learning, Continuous Improvement, Inter-Organizational Trust and Organizational Performance (Insurance Agencies)

نویسندگان [English]

  • Nader Mazlomi
  • Mahmoud Zamani
  • Mir Ali Seyed Naghavi
  • Arefeh Rabbani
چکیده [English]

This paper tries to examine the relationship among organizational learning, continuous improvement and inter-organizational trust and their effect on organizational performance of insurance agencies. This research is an applied research, based on its purpose and a descriptive-survey research, based on its data collection and analysis. Data for this study were collected using questionnaires including 7 times Likert scale that was distributed among 388 people chosen at random from experts and managers of insurance agencies. The collected data were analyzed, using correlation and regression methods and SPSS software. The findings revealed that there is a positive relationship among organizational learning, inter-organizational trust, continuous improvement and organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational learning
  • Continuous improvement
  • Inter-organizational Trust
  • organizational performance
  • Insurance Agency