اثر بیمه زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

مطالعات متعددی در خصوص رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرش‌های اقتصاد مرسوم و در چهارچوب الگوهای کلان رشد اقتصادی صورت پذیرفته، ولی‌ کمتر به جنبه‌های توسعه‌ای آن توجه شده است. تحقیق حاضر می‌کوشد تا با طرح نگاهی توسعه‌ای، ابعاد دیگری از اثرات بیمه زندگی بر تولید ملی را تبیین و تحلیل نماید. بر‌این‌اساس، از شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌ای برای ارزیابی تأثیر بیمه‌های زندگی بر تولید ملی، استفاده کرده و روابط علّی بین آنها را تبیین و تحلیل نمودیم. نتایج نشان داد که یک علیت غیر خطی دو طرفه بین شاخص توسعه انسانی و سرانه بیمه زندگی وجود دارد. همچنین نتایج نشان‌دهنده اثر معنادارتر بیمه زندگی بر توسعه انسانی در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Life Insurance on National Product based on Human Development Approach

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Kardgar
  • Mehdi Ahrari
چکیده [English]

While many studies have been conducted regarding the relationship between life insurance and economic growth based on mainstream economics in the context of macroeconomic growth models, less attention has been paid to the aspects of its development. This paper tries to appraise the impact of life insurance development on national product. Accordingly the Human Development Index as an indicator, has been used for assessing the impact of life insurance on national product and the causal relationship between them is analyzed. The results indicated that there is a nonlinear two-way causal relationship between human development index and per capita life insurance. In addition, our results indicated a more significant effect of life insurance on human development in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance
  • Human Development Index
  • National Product
  • GMDH
  • Nonlinear Causality