اثر رهبری تحول‌آفرین بر بیگانگی از کار

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین رهبری تحول‌آفرین و بیگانگی از کار انجام شده است. نمونه آماری ‌این پژوهش 255 نفر از کارکنان و مدیران یک شرکت بیمه در شهر تهران بود. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه محقق‌ساخته جهت سنجش بیگانگی از کار و رهبری تحول‌آفرین استفاده گردید. روایی و پایایی ابزارهای گردآوری داده‌ها مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از سازو‌کار مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، رهبری تحول‌آفرین، بیگانگی از کار را تقلیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Transformational Leadership on Work Alienation

نویسندگان [English]

  • Hossein Damghanian
  • Mahboubeh Hajkazemi
چکیده [English]

An analysis of the relationship between transformational leadership and work alienation has been examined in the present paper. The data in our sample included 255 people of personnel and directors of An Insurance Company in Tehran. In order to collect the research data and to evaluate the work alienation and transformational leadership, the questionnaires have been verified. The validity and invariance of used instruments have been analyzed and confirmed. For data analysis, a structural equation model was used. According to the findings, transformational leadership reduces work alienation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Work Alienation
  • SEM