عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با تأکید بر سیاست تقسیم سود و جریانات نقدی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

امروزه شرکت¬های بیمه به عنوان یک نهاد خدمات مالی در کنار بانک¬ها و سایر مؤسسات اعتباری از طریق ایجاد امنیت اقتصادی¬¬- اجتماعی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه¬گذاری، نقش قابل توجهی در فرایند توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. شرکت¬های بیمه علاوه بر اینکه در ایجاد امنیت اقتصادی و توسعه سرمایه¬گذاری برای بنگاه¬ها نقش بسزایی دارند، خودشان نیز با توجه به ماهیت فعالیت¬شان اقدام به سرمایه¬گذاری می‌نمایند. هدف از این مقاله بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر سطح سرمایه¬گذاری¬ها با تأکید بر سیاست‌های تقسیم سود و جریانات نقد در شرکت¬های بیمه بازرگانی است. هجده شرکت بیمه بازرگانی فعال در صنعت بیمه در سال‌های 1391-1385جامعه آماری را تشکیل می‌دهند. در این مقاله تأثیر هفت متغیر انتخابی بر سطح سرمایه‌گذاری و دارایی‌های ثابت شرکت¬های بیمه بررسی شده است. این متغیرها عبار‌ت‌اند از جریان نقد، درآمدهای عملیاتی بیمه، سود عملیاتی، نسبت بدهی، نرخ رشد درآمدهای حق‌بیمه، تغییرات سود سهام پرداختی و جریان نقد قبل از پرداخت سود سهام. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد سیاست تقسیم سود و جریانات نقدی تأثیر مثبت و معناداری بر سطح سرمایه¬گذاری¬های شرکت¬های بیمه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Insurance Companies Investment Emphasizing Dividend Policies and Cash Flows

نویسندگان [English]

  • Asadollah Afshari
  • Behrouz Ghezelbash
چکیده [English]

Insurance companies play an important role in financial services as well as economic development of countries alongside banks and other creditor institutions by promoting security and creating environments for investment. The purpose of this paper is to study the impact of effective factors on investment levels emphasizing dividend policies and cash flows in insurance companies. For this purpose, 18 insurance companies in the insurance market of Iran between 2006 and 2012 have been studied. The impact variables on the level of investment and fixed assets of insurance companies have been investigated and evaluated. These variables include cash flow, insurance operating income, operating profit, liability ratio, growth rate of net premium income, changes of dividend and cash flow before profit. As a result, regression tests indicated that dividend policies and cash flow have significant and positive effect on the level of investment of insurance companies in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend Policy
  • Investment Policy
  • Cash Flow
  • Liability Ratio
  • Insurance Companies