رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی با تأکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

در یک دهه اخیر توجه سازمان‌ها و محققان به مطالعه و به‌کارگیری مدل EFQM افزایش یافته است. این مدل با ارائه یک چهارچوب جامع و غیرتجویزی، امکان خودارزیابی و مقایسه با دیگر رقبا را فراهم می‌آورد. دراین‌میان، فرهنگ سازمانی به‌دلیل در برگرفتن ارزش‌های بنیادین شرکت، نقش مهمی در پذیرش و سهولت اجرای چنین پروژه‌ای ایفا می‌کند. هدف این پژوهش بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازهای مدل تعالی با توجه به نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است، به‌طوری‌که تعداد 265 نفر از مدیران ارشد و میانی و کارشناسان ارشد شرکت‌های خصوصی بیمه در سطح شهر تهران به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و پس از جمع‌آوری اطلاعات به کمک پرسش‌نامه، فرضیات پژوهش با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، فرهنگ سازمانی تأثیر معناداری بر توانمندسازهای مدل تعالی داشته است. همچنین نتایج نشان داد، اگرچه تعهد عاطفی کارکنان می‌تواند به‌عنوان میانجی در رابطه بین فرهنگ و توانمندسازهای مدل تعالی اثرگذار باشد، اما تأثیر تعهد عاطفی بر توانمندسازها در سطح نسبتاً پایین قرار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Culture and Enabler of EFQM Model Emphasizing the Role of Employee’s Affective Commitment

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Karimi Jafari
  • Mehdi Haghighi Kafash
  • Amir Bahrami
چکیده [English]

During the recent decades, the application of EFQM model in business and academic research has increased. This model provides a comprehensive non-prescriptive framework to evaluate and compare with other competitor models. This is due to the corporate culture where companies' core values include a major role in the acceptance and ease of implementation of such projects. The purpose of this study is to investigate the effects of organizational culture on Excellence Model enablers according to insurance industry employees' affective commitment methods. This study is a descriptive-survey type research so that 265 senior and middle managers in private insurance companies in Tehran were chosen. The questionnaire, data collection and research hypotheses were analyzed using the structural equations model. The results indicated that organizational culture has a significant influence on the Excellence Model enablers. The results also indicated that although a mediator in the relationship between culture and emotional commitment of employees can be effective enabler of excellence model, it has been at a relatively low impact on empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excellence Model
  • Corporate Culture
  • Emotional Commitment
  • Insurance