مفهوم و ماهیت شیوه‌های حل اختلاف موضوع قانون بیمۀ اجباری (20/2/1395)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندۀ مسئول)

10.22056/jir.2017.58424.1862

چکیده

داوری یکی از شیوه‌های بارز حل اختلاف در تجارت و صنعت است. اهمیت و نقش داوری، علاوه ‌بر کاهش دعاوی در دادگاه، تسریع در تسویۀ خسارت، رضایتمندی و کاهش آسیبهای‌ دیگر در صنعت بیمه است. با این ‌حال، صنعت بیمه چندان استفاده‌ای از این راهکار ندارد و در آخرین تحول، به‌ شرح قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (20/2/1395) که فرصت مناسبی برای ظهور بهتر داوری بود، از این امکان استفاده نشد. هرچند ممکن است مراجع مقرر در مواد 29 و 39 آن، با داوری منطبق باشند اما دقت بیشتر، خلاف این امر را نشان می‌دهد زیرا ارزیاب خسارت (موضوع تبصره مادۀ 39) با کارشناسی و هیئت (موضوع مادۀ 29) با نهاد قانونی مستقل، انطباق دارد و بنابراین مشمول قواعد داوری نمی‌شود. مقالۀ حاضر، علاوه ‌بر بررسی مفاهیم مرتبط داوری به تحلیل این مواد می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept and Nature of Dispute Resolutions in the Law of Compulsory Insurance (9 May 2016)

نویسنده [English]

  • abdollah khodabakhshi
mashad university of ferdowsi, faculty of law and political science
چکیده [English]

Arbitration is one of the prominent dispute resolutions in business and industry. The important role of the arbitration, not only reduces lawsuits in courts but also accelerates the compensation and satisfaction. In addition, it could reduce other possible harms in the insurance industry. However, the insurance industry does not use this approach and even in its latest policy change, as follows: compulsory insurance law of damages incurred by third parties as a result of vehicles’ accidents (9 May 2016) in which there was a good opportunity for the better appearance of arbitration, there is no evidence of benefiting from this potential chance. Although the authorities stipulated in articles 29 and 39 may comply with the arbitration, looking more accurately will lead to resulting otherwise; because damage assessment agent (mentioned in article 39) does not match the appraisal expert and the council (mentioned in article 29) does not match the independent legal entity. Therefore, they are not subject to arbitration rules. This paper analyses these articles, in addition to the concepts which are related to arbitration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Arbitration
  • council
  • Damage Assessment Agent
  • Dispute Resolution