نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیرآن برحقوق متقابل ذی‌نفعان اصلی (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) در صنعت بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 استاد گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران (نویسندۀ مسئول)

3 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

4 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

10.22056/jir.2017.80576.2038

چکیده

شناخت دقیق روابط نمایندگی و حقوق وعلایق ذی‌نفعان صنعت بیمه از ملزومات اساسی برای تدوین دقیق و منصفانۀ مقررات و استانداردهای حسابداری است. براین اساس مراجع تدوین استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللی تلاش کرده‌اند، با شناخت و ترسیم دقیق روابط بین فعالان صنعت بیمه، الزامات و استانداردهای مناسب برای گزارشگری مالی این بخش مهم را تدوین و ارائه کنند. کمیتۀ تدوین استانداردهای ایران نیز در سال1385 استاندارد حسابداری شمارۀ 28 را برای فعالیتهای بیمۀ عمومی منتشر کرده است. در این پژوهش، کفایت الزامات استاندارد حسابداری با ارزیابی تأثیر نحوۀ محاسبۀ عناصر مالی بر دو شاخص «سود» و«توانگری مالی» که به‌ترتیب بیانگر علایق و منافع بیمه‌گران و بیمه‌گذاران به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی صنعت بیمه است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که استاندارد حسابداری شمارۀ 28 تحت عنوان فعالیتهای بیمۀ عمومی از کفایت لازم برای رعایت و همسوکردن حقوق ذی‌نفعان (بیمه‌گران و بیمه‌گذاران) برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing Financial Reports’ Factors According to "Standard No. 28" and Their Influence on Mutual Rights of Main Stakeholders (Insurer & Policyholder) in Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Mansour ali Rahimibaghabrishami 1
  • esfandyar malekian 2
  • yahya kamyabi 3
  • Amir Mansour Tehranchian 4
1 Iran Insurance co Member of Board
2 Faculty member of accounting university of Mazandaran Iran
3 Director of accounting university of mazandaran
4 University of Mazandaran
چکیده [English]

In order to set precise, as well as fair standards and regulations, it is necessary to recognize agency relationships, and insurance industry stakeholders’ rights, in conjunction with their interests. In this respect, authorities in charge of the compilation of international and national accounting standards are trying to provide appropriate standards, combined with their requirements for financial reports by precisely recognizing and sketching the relationships among insurance industry stakeholders. Iran's Standard Committee has introduced "Accounting Standard No. 28" in the year 2006 for general insurance activities. The present paper studies the adequacy of accounting standard requirements by assessing the influence of the calculation methods of financial factors on two indicators of "benefit" and "solvency" which stand for the stakeholders’ interests and profits, respectively. According to the results, "Accounting Standard No. 28" is not adequate enough to unite the rights of the stakeholders (insurer & insured), as far as general insurance activities are concerned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Standard No. 28
  • Insurance Industry Stakeholders’ Rights
  • Solvency
  • Benefit
  • Technical Reserves