فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه علوم و مدیریت اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

4 استادیار پژوهشی پژوهشکده بیمه

5 دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10.22056/jir.2017.78303.2022

چکیده

فروش خدمات غیرضروری به بیماران، فشار زیادی را به سازمانهای بیمه‌ای وارد می‌آورد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش رقابت پزشکان و به ‌تبع آن، افزایش تقاضای القایی بر مخارج سلامت انجام شد. این مطالعه، کاربردی و از نوع توصیفیتحلیلی است که با استفاده از داده‌های پانلی در یک دورۀ زمانی هشت‌ساله (1385-1392) انجام شد. پس از انجام آزمونهای اقتصادسنجی متناسب، درنهایت مدل با استفاده از آزمون دریسکول کارای برآورد شد. طبق نتایج، با افزایش نسبت سرانۀ پزشکان، مخارج بهداشت و درمان در یک معادلۀ درجۀ سه افزایش یافته و در این صورت، فرضیۀ تقاضای القایی مبنی‌ بر تأثیرگذاری افزایش عرضۀ پزشک بر مخارج سلامت در ایران طی سالهای مطالعه پذیرفته می‌شود. طبق این یافته با افزایش یک‌درصدی نسبت پزشکان به جمعیت، مخارج بهداشت و درمان به میزان 38/0 درصد افزایش می‌یابد. با توجه به وجود رابطۀ معنی‌دار بین سرانۀ پزشک به جمعیت و هزینه‌های سلامت و همچنین نقطۀ تغییر تقعر تابع به‌دست‌آمده، به‌ نظر می‌رسد، تصمیم‌گیران در این حوزه همچون بیمه‌های درمان، به‌عنوان خریدار خدمات می‌بایست به کنترل این موضوع در ‌این بیمه‌نامه‌ها توجه بیشتری کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Physician-induced demand hypothesis in Iran: impact of the physician density on treatment costs

نویسندگان [English]

  • S. Darzi Ramandi 1
  • R. Shahnazi 2
  • M. Aboutorabi 3
  • L. Niakan 4
  • Z. Kavosi 5

1 Health Policy, Management and Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences

2 assistant professor of economics, faculty of economic sciences, shiraz university

3 m.sc. of health economics, school of health care management, kerman university of medical sciences

4 assistant professor of insurance research center

5 assistant professor of health care management, shiraz university of medical science

چکیده [English]

Selling unnecessary health care services to patients brings a lot of pressure to insurance companies. This study wants to investigate the effect of increasing competition among doctors which is regarded as increased induced demand, on health expenditures. This is a practical, descriptive - analytic research which is held using panel data in an eight-year period (from 2006 to 2013). After using suitable econometrics tests, we use a Driscoll - kraay test for final estimation of the model. According to the results, by increasing the physician density, health expenditures will increase at a cubic equation and in this case, the induced demand hypothesis based on the effect of the increase in physician density on health expenditure in Iran will not be rejected. According to the findings, with one percent increase in the physician density, health expenditures will increase by 0.38 percent. By taking into account the significant relationship between physician density and health care costs, as well as changing the concavity of the obtained function, it seems like decision-makers of this area, such as health insurers( as the buyers of services) must pay more attention to control these challenges in policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Induced Demand
  • Health Insurance
  • Physician Density
  • Health Care Costs
  • panel data