فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسندة مسئول)

10.22056/jir.2016.63288.1906

چکیده

قانون «بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده» از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکتهای بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان‌دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی بر اثر قوۀ قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانونمذکور نوآوریهای زیادی در زمینۀ تقویت بازدارندگی بیمه مثل بازیافت خسارت، حمایت از بیمهگذار از جمله حذف الحاقیه، و حمایت از بیمهگران از جمله عدم تکلیف به ارائۀ خدمات بیمه را مقرر کرده است. هرچند قانون‌گذار مقررات مختلفی برای تقویت جنبۀ بازدارندگی وضع کرده است، ولی همانطور که حوادث رانندگی نیاز به مقررات ویژه دارد، شرایط و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص درگیر در حوادث رانندگی نیز نیاز به مقررات ویژه دارد، قانون جدید با حذف مسئولیت دارنده و ارجاع شرایط مسئولیت به قواعد عمومی ممکن است باعث ناکارمدشدن مقررات بیمه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The most important innovations of “the 2016low of obligatory insurance of damages to the third person arising from accidents caused by vehicles”

نویسنده [English]

  • Kh. Ahmadi

چکیده [English]

“The 2016 Law of obligatory insurance of damages to the third person arising from accidents caused by vehicles” has taken apart the conditions of responsibility of responsible persons from the insurance law by the omission of the phrase “civil responsibility of the holder” from legislation title and also the duty of insurance companies in funding payments to damaged persons even in the case of being caused by driving accidents due to force majeure.
The afore-mentioned law stipulates numerous innovations on strengthening the insurance deterrence in issues such as damage recovery, support of insured especially by the exclusion of the appendix, support of insured especially by the lack of obligation for the delivery of insurance services. Although lawmakers legislate different regulations in support of the deterrence aspect, but as driving accidents require special regulations, conditions and rules related to civil liability of individuals involved in traffic accidents also requires special regulations. This new law may cause inefficiency of insurance regulations by the omission of the responsibility of holder and the referral of conditions of responsibility to public rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obligatory Insurance
  • Holder
  • Damage
  • Vehicle