شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های اتحاد بانکها و بیمه‌ها در شکل‌گیری «بانک- بیمه»

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامۀ طباطبائی،

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامۀ طباطبائی،

3 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامۀ طباطبائی (نویسندۀ مسئول)

10.22056/jir.2017.71026.1966

چکیده

یکی از مهم‌ترین تغییرات عمده‌ای که اخیراً در حوزۀ خدمات مالی به‌وقوع پیوسته است، پیدایش و توسعۀ «بانک- بیمه» است. هدف مقاله این است که در کنار مروری بر مفاهیم پیدایش و توسعۀ «بانک- بیمه» در جهان و ایران، به شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌‌ها و نیز برخی موانع تشکیل آن بپردازد. روش تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتایج، کاربردی است. استراتژی تحقیق در بخش کیفی، روش دلفی و در بخش کمی، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی است که جزو روشهای تصمیم‌گیری چندمعیاره است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه‌ای و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبۀ دلفی با استادان دانشگاه و خبرگان بانکی و بیمه‌ای مدل نهایی تحقیق تعیین و نتایج اولویت‌بندی مرتبط با آن استخراج شده است. درنهایت، 9 معیار انگیزه‌زا شناسایی و رتبه‌بندی شدند که در بین آنها، افزایش سودآوری بالاترین و بین‌المللی‌شدن فعالیتها پایین‌ترین اولویت را کسب کرده‌اند. همچنین در این مقاله برخی موانع در شکل‌گیری «بانک- بیمه» شناسایی و معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Motivations of Alliance Banks and Insurance Companies to Formation the “Bancassurance”

نویسندگان [English]

  • Mahdi Haghighi Kafash 1
  • Hamed Dehghanan 2
  • Mohsen Jalali 3
چکیده [English]

One of the most significant changes that has recently occurred in the area of financial services is the emergence and development of “bancassurance”. The aim of this article is, first of all, to review the concepts of the emergence and development of “bancassurance” as used worldwide and in Iran, and then to identify and prioritize motivations and some barriers to its formation. The research method was descriptive and applied in terms of purpose and results, respectively. The Delphi method was used the qualitative section, and the hierarchical analysis process, which is one of the Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) methods, was used in the quantitative section of the research. In this research, firstly, using preliminary studies and library resources, and then using the Delphi questionnaire and interviewing with university lecturers and experts in the banking and insurance, the final model of research was determined and the results of the relevant prioritization were extracted. Finally, nine motivational criteria were identified and ranked, among which an increase in profitability and the internationalization of the activities received the highest and lowest priorities, respectively. This study also introduced some barriers to the formation of “bancassurance”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synergy
  • Analytical hierarchy process (AHP)
  • Bancassurance
  • Multiple-Criteria Decision-Making (MCDM)