بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفت و گاز

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد انرژی، دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

3 استادیار گروه اقتصاد انرژی، دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)،

4 دانشجوی دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت، دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع) (نویسندۀ مسئول)

10.22056/jir.2017.61110.1884

چکیده

منابع طبیعی و انفال از مهم‌ترین منابع مالی حکومت اسلامی است. در این میان منابع هیدروکربوری نفت و گاز به علت تأمین انرژی صنایع مختلف و نیازهای روزمرۀ خانوارها و ارزآوری فراوان برای کشورهای صادرکننده، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بر اساس متون روایی و فقهی و معیارهای ارائه‌شده، میادین نفت و گاز جزء معادن باطنی و در رژیم حقوقی انفال قرار می‌گیرند و به لحاظ مالکیت در عصر غیبت وابسته به وجود یا فقدان حکومت اسلامی است، بدین معنی که در فقدان حکومت اسلامی و بسط ید فقیه جامع‌الشرایط این منابع به نفع شیعیان تحلیل شده است و در صورت تشکیل حکومت اسلامی در اختیار حاکم شرع گزارده شده است تا در راستای مصالح عامۀ مسلمین به مصرف برسد. در این راستا نوشتار حاضر درصدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با مراجعه به متون روایی و قواعد فقهیه (قاعدۀ مصلحت و بناء عقلاء)، فرضیۀ الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفتی را اثبات کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Juridical Survey of Enforcement of Oil Contractors to Insure Oil and Gas Wells

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sadeghi Shahdani 1
  • Mohammad Mahdi Askari 2
  • Maghsoud Imani 3
  • Amir Maleki nejad 4
1 Imam Sadiq University
چکیده [English]

Natural resources (Anfals) are the most important financial resource of the Islamic government. Oil and gas resources have extra importance because they are used as inputs for various industries, and as consumption goods by households, and generate export revenues. Based on jurisprudence texts and criteria, oil and gas fields are hidden mines and falls in the legal regime of Anfals. Therefore, their form of ownership depends on the existence of Islamic governments. In the absence of Islamic government, these resources are given to peoples. Upon formation of Islamic government, the religious authority controls these resources and should manage the revenues to benefit of the people. This article uses analytic descriptive methods and refers to jurisprudence texts and criteria (MASLAHAT & rationality criteria) to prove the hypothesis of enforcement of oil contractors to insure oil and gas wells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anfal
  • Oil and Gas Fields and Wells
  • surface mines
  • Hidden Mines
  • Control of Well's Insurance