فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران (نویسندۀ مسئول)

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

10.22056/jir.2017.77683.2017

چکیده

بیمۀ صادراتی با کاهش و جبران ریسکهای بازرگانی، سیاسی و اقتصادی به تسهیل صادرات و رشد اقتصاد جهانی کمک می‌کند. البته دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص اثر بیمۀ صادراتی بر صادرات وجود دارد. علی‌رغم این موضوع و با توجه به اینکه بیمۀ صادراتی هزینه‌های صادرات کالا را افزایش می‌دهد، معنی‌داری اثر بیمۀ صادراتی بر صادرات جای تأمل دارد. در این راستا، پژوهش حاضر این فرضیه را آزمون می‌کند که بیمۀ صادراتی اثر مثبت و معنی‌دار بر صادرات دارد. بدین منظور از الگوی اقتصادسنجی داده‌های تابلویی برای 40 کشور منتخب شامل 20 کشور توسعه‌یافته و 20 کشور درحال‌توسعه طی دورۀ زمانی سالهای 2005 تا 2013 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از الگوی داده‌های تابلویی نشان‌دهندۀ اثر مثبت و معنی‌دار بیمۀ صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب است. بر این اساس توصیه می‌شود که سیاست‌گذاران و صادرکنندگان به بیمۀ صادراتی توجه ویژه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of export insurance on export of selected countries

نویسندگان [English]

  • S. Rasekhi 1
  • A.M. Tehranchian 2
  • R. Alamian 3

1 University of Mazandaran

2 University of Mazandaran

3 University of Mazandaran

چکیده [English]

Export insurance facilitates export and global economic growth by decreasing and compensating commercial, political and economic risks. There are different opinions about the effect of export insurance on export. Despite this and since export insurance increases the cost of exports, a significant effect of export insurance on export deserves further investigation. The present research examines the hypothesis which is export insurance has a significant and positive effect on exports. For this, an econometric panel data of 40 countries (including 20 developed and 20 developing countries) during the period 2005-2013 has been employed. The results from the model confirms a significant and positive relation between export insurance and exports. Therefore, we suggest that policy makers and exporters pay special attention to export insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Insurance
  • Export
  • Export Finance
  • panel data